Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.3

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-010/17

zakończony     od: 2017-07-26 do: 2017-09-29
Wyniki naboru

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Przyczyną zmian Regulaminu jest nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.1460) zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”. Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy nowelizującej ustawę wdrożeniową (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydane przez Instytucję Zarządzającą, z dniem 2 grudnia przestają być stosowane.

Wobec tego przenosimy odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych programowych do załącznika umowy o  dofinansowanie projektu – „Zasady kwalifikowalności w ramach Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Zmiany mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na Wnioskodawcę dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektu.

Zmiany obowiązują od 6.12.2017 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ze względu na omyłkę pisarską, zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków z 30 września na 29 września 2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach poddziałania 6.2.3. beneficjentem może być nadleśnictwo?

Czy w ramach przedmiotowego naboru można:

1. odbudować   uszkodzoną wiatę, zagospodarować teren ,

2. uporządkować postawić wiatę z wyposażeniem stoły ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery  przygotować tablice informacyjne w celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

3. postawić śmietnik na parkingu  do segregacji odpadów i stojak na rowery?

 

Tak, w ramach poddziałania 6.2.3. beneficjentem może być nadleśnictwo.

W ramach Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A): budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Należy jednak pamiętać, że aby projekt otrzymał dofinansowanie musi spełnić wszystkie wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz jego załącznikach, a także uzyskać odpowiednią liczbę punktów. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – gmina Biskupiec.

Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-010/17 

Termin, od którego można składać wnioski

26.07.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

oraz
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ul. Emilii Plater 1, pokój 380.

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00-16:00

Wtorek-Piątek: 7:30-15:30

(tj. w godzinach pracy Urzędu)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Uzgodnione elementy przedsięwzięć zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW, niezbędne dla rewitalizacji danego obszaru, powiązane z realizowanymi w ramach PI 9b zgodne z poniższym zakresem, tj.:

  • Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

• Schemat B - zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A - określonego w SzOOP):

− budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

− urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska[1], uporządkowanie bindug[2] i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).

 

[1] Definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowych

[2] Definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 262 646,17 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 6.12.2017 r.

Regulamin naboru – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 6.12.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny

Pytania i odpowiedzi

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

lub 

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram  m.kruba-wolfram@warmia.mazury.pl

Patrycja Lemańczyk p.zalewska@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 48

89 521 96 57

        89 521 96 80

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 6.12.2017 r.

2017-12-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-07-25

Wytyczne ministerialne zip

2017-09-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.