Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Interpretacja zapisów Regulaminu konkursu – 6.07.2017 r.

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami interpretacyjnymi przedstawiamy komunikat dotyczący grupy docelowej oraz diagnozy.

 

Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W związku z powyższym, opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Diagnoza będąca wynikiem współpracy z pracodawcami, musi wskazywać na jakiego rodzaju kwalifikacje i kompetencje wykazuje zapotrzebowanie dana branża. Zaplanowane w projekcie wsparcie musi stanowić odpowiedź na te potrzeby. Należy pamiętać, że możliwość udziału w projekcie nie może zostać ograniczona do osób związanych czy zatrudnionych w diagnozowanej branży.

Zakwalifikowanie w „Barometrze zawodów“ przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, danego zawodu do kategorii nadwyżkowe nie wyklucza realizacji szkoleń dla branży z nim związanej.

Pomimo diagnozy odnoszącej się do potrzeb danej branży, należy we wniosku przedstawić bariery potencjalnych uczestników, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, np. w oparciu o dostępne raporty, diagnozy (WUP, UP, itp.). Jest to istotne m.in. w kontekście wsparcia dodatkowego.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.