logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacje dla Wykonawców badań ewaluacyjnych

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020”.

Głównym celem badania jest ocena wpływu realizowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na platformie zakupowej

Termin składania ofert upływa 12 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00.

 


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WIM 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WIM 2014-2020.

Głównym celem badania będzie ocena wdrażania IF w ramach RPO WiM 2014-2020 (pod kątem zasadności, możliwości, zakresu i efektywności ekonomicznej zastosowanych instrumentów finansowych oraz wskazaniem ewentualnych nowych obszarów zastosowania IF) wraz z oceną wybranego modelu wdrożenia IF w ramach RPO WiM 2014-2020. Wykonawca, aby zrealizować cel główny zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji wyliczeń luki finansowej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2019 r. o godz. 10.00.

 


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WiM na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WiM na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”.

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 5 listopada 2018 r. o godz. 10.00.

 


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”.

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014–2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. Badanie posłuży również do wypracowania rekomendacji wskazujących niezbędne dostosowania, które wprowadzone w ramach renegocjacji programu pozwolą na zwiększenie skuteczności interwencji.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 26 września 2018 r. o godz. 10.00.

 


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.”

Głównym celem badania będzie ocena polityki rozwoju regionalnego w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w kontekście zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie/kraju/UE, oraz wyzwań następnej perspektywy finansowej UE po 2020 r. W kontekście celu głównego Wykonawca zobowiązany jest zrealizować cele szczegółowe, polegające na przedstawieniu wniosków i rekomendacji dotyczących poniższych zagadnień:

1. Aktualność Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

2. Uwarunkowania regionalne, krajowe i europejskie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

3. Monitoring Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod linkiem http://bip.warmia.mazury.pl/zamowienie/544/wykonanie-badania-ewaluacyjnego-pt.-ewaluacja-on-going-strategii-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-2025-r..html

Termin składania ofert upływa 15 maja 2018 r. o godz. 10.00

 


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego - system wyboru projektów 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Głównym celem badania jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy system wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów umożliwiają wybór projektów, które przyczynią się do najbardziej efektywnej oraz skutecznej realizacji celów RPO WiM 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 5 lipca 2016 r. o godz. 10.00.


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego systemu realizacji RPO WiM 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.

Głównym celem badania jest ocena funkcjonowania przyjętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 systemu realizacji oraz analiza barier i problemów organizacyjnych, a także wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności tego systemu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.00.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.