Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Jednostka Ewaluacyjna RPO WiM 2014-2020

Proces ewaluacji polityki spójności jest koordynowany przez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną (KJE). KJE odpowiada za koordynację ewaluacji polityki spójności 2014-2020, realizację procesu ewaluacji horyzontalnych na poziomie Umowy Partnerstwa oraz koordynację i realizację działań mających na celu rozwój potencjału i kultury ewaluacyjnej.

Za koordynację procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020), a w jej ramach utworzona w tym celu Jednostka Ewaluacyjna RPO WIM 2014-2020 (JE RPO WiM 2014-2020) umiejscowiona w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W ramach koordynacji procesu ewaluacji, IZ RPO WiM 2014-2020 zobowiązana jest do:

 • zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych i środków finansowych do prowadzenia ewaluacji;
 • opracowania i monitorowania Planu Ewaluacji RPO WiM 2014-2020
 • realizacji badań ewaluacyjnych zgodnie z Planem Ewaluacji RPO WiM 2014-2020;
 • rozpowszechniania wyników ewaluacji;
 • ewentualnego powoływania, obsługi i udziału w spotkaniach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM 2014-2020;
 • koordynacji procesu wykorzystania wyników ewaluacji;
 • współpracy z KJE przy przygotowywaniu dokumentów odnoszących się do realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce;
 • współpracy z KJE oraz KE przy ewaluacji ex post oraz innych ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów;
 • współpracy i wymiana informacji w zakresie procesu ewaluacji RPO WiM 2014-2020 z instytucjami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie programu na poziomie krajowym i regionalnym, z partnerami spoza administracji publicznej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji;
 • przedkładanie instytucjom właściwym dla koordynacji programu informacji o przebiegu i wynikach procesu ewaluacji programu;
 • realizacja, także we współpracy z KJE działań mających na celu rozwój potencjału i kultury ewaluacyjnej, w szczególności w zakresie właściwości obszarów objętych interwencją RPO WiM 2014-2020.

 

Kontakt
Dane do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
Regionalne Obserwatorium Terytorialne
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

Dane siedziby:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
Regionalne Obserwatorium Terytorialne
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

Tel: +48 89 521 93 00
Fax: +48 89 521 93 09
E-mail: rot@warmia.mazury.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS