Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 1.08.2017 r.

Aktualizacja Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Informujemy, że do 100 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużony został termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany obowiązują od 01.08.2017 r.

 

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 01.08.2017 r.

2017-08-01

Uzasadnienie zmian

2017-08-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS