Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 12 lipca 2017 r.

Pytanie  1
Zwracam się z pytaniami odnośnie kryterium "Projekt realizuje minimum trzy kursy/szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji i/lub kompetencji, zaś jego realizacja uzasadniona jest potrzebami danej branży, zdiagnozowanymi we współpracy z pracodawcami."

W regulaminie konkursu zapisano:
"Wyniki diagnozy przeprowadzonej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie stanowią element uzasadnienia realizacji każdego projektu. Uzasadnienie to uwzględnia ponadto aktualne wyniki badań przedstawione w „Barometrze zawodów – raport podsumowujący badanie w województwie warmińsko-mazurskim“ przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i/lub prezentowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Skills Panorama” (https//skillspanorama.cedefop.europa.eu)."

Jak należy odnieść się do tych dokumentów, skoro rozeznajemy zapotrzebowanie  branży na dane kwalifikacje, a np. w barometrze zawodów -wskazane są dane zawody a nie kwalifikacje. Czy w związku z tym dana kwalifikacja musi być powiązana z konkretnym zawodem  który jest wskazany jako zawód deficytowy, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony?

Odpowiedź 1

W ramach projektu należy dokonać analizy danej branży w zakresie potrzebnych kwalifikacji/kompetencji pracowników, a nie pod kątem zapotrzebowania na konkretne zawody. Kwalifikacje są elementem składowym zawodu. Wykaz kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie został zawarty w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Należy zaznaczyć, że istnieją kwalifikacje, które są powiązane z wieloma zawodami np. prawo jazdy czy uprawnienia na wózek widłowy. Dodatkowo uzasadnienie realizacji projektu musi opierać się na aktualnych wynikach badań przedstawionych w „Barometrze zawodów – raport podsumowujący badanie w województwie warmińsko-mazurskim“ przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i/lub prezentowanych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Skills Panorama” (https//skillspanorama.cedefop.europa.eu). Wnioskodawca sam decyduje w oparciu, o który dokument będzie uzasadniał realizację projektu (może wykorzystać oba dokumenty lub jeden wybrany).

Na etapie oceny merytorycznej weryfikowane będzie przede wszystkim czy zaplanowane szkolenia/kursy stanowią odpowiedź na potrzeby zdiagnozowanej branży. Jeżeli dana kwalifikacja będzie powiązana z zawodem deficytowym, ale Wnioskodawca rzetelnie uzasadni potrzebę (np. w oparciu o przeprowadzone badania własne, dane statystyczne), że w danej branży istnieje na nią zapotrzebowanie, to projekt z tego powodu nie zostanie odrzucony.

Pytanie 2
Ponadto w regulaminie zapisano:
"W ramach jednego projektu realizowane są minimum trzy kursy/szkolenia o różnej tematyce prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji, stanowiące kompleksową odpowiedź na potrzeby branży/branż zdiagnozowanej/-ych w projekcie."

Proszę o informację jak należy rozumieć kompleksową odpowiedź w kontekście konkursu 2.3.2 ?

Odpowiedź 2

Projekt ma zapewnić kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie na kompetencje
i kwalifikacje pracowników zdiagnozowanej branży. Powyższy wymóg jest spełniony poprzez zapewnienie w ramach projektu minimum 3 kursów/szkoleń  prowadzących do podniesienia kwalifikacji i/lub kompetencji.

 

Pytanie 3

Na podstawie jakiej klasyfikacji należy określać branże na potrzeby konkursu 2.3.2?
Czy określając je należy kierować się określonym dokumentem zawierającym katalog branż?

Odpowiedź 3 
Branża jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W ramach konkursu 2.3.2 nie wyodrębniono klasyfikacji branż, muszą być zgodne ze wskazana definicją.

 

Pytanie 4
Czy w ramach  konkursu można realizować kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zgodnie z przepisami wziąć udział w takim kursie może wyłącznie osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub będąca członkiem tych jednostek (m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja).
Czy takie szkolenie będzie dopuszczone w ramach konkursu czy stanowić będzie ograniczenie grupy docelowej?

Odpowiedź 4

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można realizować w ramach konkursu. Konieczność zawężania grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń oraz z obowiązujących przepisów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.