Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17

zakończony     od: 2017-09-29 do: 2017-10-20
Wyniki naboru

16.01.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17. W ramach konkursu 8 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Komunikaty

W związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014-2020 pojawiła się konieczność zmiany zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana dotyczy dodania znaków RP do dotychczas obowiązującego zestawienia znaków. Nowe zasady oznaczania projektów obowiązywać będą wszystkich Beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 roku.

Wobec powyższego, zaistniała potrzeba aktualizacji zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-004/17.

Aktualizacja zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu przedstawia się w następujący sposób:

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1:

dotychczasowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem Województwa:”

nowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej - także barwami Rzeczpospolitej Polskiej:”

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 2:

dotychczasowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”

nowe brzmienie:Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”.

Zmiany obowiązują od 8 stycznia 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane pod linkiem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2843/publikacja-zapytan-ofertowych-w-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow, nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wynika to z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w wersji obowiązującej od 23.08.2017 r. oraz sporządzonych na ich podstawie regulaminów konkursów i postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zobowiązujących beneficjentów do stosowania ww. Wytycznych i regulaminów.

W ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stosuje się zasady wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt 14 ww. Wytycznych, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu”wraz z przypisem: Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu,  nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego”.

Wytyczne jednoznacznie wykluczają więc, by w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stroną, na której publikuje się zapytania ofertowe była własna strona internetowa beneficjenta. Tym samym w przypadku kontroli Państwa projektów prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje kierowanie się interpretacją Ministerstwa Rozwoju, pozostającą w sprzeczności z przywołanym wyżej zapisem, naraża Państwa na kwestionowanie kwalifikowalności wydatków w realizowanych przez Państwa projektach.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że dostosuje Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować w Bazie zapytanie ofertowe.

Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju wspomnianej wyżej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności właściwą stroną do publikacji przez Państwa ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow, co wprost wskazuje również Regulamin konkursu właściwy dla Państwa projektu.

 

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) koniecznym stało się zaktualizowanie następującego załącznika do Regulaminu konkursu:

 • Zał. nr 16 do Regulaminu konkursu – „Zestawienie informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie – narzędzie pomocy dla Beneficjenta” – załącznik został dostosowany do zmian, wprowadzonych w zał. nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 16.10.2017 r.

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne) koniecznym stało się zaktualizowanie następujących załączników do Regulaminu konkursu:

 • Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu – „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu”, – w pkt. 4.4: zapis „dokumenty do każdego WOP” zmieniono na „dokumenty do WOP rozliczającego kwotę ryczałtową”.

Uzasadnienie zmiany: Aktualne zapisy wniosku obligują Beneficjenta do przesyłania wskazanych dokumentów do każdego wniosku o płatność co wydłuża proces weryfikacji. Przedmiotowa zmiana skutkować będzie weryfikacją dokumentów jedynie do wniosku o płatność rozliczającego kwotę ryczałtową. Jednocześnie opiekun dysponuje możliwością wezwania Beneficjenta do dostarczenia dokumentów na wezwanie IZ.

 • w części VII WND „Oświadczenie”, zmieniono treść oświadczeń, które zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w Ustawie wdrożeniowej oraz Wytycznych.
 • Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”, dostosowano zapisy zgodnie z nowelizacją Wytycznych.

 

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 10.10.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 1. Zaktualizowany załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
 2. Zaktualizowany załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 Kiedy informować właściwych terytorialnie OPS i PCPR o projekcie i udzielonych formach wsparcia?

Odpowiedź: W ramach kryteriów merytorycznych − specyficznych obligatoryjnych, projekt przewiduje informowanie właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie o projekcie i udzielonych formach wsparcia. Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do spełnienia powyższego warunku, jednakże nie określa dokładnego jego terminu. IOK zaleca jednak nawiązanie takiej współpracy zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i w trakcie jego realizacji bowiem informacja o udzielonych formach wsparcia powinna być przekazywana na bieżąco.

 

Pytanie 2 Kiedy będą ogłoszone projekty miękkie pod „rewitalizację”?

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje na temat planowania konkursów rewitalizacyjnych w 2017 r są dostępne na stronie internetowej rpo.warmia.mazury.pl w dokumencie pn. „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 r.

 

Pytanie 3 Jak należy rozumieć podmiot nowo utworzony w ramach 2 typu operacji? Czy zarejestrowanie podmiotu integracji społecznej (np. utworzenie CIS – istnieje 2 tygodnie) jest nowo utworzonym podmiotem czy nie?

Odpowiedź: Podmiot, który powstał przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu traktujemy jako podmiot już funkcjonujący,  a nie jako podmiot nowo utworzony.

 

Pytanie 4  Czy osoby znajdujące się w I lub II profilu oddalenia od rynku pracy nie mogą w projekcie uczestniczyć ani w stażu, praktykach czy brać udziału w kursach zawodowych?

Odpowiedź: Dla osób bezrobotnych, dla których ustalono  I lub II profil pomocy można zastosować jedynie instrumenty: o charakterze społecznym, edukacyjnymzdrowotnym. Nie ma możliwości zastosowania dla tych osób instrumentów o charakterze zawodowym.

 

Pytanie 5 Czy dla kadry własnej planując dodatek do wynagrodzenia należy prowadzić ewidencję czasu pracy?

Odpowiedź: Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu muszą być ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy oraz Kodeksem cywilnym.

 

Pytanie 6  Czy zlecając uczestnikom projektu prace interwencyjne zostanie spełnione kryterium wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, spełnienie wartości docelowej wskaźnika w zależności od grupy – co najmniej 22% lub 12%?

Odpowiedź: Formą zatrudnienia w kryterium efektywności zatrudnieniowej jest stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie podpisane bezpośrednio z uczestnikiem projektu. Uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął zatrudnienie na podstawie skierowania do prac interwencyjnych (np. finansowanego ze środków Funduszu Pracy lub w ramach innego projektu) beneficjent może wykazać jako uczestnika, który podjął pracę po zakończeniu udziału w projekcie, pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej.

 

Pytanie:

Czy w ramach ogłoszonego konkursu Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Typ 1 projektu można składać wnioski, których odbiorcami będą tylko osoby w wieku 15-18 i dla nich realizowane będą tylko działania o charakterze społecznym i ewentualnie edukacyjnym? Nie będą realizowane działania zawodowe? I czy takie osoby wymagają wsparcia w formie zatrudnienia w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie? Czy wniosek nie będzie odrzucony w związku z niespełnieniem wymogu zatrudnienia?

 

Odpowiedź

W ramach ogłoszonego konkursu, Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Typ 1, kryterium merytoryczne obligatoryjne „Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie“  nie ma zastosowania do uczestników projektu w wieku poniżej 18 roku życia (w momencie przystąpienia do projektu). Takich osób  nie wlicza się również do wskaźników rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu“ oraz „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu“.

Dodatkowo należy pamiętać, że w ramach konkursu dla Poddziałania 11.1.1, obowiązuje limit o brzmieniu Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia), z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  w sprawach nieletnich;

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Uczestnikami projektów mogą być osoby poniżej 18 roku życia, które należą do powyższych grup wskazanych w podpunktach a-d oraz dla których zostaną zaplanowane formy wsparcia np. o charakterze społecznym, edukacyjnym i/lub zdrowotnym. Tym samym, wniosek o dofinansowanie projektu nie otrzyma oceny negatywnej za brak spełnienia wymogu zatrudnienia dla ww. grup osób.

Komunikaty

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale I Informacje ogólne, w podrozdziale 1.2 Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu wprowadza się następującą zmianę: „ Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020 − z dnia 19.07.2017 r.”
 2. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.5 Podatek od towarów i usług (VAT) wprowadza się następującą zmianę: „Wydatki te mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.”

„Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłączne wówczas, gdy wnioskodawcy ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym,  nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa.”

3. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu wprowadza się następującą zmianę: „- zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014−2020 powinno zawierać elementy określone w Rozdziale 6.5.2 pkt. 11 ww. Wytycznych,”

4. W Rozdziale IX Załączniki dodaje się nr 19 o treści: „Wzór Oświadczenia w sprawie   zachowania  trwałości i kwalifikowalności podatku VAT”.

Zaktualizowany Regulamin konkursu dostępny jest w części "Niezbędne dokumenty".

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 11.09.2017 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Poddziałania: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

 

Konkurs ma charakter zamknięty, nabór wniosków będzie  od 29 września 2017 r. do 20 października 2017 r.

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie od 29.09.2017 r. do 20.10.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

TYP 1 projektu

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 • W ramach typu 1, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Olsztyna. Oznacza to, iż realizując projekt typu 1, jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Olsztyna oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Olsztyna. W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy:

- miasto Olsztyn,

- gmina Barczewo,

- gmina Dywity,

- gmina Gietrzwałd,

- gmina Jonkowo,

- gmina Purda,

- gmina Stawiguda.


TYP 2 projektu

 • Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
 • W ramach typu 2, projekty nie mogą być realizowane na terenie MOF Ełku. Oznacza to, iż realizując projekt typu 2, jako miejsce realizacji projektu nie można wskazać gmin należących do MOF Ełku oraz uczestnikami projektu nie mogą być osoby zamieszkałe na terenie MOF Ełku. W skład MOF Ełku wchodzą miasto Ełk i gmina wiejska Ełk.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 projektu:

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Do instrumentów/usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym

poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in.

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

 

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem odbywać się będzie:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1: dla projektów OPS i PCPR – 85%, dla pozostałych podmiotów – 95%. TYP 2: dla projektów podmiotów publicznych i niepublicznych – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

59 197 492,14 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.09.2017 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca od 10.10.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - 8.01.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel.:  89 512 55 34, 89 512 55 33

faks: 89 512 55 09

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 8.01.2018 r.

2018-01-08

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (16.10.2017 r.–7.01.2018 r.)

2017-10-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (10–15.10.2017 r.)

2017-10-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (11.09.2017–09.10.2017 r.)

2017-09-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-08-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS