Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ewaluacja programu

Ewaluacja to systematyczne badanie społeczno-ekonomiczne oceniające jakość i wartość programów publicznych (Źródło: Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym”, Karol Olejniczak, w: „Rozwój, region, przestrzeń”, pod redakcją: Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007)

Celem ewaluacji, zgodnie z art. 54 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jest poprawa jakości projektowania i wdrażania programów, oraz analiza ich skuteczności, efektywności i wpływu. Wpływ programów jest ewaluowany w świetle zadań każdego z Europejskich Funduszy Inwestycji Strategicznych w odniesieniu do wymiernych celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i z uwzględnieniem wielkości programu, w odniesieniu do PKB oraz poziomu bezrobocia na terenie objętym programem, w stosownych przypadkach.

Ewaluacja jest zatem procesem doskonalenia programu (jego systemu zarządzania i wdrażania, sposobu wydatkowania środków), jak również krytyczną oceną wartości i jakości pomocy udzielanej beneficjentom i uczestnikom projektów. Badania ewaluacyjne interwencji publicznych identyfikują czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub niepowodzenia danej interwencji, formułują konkluzje, które mogą być przenoszone na inne, analogiczne interwencje, identyfikują naj­lepsze praktyki, formułują wnioski dotyczące polityki w zakresie osiągania większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 w celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełnienia wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych.

Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE dotyczących systemu ewaluacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. Celem wytycznych jest określenie zasad realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce w okresie 2014-2020, w tym rozstrzygnięć w zakresie zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów zaangażowanych w działania ewaluacyjne.

Więcej na temat ewaluacji Polityki Spójności na stronie: www.ewaluacja.gov.pl

Celem ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) jest m.in.:

  • określenie efektów realizacji RPO WiM 2014-2020,
  • poprawa jakości, skuteczności i efektywności wdrażania RPO WiM 2014-2020 oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji uczestniczących w procesie wdrażania,
  • dostarczenie pogłębionych informacji nt. programu osobom zarządzającym i wdrażającym RPO WiM 2014-2020, beneficjentom programu oraz opinii publicznej.

 

 

Linki do zakładek:

 

 

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.