logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WiM 2014-2020

Rozbudowany system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) oraz uczestnictwo w nim licznych jednostek rodzi potrzebę powołania jednego zespołu odpowiedzialnego za koordynację procesu ewaluacji RPO WiM 2014-2020, którego prace umożliwią z jednej strony analizę wielowątkowych potrzeb badawczych, z drugiej wymianę doświadczeń wśród uczestników procesu wdrażania programu na różnych jego etapach.

Mając na uwadze powyższe, w celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji RPO WiM 2014-2020, jak również w celu zapewnienia sprawnej współpracy podczas jego realizacji powołana została Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020).

Powołanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020) GSE RPO WiM 2014-2020 jest zalecane w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, a jej funkcjonowanie zapewni wsparcie całego procesu ewaluacji.

Wykonanie całości zadań związanych z funkcjonowaniem GSE RPO WiM 2014-2020 powierzone zostało Sekretariatowi GSE RPO WiM 2014-2020, który prowadzony jest przez Jednostkę Ewaluacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (JE RPO WiM 2014-2020) znajdującą się w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do głównych zadań GSE RPO WiM 2014-2020 należy:

 1. Zaopiniowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.
 2. Udział w corocznym przeglądzie Planu Ewaluacji RPO WiM 2014-2020.
 3. Opiniowanie zmian w Planie Ewaluacji RPO WiM 2014-2020.
 4. Opiniowanie projektów badań ewaluacyjnych.
 5. Wsparcie JE RPO WiM2014-2020 przy formułowaniu zakresu ewaluacji oraz kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego, a także kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów (w przypadku ewaluacji zewnętrznych) – w miarę potrzeb.
 6. Wsparcie JE RPO WiM 2014-2020 w zakresie oceny wstępnych wersji raportów metodologicznych, końcowych i/lub raportów cząstkowych.
 7. Członkowie GSE RPO WiM 2014-2020 mogą być angażowani w opiniowanie, monitorowanie oraz wsparcie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.
 8. Pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego poprzez m.in.:
  a. rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
  b. gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji,
  c. identyfikacja potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji.

 

Pliki do pobrania

Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 – zadania i zasady funkcjonowania

2018-08-07

Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 – zadania i zasady funkcjonowania – wersja archiwalna

2015-11-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.