Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami - 17.08.2017 r.

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 jest  nowelizacja  Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego  zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe  w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie  3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej Ustawy wdrożeniowej  przestaną być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych w zakresie ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych  w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do § 4  Przedmiot konkursu - Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz § 16 Kwalifikowalność wydatków w/w Regulaminu naboru i oceny wniosków  o dofinansowanie projektów.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu były znane Wnioskodawcom już w dacie ogłoszenia konkursu.

Ponadto wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 31 sierpnia 2017 r. na 30 listopada 2017 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

2017-08-17

Regulamin konkursu

2017-08-17

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2017-08-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.