Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.1

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

zakończony     od: 2015-12-23 do: 2016-01-21
Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

18 kwietnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację:

- Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM);

- Wzór umowy o dofinansowanie;

- Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Przyczyną wprowadzenia zmian w ww. dokumentach jest pismo Ministerstwa Rozwoju informujące o uruchomieniu Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresem: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl. Konieczność korzystania z ww. narzędzia przez beneficjentów wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjenci w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto zobligowani są do publikowania  zapytań ofertowych w ramach realizowanych postępowań za pośrednictwem strony Bazy Konkurencyjności.

Jednocześnie w związku z przeprowadzonymi konsultacjami z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WiM, dotyczącymi możliwości wykorzystywania Centralnego Systemu Teleinformatycznego przy składaniu wniosków o płatność, podjęto decyzję o odstąpieniu tworzenia podobnego narzędzia w ramach Lokalnego Systemu Teleinformatycznego. Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na składanie wniosków o płatność przy użyciu Centralnego Systemu Teleinformatycznego. Wobec powyższego, konieczne było wprowadzenie zapisów do ww. dokumentów.

W pozostałym zakresie ww. dokumenty do konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15 pozostają bez zmian.

 

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od 18.04.2016 r.

Informujemy, że 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów.

 

Informujemy, że 29 czerwca 2016 r. rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów (KOP). Poniżej skład KOP.

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 70 dni kalendarzowych. Zmiana wynika z obowiązku doręczania beneficjentom pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie. Dodatkowo, w związku ze zmianą siedziby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie, w § 17 regulaminu konkursu dokonano stosownej zmiany zapisu.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od 8.03.2016 r. 

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dotyczący potrzeby uwzględniania we wnioskach o dofinansowanie projektów kwestii zmian klimatu, łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl udostępniony został „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Poradnik przedstawia zbiór wskazówek i zasad mających pomóc Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji, łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe.

Ww. dokument określa metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów na etapach:

  • oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć,
  • analizy ryzyka przedsięwzięć,
  • analizy opcji przedsięwzięć - wariantów, uwzględniających m.in. wpływ na klimat i zmian klimatu na projekt/przedsięwzięcie oraz jego wrażliwość/podatność na klęski żywiołowe.

Poradnik nie stanowi źródła prawa, a zawarte w nim informacje nie mają charakteru wiążącego.

Etapy oceny projektów

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15.

Wyniki naboru

Informujemy, że 5 maja Komisja Oceniająca Projekty (KOP) zakończyła pracę.

Poniżej lista z wnioskiem, który otrzymał dofinansowanie oraz skład KOP.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Termin, od którego można składać wnioski

23 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

21 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (od 1 stycznia 2016 r. zmiana nazwy Departamentu na: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
ul. Kościuszki 89/91
I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku od 8.00 do15.00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • na proces inkubowania, realizowany przez podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu na rzecz firm w początkowej fazie rozwoju; proces ten obejmuje świadczenie usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (np. niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,
  • wsparcie na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców,
  • inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”), które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowej inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (załącznik 3) oraz w załącznikach regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 074 554,26 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy - załącznik nr 17 do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdą Państwo w § 14 regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do poznania odpowiedzi na indywidualne pytania Wnioskodawców.

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
Anna Nakielska  a.nakielska@warmia.mazury.pl
Katarzyna Gawdzińska-Duda  k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Telefony

89 521 96 54

89 521 93 97

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-04-18

Wykaz zmian do regulaminu

2016-04-18

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

2016-03-08

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2015-11-20

Załącznik nr 1 do regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie

2015-11-20

Załącznik nr 2 do regualminu - Instrukcja wypełniania wniosku

2016-04-18

Wykaz zmian do instrukcji

2016-04-18

Załącznik nr 2 do regualminu - Instrukcja wypełniania wniosku - wersja nieaktualna

2015-11-20

Załącznik nr 3 do regulaminu - Instrukcja wypełniania załączników

2015-11-20

Załącznik nr 4 do regualminu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-20

Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta z definicjami wymogów formalnych

2015-11-20

Załacznik nr 6 do regulaminu - Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-20

Załacznik nr 7 do regulaminu - Karta oceny kryteriów formalnych

2015-11-20

Załacznik nr 8 do regulaminu - Karta z definicjami kryteriów formalnych

2015-11-20

Załącznik nr 9 do regulaminu - Lista sprawdzajaca do weryfikacji kryteriów formalnych

2015-11-20

Załącznik nr 10 do regulaminu - Karta oceny kryteriów merytorycznych

2015-11-20

Załącznik nr 11 do regulaminu - Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2015-11-20

Załącznik nr 12 do regulaminu - Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych

2015-11-20

Załącznik nr 13 do regulaminu - Karty oceny kryteriów merytorycznych

2015-11-20

Załącznik nr 14 do regulaminu - Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

2015-11-20

Załącznik nr 15 do regulaminu - Regulamin Komisji Oceny Projektów

2015-11-20

Załącznik nr 16 do regulaminu - Lista sprawdzająca do umowy

2015-11-20

Załącznik nr 17 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie

2016-04-18

Załącznik nr 17 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie - wersja nieaktualna

2015-11-20

Załącznik nr 18 do regulaminu - Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

2015-11-20

Załącznik nr 19 do regulaminu - Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

2015-11-20

Załącznik nr 20 do regulaminu - Instrukcja zabezpieczenia umowy

2015-11-20

Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych i specyficznych obligatoryjnych

2015-11-20

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załaczników - Wytyczne do studiów wykonalności

2015-11-20

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników - Analizy finansowo-ekonomiczne wersja pdf

2015-11-20

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników - Analizy finansowo-ekonomiczne wersja edytowalna

2015-11-20

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów

2015-11-20

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante

2015-11-20

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej

2015-11-20

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność

2015-11-20

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

2015-11-20

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2015-11-20

Wytyczne w zakresie kontroli

2015-11-20

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

2015-11-20

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych

2015-11-20

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa

2015-11-20

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

2015-11-20

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

2015-11-20

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

2015-11-20

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości

2015-11-20

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

2015-11-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.