logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.1

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

zakończony     od: 2017-09-29 do: 2017-10-30
Wyniki naboru

Przedstawiamy listę wniosków, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów.

Informujemy, że 20.03.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

Informujemy o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie aktualizacji Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014–2020 stanowiącego Załącznik nr 7 do ww. Regulaminu konkursu.


Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 13 marca 2018 r.

 

Etapy oceny projektów

5 lutego 2018 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, po którym w terminie:

- 06.02.2018r. – 16.02.2018r. nastąpiła weryfikacja kart oceny merytorycznej,

- 19.02.2018r. – 23.02.2018r. nastąpiła wysyłka pism z zaproszeniem do negocjacji.

 

W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Komunikaty

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów podjął decyzję o wydłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 5 lutego 2018 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest związane z oceną wniosków dokonywaną przez ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 8 stycznia 2018 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej wynika z konieczności zaangażowania ekspertów zewnętrznych do oceny projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


Lista projektów, które spełnią kryteria formalne i specyficzne obligatoryjne, zostanie opublikowana po zakończeniu oceny formalnej.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu weryfikacji wymogów formalnych wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17.

Planowany termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych to 1 grudnia 2017 r.

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych wynika z intensyfikacji prac związanych z rozstrzyganiem i ogłaszaniem kolejnych konkursów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej w ramach konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji wymogów formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs.

W zawiązku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaistniała konieczność zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 zgodnie z treścią zapisów zawarta w tabeli poniżej. Dodatkowo zmiany w Rozdziale 5.4 Ocena merytoryczna, 5.4.1 Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych Etap 2 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe (w tym limity i ograniczenia) wynikają z omyłki pisarskiej.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w załączniku do niniejszego uzasadnienia. Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 25 września 2017 r.

Etapy oceny projektów

8 stycznia 2018 r. zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17.

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu znajduje się w załączeniu.

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 09.01.2018r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż dnia 15 grudnia 2017 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ-00-28-002/17 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

 

Z uwagi na dużą liczbę wniosków, które zostały skierowane do uzupełnienia w ramach wymogów formalnych, w załączeniu przedstawiamy listę projektów, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu.
W momencie wpłynięcia ostatniego wniosku podlegającego uzupełnieniu etap weryfikacji wymogów formalnych zostanie zakończony, a pełna lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej zostanie zaktualizowana i opublikowana na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Czy 18 miesięcy w projekcie mają trwać zajęcia np. zajęcia językowe dla jednej grupy, czy ogólnie zajęcia językowe mają być prowadzone przez 18 miesięcy, ale dla różnych grup (np. w trybie jedna kończy, druga zaczyna)? Czy jedna grupa ma trwać 18 miesięcy?

Odpowiedź

Wnioskodawca powinien przewidzieć uczestnictwo każdego dziecka przez 18 miesięcy w min. 2 rodzajach zajęć, każde muszą być realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę definicję przedmiotowego kryterium, podejście takie ma na celu poprawę rezultatów procesu kształcenia poprzez realizację systematycznych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności w projekcie. Dopuszczalny jest krótszy udział dziecka w danych zajęciach, np. w przypadku dzieci 6 letnich, które po roku edukacji przedszkolnej opuszczą przedszkole, niemniej jednak każdorazowo taka sytuacja powinna zostać odpowiednio uzasadniona w treści wniosku i jednocześnie będzie podlegała ocenie biorąc pod uwagę powyższe. Zaproponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania, które stanowiłyby wyłączenie reguły dotyczącej realizacji dla każdego dziecka min. 2 rodzajów zajęć, z których każde realizowane jest przez co najmniej 18 miesięcy, również  każdorazowo muszą być uzasadnione we wniosku.

 

Pytanie 1

W regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 zawarto informację następującej treści: „Premiowane będą projekty, w których Wnioskodawca zapewni, iż minimum 50% kadry nauczycielskiej OWP uczestniczyć będzie  w ramach projektu w doskonaleniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym(…)” (str.19).
W projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych u powyżej 50% kadry nauczycielskiej (w diagnozach pozostałych OWP nie odnotowano zapotrzebowania na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli). Czy w takiej sytuacji projekt będzie premiowany zgodnie z w.w. cytatem z regulaminu?

 

Odpowiedź 1

Regulamin konkursu jednoznacznie wskazuje, iż Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić wymagany % nauczycieli objętych wsparciem w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli pracujących w ośrodkach wychowania przedszkolnego i opisać szkolenia, dzięki którym nauczyciele zdobędą umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje do pracy z dziećmi. W sytuacji, gdy w projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych u powyżej 50% kadry nauczycielskiej (a w diagnozach pozostałych OWP nie odnotowano zapotrzebowania na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli) punkty za kryterium nie zostaną przyznane.

 

Pytanie 2

W regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 w tabeli „Kryteria specyficzne fakultatywne” zamieszczono kryterium o charakterze premiującym dotyczące objęcia wsparciem rodziców dzieci z danego ośrodka wychowania przedszkolnego (str.85). Czy w projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na wsparcie rodziców dzieci z danego OWP (w pozostałych OWP nie zdiagnozowano zapotrzebowania na wsparcie rodziców dzieci)? Czy w takiej sytuacji projekt będzie premiowany zgodnie z w.w. kryterium zawartym w regulaminie?

Odpowiedź 2

Punkty fakultatywne zostaną przyznane, jeśli w projekcie przewidziano objęcie wsparciem więcej niż jeden OWP, lecz tylko w jednym z nich zdiagnozowano zapotrzebowanie na wsparcie rodziców dzieci z danego OWP.

 

Pytanie 1

Warunek min. 2 zajęć dodatkowych dla dzieci – czy chodzi o to, aby zorganizować po 2 zajęcia z każdej kompetencji kluczowej (a jest ich 5 w regulaminie) wymienionej w regulaminie czy są to po prostu 2 zajęcia, np. z angielskiego i zajęcia muzyczne i już warunek jest spełniony (organizacja 2 zajęć dodatkowych)?

Odpowiedź 1

1 Zgodnie z Regulaminem konkursu str.17, realizując projekt należy zaplanować we wniosku minimum dwa rodzaje zajęć dla dzieci w zakresie:
- porozumiewania się w językach obcych, - kompetencji społecznych, - inicjatywności,
- przedsiębiorczości, - kreatywności.

Każde z zaplanowanych zajęć w projekcie będą realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Wnioskodawca wybiera minimum 2 rodzaje zajęcia z ww. obszarów, które chce realizować w swojej placówce pod warunkiem, iż wpisują się w katalog wyżej wymienionych kompetencji kluczowych oraz każdorazowo należy w treści wniosku o dofinansowanie projektu je uzasadnić.

Pytanie 2

Czy w ramach zajęć dodatkowych kosztami kwalifikowalnymi mogą być wycieczki edukacyjne: kino, muzeum, teatr – wycieczki takie rozwijają kompetencje kluczowe dzieci.

Odpowiedź 2

Tak w ramach realizacji zajęć dodatkowych kosztami kwalifikowalnymi mogą być wycieczki do wskazanych przez Państwa miejsc pod warunkiem uzasadnienia ich w kontekście wsparcia kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości oraz kreatywności. Chodzi tutaj o to, że zaproponowane wycieczki nie mogą być realizowane indywidualnie, a jedynie jako uzupełnienie zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Pytanie 3
Czy w ramach szkoleń/kursów dla nauczycieli możemy wysłać kilku nauczycieli na. Ogólnopolski Maraton Artystyczny w Warszawie? (jest to innowacyjna forma warsztatów muzycznych, plastycznych i tanecznych, skierowana do nauczycieli szkół, przedszkoli, animatorów zabaw dziecięcych)

Odpowiedź 3

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zakres wsparcia udzielany na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych może odbywać się w szczególności we wskazanych w Regulaminie konkursu (str. 17-19 ) formach. Katalog form wsparcia dla nauczycieli jest katalogiem otwartym. Mając na względzie powyższe zaproponowana przez Państwa forma wsparcia po przedstawieniu szczegółowego uzasadnienia możliwa jest do realizacji. Po pierwsze wskazana przez Państwa forma powinna wynikać z potrzeby nauczycieli objętych wsparciem, po drugie powinna wskazać w jaki sposób realizacja tej formy wsparcia będzie miała wpływ na wzrost kompetencji oraz umiejętności w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. Opis tej formy wsparcia musi zostać szczegółowo przedstawiony w pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu oraz znaleźć przełożenie w budżecie szczegółowym wraz z uzasadnieniem kosztów wchodzących w skład przedmiotowego wyjazdu.

Pytanie 4

Czy należy gdzieś opisać we wniosku spełnienie wymogu sprawdzianu klas VI poniżej średniej wojewódzkiej czy tylko wystarczy zaznaczyć oświadczenie we wniosku?

Odpowiedź 4

Odpowiadając na przedmiotowe pytanie należy mieć na uwadze, że pkt. 4.8.2 „Limity i ograniczenia realizacji projektu” również stanowią cześć wniosku o dofinansowanie projektu. Mając na względzie powyższe należy odznaczyć check-box „TAK” w zakresie limitu „Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej. Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL oraz programów rządowych. „W przypadku spełnienia przedmiotowego warunku wystarczy tylko prawidłowo odznaczyć check-box TAK”. W treści wniosku o dofinansowanie projektu nie trzeba dodatkowo umieszczać informacji o spełnieniu wymogu w zakresie sprawdzianu klas VI.

 

Pytanie 5

Czy w ramach szkoleń można wpisać studia podyplomowe z języka angielskiego?

Odpowiedź 5

Studia podyplomowe jako forma wsparcia są możliwe w ramach przedmiotowego konkursu. Wpisują się one w zakres wsparcia możliwy do realizacji na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Wsparcie zaplanowane w formie studiów podyplomowych musi każdorazowo wynikać z diagnozy potrzeb nauczycieli w tym zakresie.

Pytanie 6
Czy jest ustalona max kwota na 1 uczestnika w projekcie ?

Odpowiedź 6
Regulamin konkursu nie określa maksymalnej kwoty na 1 uczestnika projektu.

Pytanie 1

Jak należy rozumieć zapis na stronie 37 regulaminu, w którym mowa o cross-financingu, czyli de facto remoncie (tj. malowaniu, tapetowaniu, doposażeniu pomieszczeń przedszkolnych etc.) Nie do końca zrozumiała jest zależność cross-financingu z zadaniem 1 i 2 poniżej. To samo tyczy się środków trwałych (tzn. że w ramach wniosku o dofinansowanie można zakupić ŚT, które będą związane z kształtowaniem i rozwijaniem u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych, czyli przykładowo laptopy, krzesła, szafki, pod warunkiem że ich zakup ma bezpośredni związek z utworzeniem zajęć dodatkowych).

 

Typ projektu

Limit cross-financingu

Limit środków trwałych

+ cross-financingu

3

do 8,5 % wartości projektu

do 10% wartości projektu

 

Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności realizowany przez następujące działania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 
 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych

Odpowiedź 1

W ramach typu projektu nr 3 (Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności), który jest możliwy do realizacji w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17, możliwe jest ponoszenie wydatków w ramach cross-financingu w wysokości do 8,5% wartości projektu oraz wydatków na środki trwałe w wysokości do 10% wartości projektu (wliczając w to cross-financing). Wydatki w ramach cross-financingu muszą być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu, a bez tych wydatków realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydatki na środki trwałe również muszą być niezbędne do realizacji konkretnego zadania/zadań.
Uwzględniając powyższe, w ramach typu projektu nr 3 mogą być ponoszone wydatki na cross-financing np. adaptacja pomieszczenia/ części pomieszczenia do prowadzenia wsparcia pozwalającego rozwijać kompetencje, postawy dzieci wskazane w nazwie typu projektu; wykonanie podjazdu do budynku w przypadku jeśli z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w projekcie będą uczestniczyć dzieci z niepełnosprawnością ruchową albo rodzice z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast w przypadku środków trwałych do ww. limitu 10% (wliczając cross-financing) wliczają się tylko te wydatki, których wartość jednostkowa netto jest równa lub wyższa niż 3 500,00 zł, np. szafy na zabawki i pomoce do zajęć rozwijających kompetencje, postawy wskazane w nazwie typu projektu, tablica interaktywna. Środki trwałe niezbędne do realizacji projektu, których wartość jednostkowa netto jest niższa niż 3 500,00 zł, np. laptop dla nauczyciela, krzesła, szafki nie będą wliczały się do ww. limitu 10%, a więc w Szczegółowym budżecie projektu przy tych wydatkach nie należy wybierać odpowiedzi „TAK” w kolumnie „Środki trwałe”.

Pytanie 2

Czy musi istnieć zależność: Zgodnie z limitem nr 7 określonym dla Działania 2.1, interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (cześć pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej?

Odpowiedź 2

Tak, w przypadku realizacji typu projektu nr 3 (Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności), który jest możliwy do realizacji w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 konieczne jest spełnienie limitu: „Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej”. W Regulaminie konkursu na str. 15 omyłkowo przy nazwie tego limitu został wskazany numer 7. Numer 7 limitu wynika ze Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W Regulaminie konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 przy opisie kryterium merytorycznego zerojedynkowego nr 1 (str. 71) limit ten ma numer porządkowy 2, co wynika z faktu, iż przedmiotowy Regulamin nie dotyczy wszystkich typów projektów możliwych do realizacji w ramach Działania 2.1, a tylko typu projektu nr 3.
Zgodnie z Regulaminem konkursu ww. limit zostanie uznany za spełniony jeżeli w szkole, w których średnia ze sprawdzaniu klas VI (część pierwsza i/lub druga) jest na poziomie niższym niż średnia województwa z części pierwszej i/lub drugiej tego sprawdzianu. Jako średnia wojewódzka należy rozumieć średnią z ostatniego sprawdzianu klas VI, którego wyniki zostały opublikowane na stronie OKE Łomża do dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.  Pod uwagę należy brać wyniki egzaminu klas VI za rok 2016.
Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie pkt. 4.8 wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” w pkt. 4.8.2 wniosku, co będzie jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ww. treści. IOK nie wymaga złożenia dodatkowego oświadczenia w polu Uzasadnienie dla przedmiotowego limitu i ograniczenia.

Pytanie 3

Gdzie można znaleźć wypunktowane na niebiesko limity określone dla Działania 2.1?

Odpowiedź 3

Numeracja limitów wskazana na str. 15-16 Regulaminu konkursu odnosi się do numeracji zawartej w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Opis tych limitów został wskazany w dalszej części Regulaminu konkursu, przy opisie kryterium merytorycznego zerojedynkowego nr 1 (str. 70-72 Regulaminu) i limity te mają tam numery 1-3.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie zapisu regulaminu, stanowiącego że: „Zaplanowane wsparcie będzie gwarantowało, iż przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS muszą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przez ośrodek wychowania przedszkolnego. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL oraz programów rządowych.”

W przedszkolu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odbywały się zajęcia muzyczne, plastyczne oraz z języka angielskiego (łączny nakład kosztów ponoszonych na zajęcia dodatkowe wynosił 30.000 zł).

Czy w okresie realizacji projektu Wnioskodawca ma obowiązek kontynuować realizację wszystkich zajęć dodatkowych (muzycznych, plastycznych, językowych) w takim samym wymiarze godzinowym?

Odpowiedź

Wnioskodawca nie ma obowiązku kontynuowania tych samych zajęć w takim samym wymiarze godzinowym w trakcie realizacji projektu. Ważnym aspektem jest to, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).

Dla Wnioskodawcy znaczy to tyle, że nakłady (wskazane w zapytaniu 30.000 zł) ponoszone na realizację zajęć dodatkowych, które do tej pory realizowane były w ramach podstawowej działalności nie mogą ulec zmniejszeniu, czyli Wnioskodawca musi w ramach swojej działalności wciąż ponosić nakłady na realizację zajęć dodatkowych. Dodatkowo ważne jest, że nie ma możliwości w ramach projektu realizować zajęć, z których Wnioskodawca wcześniej zrezygnował, zmniejszył zakres. Niedopuszczalne jest bowiem zastępowanie środków własnych Wnioskodawcy środkami projektowymi.

 

Pytanie 2

Jak należy postąpić w przypadku, gdy wzrosła stawka godzinowa za realizację zajęć? Czy można wówczas zmniejszyć liczbę godzin zajęć dodatkowych przy zachowaniu takich samych nakładów finansowych (30.000 zł)?

Odpowiedź

Wnioskodawca może zmniejszyć wymiar realizowanych godzin, przy zachowaniu takich samych nakładów finansowych.

 

Pytanie 3

Czy Wnioskodawca może przeznaczyć cały nakład finansowy (30.000 zł) tylko na realizację zajęć z języka angielskiego, rezygnując z zajęć plastycznych i muzycznych?

Odpowiedź

Wnioskodawca może przeznaczyć cały nakład finansowy na realizację tylko i wyłącznie jednych zajęć np. język angielski, pod warunkiem, że zajęcia muzyczne oraz plastyczne nie będą kontynuowane w ramach projektu.

 

Pytanie 4

Czy Wnioskodawca może zrezygnować z zajęć plastycznych, muzycznych i z języka angielskiego (nie ponosić nakładów na ich realizację) jeżeli nie realizuje zajęć o tej tematyce w ramach projektu?

Odpowiedź

Wnioskodawca może zrezygnować z zajęć plastycznych, muzycznych oraz z zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach środków własnych pod warunkiem, że nakłady środków na realizację innych zajęć dodatkowych w ramach podstawowej działalności nie ulegną zmniejszeniu w stosunku do skali (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Wyjaśniając powyższy zapis, chodzi tutaj o taką sytuację, że Wnioskodawca w ogóle rezygnuje z prowadzenia zajęć w ramach podstawowej działalności na korzyść realizacji zajęć finansowanych ze środków EFS. Limit ten mówi o tym aby nie zastępować własnych środków Wnioskodawcy środkami unijnymi.

Pytanie 1

Czy w ramach projektu można zaplanować realizację np. interaktywnego języka angielskiego, jeśli jest on w tej chwili realizowany (zakończy się przed ewentualnym rozpoczęciem przedmiotowego projektu, o ile otrzyma dofinansowanie), ale w ramach innego projektu EFS RPO WiM? Tożsame zajęcia nie były realizowane w placówce wcześniej i finansowane z jej nakładów, odbywają się jedynie w ramach projektu EFS. Chcielibyśmy móc kontynuować zajęcia planując je w kolejnym projekcie, czy jest taka możliwość. Dokumentacja konkursowa wskazuje, iż: „skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL oraz programów rządowych. (zgodnie z limitem nr 6 określonym dla Działania 2.1)”. Natomiast nie wspomina się tu o działaniach zrealizowanych w ramach EFS RPO WiM.

Odpowiedź

W ramach nowego projektu mogą Państwo kontynuować zajęcia w takim samym wymiarze co w projekcie już realizowanym. Tym samym możliwa jest realizacja interaktywnego języka angielskiego w nowym projekcie, pomimo jego zakończenia w ramach projektu współfinansowanego  z EFS RPO WiM 2014-2020.

 

Pytanie 2

Regulamin konkursu wskazuje, że: „zakres wsparcia udzielanego na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych może objąć w szczególności: (…) b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego”. Czy tu jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można rozumieć, np. logopedię, czy też gimnastykę korekcyjną, bądź inne zajęcia terapeutyczne służące wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci?? Jeśli nie, jaki typ/rodzaj zajęć miał na myśli podmiot ogłaszający przedmiotowy konkurs.

Odpowiedź

Jedną z form wsparcia w ramach działania 3.1 jest realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego. Oznacza to, że w ramach tego typu projektu mogą być realizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające kompetencje kluczowe dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności (w przypadku stwierdzenia dysproporcji edukacyjnych w ww. obszarach). Wskazane przez Panią przykłady zajęć np. logopedia czy gimnastyka korekcyjna nie mogą być realizowane jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w przedmiotowym konkursie, ponieważ nie wpisują się w kształtowanie którejkolwiek z kompetencji kluczowych wskazanych w nazwie 3 typu projektu. Jako zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w przedmiotowym konkursie mogą być realizowane takie zajęcia, które będą kształtowały którąś z następujących kompetencji kluczowych dzieci: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywność.

Pytanie 3

Dokumentacja określa, że o dofinansowanie mogą ubiegać się: „Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej[1]- Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu. Jak należy rozumieć ten zapis? Czy to znaczy, że osoby fizyczne prowadzące działalność jedynie w zakresie sprawowania opieki przedszkolnej, prowadzące tylko i wyłącznie przedszkole niepubliczne, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, który określa podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu, osoby fizyczne prowadzące wyłączenie działalność w zakresie sprawowania opieki przedszkolnej (działalność oświatowa), bez prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Pytanie 1

W projekcie planujemy objąć wsparciem oddział przedszkolny, który w obecnej chwili realizuje tylko podstawę programową, zajęcia trwają 5h dziennie. W związku z wprowadzeniem dodatkowych zajęć w ramach projektu dzieciom biorącym w nich udział musiałby zostać zapewniony catering. Czy do budżetu projektu możemy wpisać wyżywienie dla tych dzieci? Jest to wydatek niezbędny, aby móc realizować zajęcia.

Odpowiedź 1

W ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, koszty cateringu są kwalifikowalne, niemniej jednak każdorazowo zasadność ponoszenia takiego wydatku będzie podlegała ocenie merytorycznej.

Pytanie 2

Czy w przypadku, gdy projekt jest o wartości 550 tys zł można stosować kwoty ryczałtowe? Wnioskodawcą będzie podmiot prywatny MŚP, partnerem JST (gmina)

 

Odpowiedź 2

W przypadku projektów, gdzie wkład publiczny (dofinansowanie ze środków EFS oraz wkład własny jeżeli pochodzi ze środków JST) przekracza kwotę 100 000 EUR (424 930,00 zł) zastosowanie kwot ryczałtowych nie jest możliwe.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 3 typ projektu ukierunkowany na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

29.09.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.10.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień/maj 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700,

e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej[1],
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) m.in. podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1541) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).
 

[1]  Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności realizowany przez następujące działania:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 
 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11.689.498,63 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.09.2017 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 25.09.2017 r. 

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  - obowiązuje od 13.03.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 we wtorek w godz. 10.00-12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem: https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 13.03.2018 r.

2018-03-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-09-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-08-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.