Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.1

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-05-24
Komunikaty

Informujemy, iż 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu” i załącznika nr 18 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do Regulaminu konkursu.

Zmiany w ww. załącznikach wynikają w szczególności z:

- nowelizacji Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460),

- konieczności doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych,

- przyśpieszenia kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wyszczególnienie modyfikacji wraz z ich uzasadnieniem są dostępne w pliku „Uzasadnienie zmian”.

 

Zmiany obowiązują od 27.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że 13 września 2017 r. rozpocznie pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Aktualizacja Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Informujemy, że do 100 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużony został termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany obowiązują od 01.08.2017 r.

 

 

 

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

W konkursie nr RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, ogłoszonym Uchwałą nr 184/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 27.02.2017 r. (ze zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

 1. nr konkursu z RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17;
 2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
 3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
 4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
 5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian;
 6. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą liczby dopuszczalnych poprawek złożonych dokumentów na etapie weryfikacji wymogów formalnych – wprowadzono możliwość dwukrotnej poprawy;
 7. wprowadzono zapisy wskazujące na dostarczenie w ramach uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych jedynie brakujących lub uzupełnianych dokumentów (dotychczas Regulamin konkursu wymagał przedłożenia pełnej dokumentacji, również tej niepodlegającej korekcie).

 

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej. 

Tym samym wnioski o dofinansowanie projektów złożone do dnia wejścia w życie Uchwały IZ z 20.06.2017 r., w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17, podlegają ocenie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17. Instytucją właściwą do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17 staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu w zakresie wydłużenia terminu naborów wniosków

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 15 maja 2017 r. na 24 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014–2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

 

KONKURS NR RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17

(zmiana 20.06.2017 r.) RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym).

Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „Wyślij wniosek”.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia),
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 20142020. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 252 822,46 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 01.08.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (20.06.2017–31.07.2017).

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (4.04.2017–19.06.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – 27.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (20.06.2017–26.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu.

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 5368 Ustawy wdrożeniowej.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

 

 

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa – obowiązuje od 27.11.2017 r.

2017-11-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (01.08.2017–26.11.2017)

2017-08-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (20.06.2017– 31.07.2017)

2017-06-20

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-04-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-03-14

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.