Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.5

Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe - subregion ełcki

zakończony     od: 2017-09-18 do: 2017-09-28
Wyniki naboru

Informujemy, że 16 listopada 2017 r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.

W ramach konkursu nr RPWM.10.05.00-IP.01-28-003/17 żaden projekt nie uzyskał dofinansowania.

 

Skład Komisji Oceny Projektów

Etapy oceny projektów

Do oceny merytorycznej nie został przekazany żaden wniosek, co oznacza konieczność organizacji II rundy, którą IOK planuje ogłosić i rozpocząć nabór wniosków jeszcze w październiku tego roku.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Zgodnie z treścią regulaminu projektodawcy zobowiązani do efektywnego udzielania dotacji, co oznacza, że co najmniej 56,00% całkowitych wydatków projektu przeznaczone ma być w budżecie na wsparcie w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy wskazany odsetek odnosi się wyłącznie do środków przeznaczonych na wypłatę dotacji inwestycyjnych, czy obejmuje również finansowe wsparcie pomostowe? 

Odpowiedź: Zapisany w regulaminie warunek, by co najmniej 56,00% całkowitych wydatków projektu było przeznaczone na wsparcie w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej odnosi się wyłącznie do tzw. dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Wsparcie pomostowe w formie finansowej nie jest zatem wliczane do tego limitu. 

Pytanie 2. W ramach Działania 10.3 istnieje możliwość realizacji wsparcia doradczoszkoleniowego na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również wsparcia pomostowego doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy ww. rodzaje wsparcia powinny mieć charakter indywidualny czy grupowy? 

Odpowiedź: Wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 1 wg SzOOP) ma na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy – w zależności od przyjętych założeń projektowych. Co do zasady doradztwo przyjmuje formę indywidualną (doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu), natomiast szkolenia formę grupową (tzw. „mała przedsiębiorczość”). W przypadku zamiaru realizacji części tego etapu w formie grupowego szkolenia należy pamiętać, że powinno ono mieć formę kursu obejmującego średnio 30 godzin dydaktycznych (45 min) i odbywać się w grupach szkoleniowych liczących od 10 do 30 uczestników. Z kolei wsparcie pomostowe w postaci usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 wg SzOOP) wspomaga rozwój działalności gospodarczej i ma na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego. Wsparcie to może przybrać wyłącznie zindywidualizowaną formę. 2 

Pytanie 3. Czy monitoring prowadzenia działalności gospodarczej uczestnika projektu dotacyjnego powinien być prowadzony przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG/KRS, czy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności? 

Odpowiedź: Należy wyróżnić dwa podstawowe obowiązki wnioskodawcy w zakresie monitoringu uczestników projektu: 1. Monitoring prowadzenia działalności gospodarczej uruchomionej w ramach projektu: prowadzony przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) – wg zapisów Regulaminów Konkursów Działania 10.3 i 10.5. 2. Monitoring wskaźnika rezultatu bezpośredniego wynikającego z WLWK „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej”: prowadzony przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS) – wg zapisów Regulaminów Konkursów Działania 10.3. 

Pytanie 4. Kryterium obligatoryjne brzmi: Wnioskodawca zapewnia biura rekrutacyjnokonsultacyjne w każdym z powiatów objętych projektem. Czy biura te należy prowadzić przez cały okres realizacji projektu czy tylko w trakcie prowadzenia rekrutacji do projektu? Czy funkcjonowanie biur należy finansować z kosztów bezpośrednich, czy pośrednich? 

Odpowiedź: Kryterium merytoryczne- specyficzne obligatoryjne nr 8 zobowiązuje projektodawcę do prowadzenia biur rekrutacyjno-konsultacyjnych w każdym powiecie objętym wsparciem co najmniej w okresie rekrutacji uczestników. Koszty związane z prowadzeniem biur (np.: wynagrodzenia pracowników, lokal) stanowią koszty pośrednie projektu. 

Pytanie 5. Kryterium merytoryczne fakultatywne brzmi: Wnioskodawca zapewnia we wniosku o dofinansowanie, że w dokumencie regulującym zasady przydzielania bezzwrotnych dotacji w ramach projektu, zawarte zostaną zapisy premiujące uczestników planujących prowadzenie działalność gospodarczej w obszarze inteligentnych specjalizacjach województwa. - czy jeśli wnioskodawca założy premiowanie w projekcie osób planujących działalność gospodarczą w tych sektorach, ale na etapie realizacji projektu okaże się, że żaden z uczestników nie planuje uruchomienia działalności w tych sektorach to kryterium zostanie spełnione, czy też na etapie realizacji projektu co najmniej 1 firma musi powstać w tych sektorach, aby kryterium zostało spełnione? 

Odpowiedź: Przedmiotowe kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wnioskodawca założy premiowanie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacji województwa nawet w sytuacji, gdy żaden uczestnik nie zaplanuje założenia działalności w tych sektorach. 

Pytanie 6. Czy w budżecie można zaplanować wkład własny wnoszony przez uczestników projektu, który będzie stanowił częściowo wymagany 2,2% wkład do całości projektu?

Odpowiedź: Ze względu na charakter grupy docelowej (osoby niepracujące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) nie jest możliwe zobowiązanie uczestników do wniesienia 3 wkładu własnego do zaplanowanej przez nich inwestycji, ponieważ taki wkład może być istotnym ograniczeniem w dostępnie do projektu. W związku z powyższym również wkład własny wnioskodawcy w rozumieniu regulaminu nie może pochodzić ze środków wnoszonych przez uczestników. 

Pytanie 7. Czy w związku z pojawieniem się nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków opracowując wniosek o dofinansowanie mamy bazować na nowych wytycznych z dnia 19 lipca 2017 roku czy zgodnie z regulaminem konkursu na wytycznych z 19 września 2016 r. 

Odpowiedź: W trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie proszę kierować się aktualną wersją wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r., która zaczęła obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2017 r. Regulaminy konkursu odwołują się do poprzedniej wersji wytycznych, która obowiązywała jeszcze w dniu ogłoszenia konkursów. 

Pytanie 8. Obligatoryjnie na etapie rekrutacji należy zweryfikować predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej - czy koszty związane z badaniem predyspozycji stanowią koszty bezpośrednie czy też są to koszty pośrednie. Czy osoby biorące udział w identyfikacji predyspozycji należy traktować jako uczestników projektu, czy też uczestnikami projektu będą dopiero osoby korzystające ze wsparcia szkoleniowodoradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej? 

Odpowiedź: Koszty związane z badaniem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (wynagrodzenie doradcy zawodowego czy psychologa) można finansować w ramach kosztów bezpośrednich. Osoby objęte badaniem predyspozycji nie stanowią uczestników projektu

Komunikaty

Informujemy, że zmianie uległy załączniki do regulaminu konkursu ogłoszonego 18 sierpnia 2017 rok

Zmiany dotyczą:

Wzoru umowy o dofinansowanie projektu RPO WiM 2014-2020 oraz Wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020.

W przypadku Wzoru umowy o dofinasowanie projektu RPO WiM 2014-2020, konieczność wprowadzenia zmian do ww. załącznika jest konsekwencją opracowania przez Instytucję Zarządzającą RPO nowych zapisów we wzorze umowy obowiązującym w konkursach w Programie Regionalnym. Z uwagi na fakt, iż WUP jako IP jest zobowiązany do stosowania minimalnego wzoru umowy, jaki otrzymuje z IZ, zmieniono niektóre zapisy dotychczasowego wzoru umowy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone we wzorze umowy:

 • w § 6 dodano zapis dotyczący wartości przysługujących Beneficjentowi kosztów pośrednich,
 • w § 9 uwzględniono możliwość wskazania wartości pośredniej wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych,
 • w § 10 dodano zapis o obowiązku przechowywania wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi),
 • zmieniono zapisy dot. dokumentacji przedkładanej wraz z wnioskiem o płatność, w tym określono wzór Wykazu wydatków ujętych we wniosku o płatność, które są objęte procedurą  rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności (Załącznik nr 9 do Umowy),
 • wprowadzono obowiązek przedstawienia na żądanie IP interpretacji poświadczających kwalifikowalność podatku VAT,
 • doprecyzowano zasady zwrotu środków dofinansowania określone w § 16,
 • dodano Załącznik nr 10 Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości, mający zastosowanie w przypadku konieczności zachowania trwałości projektu lub jego rezultatów,
 • usunięto publikatory aktów prawnych,
 • wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i technicznym.

W przypadku Wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020, zmiana dotyczy wyłącznie graficznego schematu karty oceny merytorycznej w części F karty, dotyczącej negocjacji. Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania karty oceny do wzoru stanowiska negocjacyjnego. Wprowadzone zmiany mają wyłącznie charakter techniczny i służą ujednoliceniu dokumentów wykorzystywanych do oceny, jak i negocjacji, co ma służyć usprawnieniu procesu negocjacji i zapewnieniu większej przejrzystości ustaleń negocjacyjnych.

W pozostałym zakresie zapisy Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Zmiana dokumentacji obowiązuje od 13.09.2017 r.

Załączniki do konkursu

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie ełckim – konkurs numer RPWM.10.05.00-IP.01-28-003/17 (Oś 10, Działanie 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020).

Termin, od którego można składać wnioski

18.09.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.09.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 roku

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 18 września 2017 r. do 28 września 2017 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) dostępnego pod adresem:  http://maks2.warmia.mazury.pl/

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) - osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.:

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne; 
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże, praktyki zawodowe;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. dodatek relokacyjny;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń oraz w postaci finansowej, przy czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia,
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia.

 

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu

 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w rozdziale III Regulaminu konkursu

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 713 950,92 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do Regulaminu konkursu

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 4 do Regulaminu konkursu

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
 • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65

mailowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl

lub

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Linki

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu - obowiązują od 13.09.2017 r.

Załączniki do regulaminu - wersja archiwalna

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.