Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 13 lipca 2017 r.

Pytanie 1

Czy w ramach konkursu projekt realizowany może być na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego czy należy zawęzić obszar realizacji?

Odpowiedź 1
Jako „miejsce realizacji projektu” należy rozumieć obszar, gdzie realizowane są najważniejsze zadania/działania projektu lub/i obszar, z jakiego rekrutowani są uczestnicy projektu. Beneficjent może zdecydować, czy obszar realizacji projektu będzie zawężony do miejsca realizacji projektu (np. powiat, gmina) lub będzie obejmować obszar, z jakiego rekrutowani są uczestnicy projektu (np. województwo).


Pytanie 2
Czy rekrutacja do projektu musi być otwarta i prowadzona do wyczerpania miejsc szkoleniowych, czy nie jest to obligatoryjne? Czy wprowadzenie np. rund naboru nie będzie stanowić ograniczenia dla grupy docelowej?

Odpowiedź 2

Rekrutacja powinna obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów, technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria, tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu. Wybór metody rekrutacji oraz naboru uczestników należy do Beneficjenta, który zgodnie z koncepcją i założeniami projektu planuje harmonogram realizacji szkoleń. Wprowadzenie rund naboru może być zasadne, np. w sytuacji, gdy dotyczą one różnych szkoleń (np. szkolenie X realizowane jest w lutym 2018 r. – rekrutacja prowadzona w styczniu 2018 r.; szkolenie Y realizowane jest w maju 2018 r. – rekrutacja prowadzona jest w kwietniu 2018 r.).


Pytanie 3

W związku z interpretacją zapisów Regulaminu konkursu – 6.07.2017 r. – czy w projekcie nie można faworyzować określonej grupy osób ?

Pytanie 4

Czy można przyjąć określone kryteria rekrutacji faworyzujące daną grupę?

Odpowiedź 3 i 4

Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział
w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W związku z powyższym, opis grupy docelowej powinien zostać ograniczony do wskazania, iż uczestnikami będą wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Beneficjent przyjmuje kryteria rekrutacji, które należy określać w sposób pozwalający na wybór uczestników projektu w sposób przejrzysty. Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń.

 

Pytanie 5

Czy w ramach wskaźnika rezultatu: Liczba osób które zyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – można ująć tylko osoby, które nabędą kwalifikacje zawodowe, czy we wskaźnik można wliczyć także osoby, które uzyskają kompetencje zawodowe?

Odpowiedź 5

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku interwencji EFS.

We wskaźniku należy uwzględnić tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu. Uczestnika należy wykazać tylko raz, nawet jeśli uzyskał w ramach projektu kilka kwalifikacji.


Pytanie 6

Jeśli w ramach projektu zaplanujemy 9 szkoleń, to czy możemy w projekcie ograniczyć udział 1 osoby do, np. udziału w 3 szkoleniach maksymalnie, czy nie jest to dopuszczalne i nie możemy ograniczać wyboru uczestników? Jeżeli nie możemy wprowadzać takich ograniczeń, to czy w przypadku zaplanowania 9 szkoleń w projekcie musimy na etapie konstruowania wniosku założyć, że 1 osoba weźmie udział we wszystkich 9 szkoleniach w projekcie?

Odpowiedź 6

Według dokumentacji konkursowej nie ma ograniczenia ilości szkoleń, w których może brać udział jedna osoba. Należy jednak uwzględnić zapis zawarty w instrukcji wypełniania wniosku – str. 21: Liczba osób, podmiotów objętych wsparciem: „Wnioskodawca wypełnia pola liczbowe, wskazując planowaną liczbę osób/ podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu. Należy pamiętać, iż w przypadku objęcia wsparciem jednego uczestnika lub podmiotu kilkoma rodzajami wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest wykazać ww. uczestnika/ podmiot tylko jeden raz”. Jednakże Beneficjent zgodnie z koncepcją i założeniami projektu może przewidzieć ograniczenie udziału 1 osoby do np. udziału w 3 szkoleniach, o ile wniosek zawierać będzie rzetelne uzasadnienie potrzeby takiego ograniczenia i wynikać będzie z przeprowadzonej diagnozy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS