logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacje o realizowanych badaniach ewaluacyjnych

Informacja o realizacji badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”

O badaniu

Dane osobowe

Dane kontaktowe


 

Informacja o realizacji opracowania ekspertyzy w zakresie analizy potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020), zlecił firmie „EU-CONSULT” Sp. z o.o. opracowanie ekspertyzy w zakresie analizy potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie październik - grudzień 2017 r. Ekspertyza będzie realizowana przez niezależny zespół ekspertów firmy „EU-CONSULT” Sp. z o.o. pod kierownictwem pana Krzysztofa Gutta.

Celem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez identyfikację propozycji działań rewitalizacyjnych w kontekście dobrych praktyk oraz możliwości ich finansowania. Ponadto ekspertyza dostarczy informacji o potencjalnych problemach w przeprowadzaniu procesów rewitalizacyjnych.

W ekspertyzie wykorzystane zostaną między innymi: wywiady telefoniczne, analiza dokumentów oraz informacje dostępne na stronach internetowych.

Zaprezentowane zostaną przykłady skutecznej oraz prawidłowo przeprowadzonej rewitalizacji z kraju oraz świata.

Wykonawca ekspertyzy został upoważniony do kontaktowania się z podmiotami objętymi ekspertyzą oraz zobowiązany do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością. W przypadku kontaktu, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w przedmiotowej ekspertyzie.

Państwa uczestnictwo będzie nie tylko cennym wkładem, ale przede wszystkim nieodzownym warunkiem jej powodzenia oraz przydatności wyników. W związku z tym proszę o udział w wywiadach i współpracy z Wykonawcą niniejszej ekspertyzy.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego kierować się będą zasadą zachowania poufności informacji. Gromadzone w trakcie ekspertyzy informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w ekspertyzie zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Informacji o realizacji ekspertyzy z ramienia:

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udziela:

Pani Dominika Gałaj – pracownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89/ 521 93 43; e-mail: d.kaczynska@warmia.mazury.pl),

• firmy „EU-CONSULT” Sp. z o.o. udziela:

Pan Krzysztof Gutta – Kierownik Zespołu badawczego (tel. 58 719 19 00; e-mail: info@eu-consult.pl).

 


Informacja o realizacji ekspertyzy w zakresie analizy przyczyn niskiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów w aplikowaniu o środki z RPO WiM 2014–2020.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020), zlecił firmie „EU-CONSULT” Sp. z o.o. przeprowadzenie opracowania ekspertyzy w zakresie analizy przyczyn niskiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów w aplikowaniu o środki z RPO WiM 2014–2020, w terminie październik – grudzień 2017 r. Ekspertyza będzie realizowana przez niezależny zespół ekspertów pod kierownictwem pana Krzysztofa Gutta.

Celem zamówienia jest identyfikacja przyczyn niskiej aktywności konkretnych gmin/powiatów w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z RPO WiM 2014–2020 oraz niskiego zainteresowania konkretnymi działaniami/poddziałaniami.

W ramach ekspertyzy:

  • realizowane będą między innymi wywiady z jednostkami samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego oraz potencjalnymi beneficjentami RPO WiM RPO WiM 2014–2020;
  • przeprowadzona zostanie analiza podstawowych dokumentów źródłowych, w tym przegląd strategii/programów rozwoju gmin i powiatów województwa warmińsko-mazurskiego;
  • powstanie studium „dedykowanych rozwiązań” dla konkretnych JST, obejmujące „dobre praktyki” w ramach przykładowych projektów, które będą możliwe do inkubowania przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Państwa uczestnictwo w realizacji ekspertyzy będzie nie tylko cennym wkładem, ale przede wszystkim nieodzownym warunkiem powodzenia oraz przydatności jej wyników.  W związku z tym prosimy o udział w wywiadach i współpracy z Wykonawcą niniejszej ekspertyzy.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego kierować się będą zasadą zachowania poufności informacji. Gromadzone w trakcie ekspertyzy informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w ekspertyzie zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wykonawca ekspertyzy został upoważniony do kontaktowania się z podmiotami objętymi ekspertyzą oraz zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością.

Informacji o realizacji ekspertyzy z ramienia:

•             firmy  „EU-CONSULT” Sp. z o.o. udziela:

Pan Krzysztof Gutta - Kierownik Zespołu badawczego (tel. 58 719 19 00; e-mail: info@eu-consult.pl),

•             Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udziela:

Pani Ilona Żyłka – pracownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89 521 93 36; e-mail: i.zylka@warmia.mazury.pl)

 


Informacja o realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), zlecił firmie Pracowania Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier” w terminie sierpień-grudzień 2016 r. Badanie realizowane będzie przez niezależny zespół ekspertów pod kierownictwem pani Moniki Sarapaty.  

Głównym celem badania jest ocena funkcjonowania przyjętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 systemu realizacji oraz analiza barier i problemów organizacyjnych, a także wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności tego systemu.

W ramach badania realizowane będą między innymi wywiady indywidualne, wywiady grupowe i eksperckie oraz ankiety internetowe i telefoniczne z beneficjentami/podmiotami aplikującymi o wsparcie z RPO WiM 2014-2020.

Państwa uczestnictwo w badaniu będzie nie tylko cennym wkładem, ale przede wszystkim nieodzownym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności jego wyników.  W związku z tym proszę o udział w wywiadach i współpracy z Wykonawcą badania.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego kierować się będą zasadą zachowania poufności informacji. Gromadzone w trakcie badania informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wykonawca badania został upoważniony do kontaktowania się z podmiotami objętymi badaniem oraz zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością.

Informacji o badaniu z ramienia:

  • firmy Pracowania Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. udziela:

Pani Monika Sarapata - Kierownik Zespołu badawczego (tel. 61/ 622 92 06; e-mail: monika.sarapata@re-source.pl),
Pan Michał Korczyński – członek Zespołu badawczego (tel. 61 622 92 06; e-mail: michal.korczynski@re-source.pl),

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udziela:

Pani Lidia Skrzypek – pracownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89/ 521 93 34; e-mail: l.skrzypek@warmia.mazury.pl)

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.