logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.7

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się - programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

zakończony     od: 2017-09-29 do: 2017-10-23
Wyniki naboru

2 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17.

W ramach konkursu trzy projekty otrzymały ocenę negatywną i  nie zostały wybrane do dofinansowania

Komunikaty

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane pod linkiem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2843/publikacja-zapytan-ofertowych-w-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow, nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wynika to z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w wersji obowiązującej od 23.08.2017 r. oraz sporządzonych na ich podstawie regulaminów konkursów i postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zobowiązujących beneficjentów do stosowania ww. Wytycznych i regulaminów.

W ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stosuje się zasady wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt 14 ww. Wytycznych, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu”wraz z przypisem: Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu,  nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego”.

Wytyczne jednoznacznie wykluczają więc, by w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stroną, na której publikuje się zapytania ofertowe była własna strona internetowa beneficjenta. Tym samym w przypadku kontroli Państwa projektów prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje kierowanie się interpretacją Ministerstwa Rozwoju, pozostającą w sprzeczności z przywołanym wyżej zapisem, naraża Państwa na kwestionowanie kwalifikowalności wydatków w realizowanych przez Państwa projektach.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że dostosuje Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować w Bazie zapytanie ofertowe.

Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju wspomnianej wyżej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności właściwą stroną do publikacji przez Państwa ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow, co wprost wskazuje również Regulamin konkursu właściwy dla Państwa projektu.

 

Informujemy o zmianie załącznika nr 3 – Wzoru umowy o dofinansowanie – do Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z konieczności modyfikacji postanowień umowy związanej z:

 • nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 • obowiązkami ewaluacyjnymi wynikającymi z Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • wprowadzeniem zapisów wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięćw obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

 

Zmiany Regulaminu konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 23.10.2017 r.

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne) koniecznym stało się zaktualizowanie następujących załączników do Regulaminu konkursu:

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu”, – w pkt. 4.4: zapis „dokumenty do każdego WOP” zmieniono na „dokumenty do WOP rozliczającego kwotę ryczałtową”.

Uzasadnienie zmiany: Aktualne zapisy wniosku obligują Beneficjenta do przesyłania wskazanych dokumentów do każdego wniosku o płatność co wydłuża proces weryfikacji. Przedmiotowa zmiana skutkować będzie weryfikacją dokumentów jedynie do wniosku o płatność rozliczającego kwotę ryczałtową. Jednocześnie opiekun dysponuje możliwością wezwania Beneficjenta do dostarczenia dokumentów na wezwanie IZ.

 • w części VII WND „Oświadczenie”, zmieniono treść oświadczeń, które zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w Ustawie wdrożeniowej oraz Wytycznych.
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”, dostosowano zapisy zgodnie z nowelizacją Wytycznych.
 • Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu – „Zestawienie informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie – narzędzie pomocy dla Beneficjenta” – załącznik został dostosowany do zmian, wprowadzonych w zał. nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”.

 

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. od 10.10.2017 r.

 

 1. Zaktualizowany załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
 2. Zaktualizowany załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
 3. Zaktualizowany załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
Jaki obszar może zostać objęty dofinansowaniem? Czy możliwe jest wynajem lokalu, zakup sprzętu potrzebnego do stworzenie programu bezpłatnych zajęć ruchowych i innych związanych ze zdrowiem działań? Czy zajęcia mogą być bezpłatne?

 

Odpowiedź:

W ramach konkursu osoby z grupy docelowej (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu) będą mogły skorzystać z cyklu działań z zakresu profilaktyki chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Wśród zaplanowanych interwencji znajdują się takie działania jak: zabiegi fizykalne, masaże, kinezyterapia, terapie manualne, i techniki specjalne. Dodatkowo działania te uzupełnione będą edukacją zdrowotną.

Ponadto:

• w ramach projektu istnieje możliwość wynajęcia lokalu na przewidziane działania w projekcie. Koszt wynajmu lokalu/sali szkoleniowej musi być zgodny z Zestawieniem standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach RPO WiM 2014-2020 w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego;

• w ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu potrzebnego do organizacji działań terapeutycznych. Zakup sprzętu potrzebnego do organizacji działań terapeutycznych musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z SzOOP Regionalny rynek pracy RPO WiM  na lata 2014-2020.

• zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności, koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych kwalifikowalności lub w SzOOP. 

 

Jednocześnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przypomina, iż zgodnie z założeniami konkursu wybrane do dofinansowania zostaną tylko 3 projekty, obejmujące jeden z 3 subregionów województwa warmińsko-mazurskiego (olsztyński, elbląski, ełcki).  Ponadto, w ramach konkursu przewidziane są działania edukacyjne, które powinny zostać przeprowadzone co najmniej dwa razy w roku, w każdej gminie i mieście na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim.

Należy pamiętać, iż projekt musi być zgodny z aktami prawnymi i dokumentami programowymi, które zostały wymienione w Regulaminie konkursu oraz z Programem polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.

Komunikaty

Informujemy, że:

w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 do Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17:

 1. W Rozdziale  I Informacje ogólne, w podrozdziale 1.3 Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu wprowadzamy następującą zmianę:

 „ ● Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020 − z dnia 19.07.2017 r.”

 

 1. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.5 Podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzamy następującą zmianę: 

 „Wydatki te mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.”

„Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłączne wówczas, gdy Wnioskodawcy ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym,  nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa.”

 

 1. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.11 Zasada konkurencyjności a rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko wprowadzamy następujące zmiany: 

 

 1.  „4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu”

b. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień udzielanych zgodnie z Ustawą PZP,  z zasadą konkurencyjności oraz rozeznania rynku opisane są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.Zgodnie z zapisami ww. Wytycznych Beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza).

W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub na innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję.

Wszystkie podmioty nieposiadające własnej strony internetowej, a chcące na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie rozpocząć realizację projektu, mogą umieszczać swoje zapytania ofertowe
na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce „zapytania ofertowe wnioskodawców”.

Zapytania muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014−2020 powinno zawierać elementy określone w Rozdziale 6.5.2 pkt. 11 ww. Wytycznych.

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu dostępny jest w części Niezbędne dokumenty.

Zmiany obowiązują od 11 września 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się  

TYP projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.   

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-003/17

Termin, od którego można składać wnioski

29.09.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23.10.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do:

 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • pracodawców. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek pracy RPO WiM 2014−2020, obejmujące zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród populacji osób powyżej 50 roku życia w województwie warmińsko-mazurskim.

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach wyżej wspomnianego wsparcia muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 oraz z Programem polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2019 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dla projektów podmiotów publicznych i niepublicznych wartość dofinansowania wynosi 95%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, w tym budżet państwa wynosi 10%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 463 932,19 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 11.09.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 11.10.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 23.10.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 10.10.2017 r.

2017-10-11

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (11.09.2017–09.10.2017)

2017-09-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-08-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.