Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.2

Działanie 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań

zakończony     od: 2017-08-16 do: 2017-09-30
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 realizowanych w 2018 r. w ramach
Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań

 

Nabór pozakonkursowy

Termin, od którego można składać wnioski

16 sierpnia 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91, pokój 201
10-554 Olsztyn

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00,         
Wtorek– piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ewaluacja

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 148 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.
Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowią załączniki nr 5 i 6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Wzór uchwały o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie

2017-08-04

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2017-08-04

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-08-04

Wzór uchwały o dofinansowanie

2017-08-04

Kryteria wyboru projektów

2017-08-04

Wykaz projektów zidentyfikowanych

2017-08-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS