Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków - 25.07.2017 r.

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 31.07.2017 r. do 31.08.2017 r. Wersje papierowe wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać (wersje elektroniczne należy wysłać w systemie LSI MAKS2) do dnia zamknięcia naboru włącznie, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. do godz. 15:30.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z listopada 2017 r. na grudzień 2017 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 25.07.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie zmian

2017-07-25

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-25

Ogłoszenie o konkursie - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.