Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników – 1.08.2017 r.

Aktualizacja Regulaminu konkursu, załącznika nr 12 do Regulaminu konkursu – Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi oraz załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu – Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP)

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Informujemy, że zmianie uległ sposób dokonywania oceny wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej. Ocena będzie przeprowadzana przez jednego pracownika IOK (w przypadku oceny formalnej) oraz jednego Eksperta z danej dziedziny (w przypadku oceny merytorycznej). Adekwatnie zmianie uległa również metodologia wyliczania punktacji  w projekcie. Stosownych zmian w tym zakresie dokonano w § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Projektów stanowiącym załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu.

Dodatkowo w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu – Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi dostosowaliśmy zapisy do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ponadto w Regulaminie konkursu § 3 ust. 1 oraz § 6 ust. 12 dokonaliśmy korekty oczywistej omyłki.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu wraz z załącznikami pozostają bez zmian. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany obowiązują od 01.08.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-08-01

Załącznik nr 12

2017-08-01

Załącznik nr 13

2017-08-01

Uzasadnienie zmian

2017-08-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS