Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.2.3

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17

zakończony     od: 2017-09-29 do: 2017-10-12
Wyniki naboru

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 4 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na „Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP”. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 24.07.2018 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 14 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na „Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP”. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 19.06.2018 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

Przyczyną wprowadzania zmian jest:

- w § 1 Definicje, zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, na który przekazywane będą środki dofinansowania.
- w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegającym przepisom ww. ustawy.
- w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

 • obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

a) dotyczącej postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 • obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, jest do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

a) dotyczącą zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
b) dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.


- zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zmiany w Załączniku nr 15 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 13 czerwca 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia i Regulaminu konkursu, a tym samym o przesunięciu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na czerwiec 2018 r. Powodem zmian są: obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz problemy techniczne z Repozytorium danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które jest narzędziem on-line służącym do udostępniania ekspertom dokumentów do oceny.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu wraz z załącznikami, oraz o przesunięciu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z kwietnia na maj 2018 r. 

Zmiany obowiązują od 23 kwietnia 2018 r.

Wydłużyliśmy termin weryfikacji wymogów formalnych wniosków o kolejne 21 dni.

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zmiany Regulaminu konkursu.

Aktualizacja Regulaminu konkursu polega na dostosowaniu zapisu dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności opisanej w zaktualizowanych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy. Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.” 

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:

Czy demontaż na zimę pomostu pływającego (projekt realizowany w ramach poddziałania 6.2.3 – schemat B) przerywa okres trwałości projektu?

 

ODPOWIEDŹ:

W przypadku, gdy w ramach projektu został zaplanowany zakup, montaż oraz demontaż pomostu na okres zimowy i jest to zgodne z celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie, taka sytuacja w opinii IOK nie spowoduje naruszenia trwałości. Jeżeli jednak demontaż pomostu nie został zaplanowany w dokumentacji projektowej, taka sytuacja może doprowadzić do naruszenia trwałości projektu, opisanej w Artykule 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Trwałość operacji:

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie która­kolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przed się biorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 

Pytanie

Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 schemat B.

Chciałbym dowiedzieć się, jak należy ująć środki przekazane przez podmiot prywatny lub spółdzielnię mieszkaniową na realizację działań w projekcie (darowizna pieniężna na zagospodarowanie plaży gminnej).

Czy podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym o współfinansowaniu projektu (właściciel pobliskiego kempingu lub spółdzielnia mieszkaniowa), który nie będzie partnerem projektu, ale ze względu na interes społeczny mieszkańców i turystów chce on udzielić Gminie pomocy finansowej, będzie uznane jako wykorzystanie innych źródeł finansowania, a co za tym idzie będzie premiowane dodatkowym punktem zgodnie z kryteriami premiującymi punktowymi pkt 4?

 

Odpowiedź
Kryterium merytoryczne premiujące „Wykorzystanie innych źródeł finansowania”, ocenione zostanie zgodnie z definicją w nim zawartą:
Ocenie będzie podlegać wykorzystanie innych źródeł finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki.

0 pkt – projekt nie wykorzystuje innych źródeł finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki,

1 pkt – w projekcie wykorzystano inne źródła finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że „darowizna, przekazana przez podmiot prywatny lub spółdzielnię mieszkaniową na realizację działań w projekcie” wypełnia definicję kryterium, gdyż jest „innym źródłem finansowania” działań w projekcie.

Należy jednak pamiętać, że KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE), oceniane są przez niezależnych ekspertów zewnętrznych podczas oceny merytorycznej, a ocena ta dokonywana jest na podstawie pełnej, złożonej dokumentacji projektu.

W związku z powyższym na tym etapie nie jest możliwe określenie, czy projekt otrzyma punkty w tym kryterium.

Pytanie

W związku z brakiem wyjaśnienia w słowniku terminologicznym (w SzOOP) znaczenia dla ciągów pieszych, ścieżek dydaktycznych oraz szlaków turystycznych, proszę o informację, czy trasa rowerowa gruntowa w lesie utworzona z nawierzchni mineralnej może być również wskazana w katalogu wskaźników produktu jako szlak turystyczny, ścieżka dydaktyczna (z uwagi na znajdujące się wzdłuż trasy oznaczenia roślinności) oraz ciąg pieszy (jeśli ruch pieszych na tej trasie jest dopuszczony)?

 

Odpowiedź

Zgodnie z SZOOP do podziałania 6.2.3 projekty związane z trasami rowerowymi są możliwe do realizacji wyłącznie w schemacie A – trasy rowerowe: - budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczenie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zapisy SZOOP w schemacie B dotyczące zagospodarowania przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne jednoznacznie wyłączają przedsięwzięcia wskazane w schemacie A.

W związku z powyższym trasa rowerowa gruntowa w lesie utworzona z nawierzchni mineralnej nie może być wskazana w katalogu wskaźników produktu jako szlak turystyczny.

 

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków wydatkiem kwalifikowalnym jest modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A.

Pytanie 1

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w ramach schematu A. Inwestycja realizowana jest Specustawą Drogową w związku z tym przy realizacji inwestycji metodą ZRiD nie jest wymagane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jakie dokumenty powinniśmy załączyć do wniosku o dofinansowanie w związku z załącznikiem nr 6 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością?

Odpowiedź 1

Zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW w przypadku projektów polegających na przeprowadzeniu robót budowlanych (również jako robót towarzyszących przystosowaniu pomieszczeń do zakupywanego sprzętu, oraz w przypadku wszystkich innych typów projektów na wezwanie IOK/ION), Wnioskodawca/partnerzy zobowiązani są przedstawić Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (Załącznik nr 6), jest więc to załącznik obligatoryjny. W opisanym przypadku ww. oświadczenie należy wypełnić zgodnie z decyzją ZRiD.

 

Pytanie 2
Pytanie dotyczy kryteriów merytorycznych punktowych, dokładnie chodzi o "Analizę popytu". W jaki sposób oceniany będzie wzrost popytu w przypadku fundacji, która otwiera nowe miejsce (nowe camperowisko), które dotychczas nie funkcjonowało? Czy wzrost popytu odnoszony będzie do zera?

Odpowiedź 2

Kryterium merytoryczne punktowe „Analiza popytu”, oceniane będzie zgodnie z definicją w nim zawartą: „Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających – poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych).

 • brak wzrostu – 0 pkt;
 • wzrost do 5% włącznie - 4 pkt;
 • wzrost powyżej 5% do 10% włącznie - 8 pkt;
 • wzrost powyżej 10% – 12 pkt”.

 

Pytanie 3

Czy dla projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej, planowanego do aplikowania w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO WiM, schemat A, należy wybrać następujące wskaźniki:

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok];

- liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok]?

Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien monitorować wartość ww. wskaźników, skoro projekt dotyczy utworzenia infrastruktury technicznej w postaci ścieżki rowerowej, która będzie ogólnodostępna i niczym nie ogrodzona?

Odpowiedź 3

Przywołane wskaźniki są adekwatne dla projektu polegającego na budowie ogólnodostępnej ścieżki rowerowej, dlatego należy je wybrać we wniosku o dofinasowanie.

Zgodnie z zapisami INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu adekwatnych dla danego typu projektu zawartego w SzOOP RPO WiM oraz Regulaminie do konkursu w ramach danego Działania/Poddziałania. Ponadto, w polu opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru należy podać opis wybranego wskaźnika, zasadność jego wyboru oraz źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (nazwę dokumentu). Źródłem danych nie może być studium wykonalności/biznes plan. Z dokumentu pochodzić będą dane, które później Wnioskodawca będzie wykazywał w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika (dokumenty zostaną zweryfikowane na zakończenie realizacji projektu). Ponadto, należy przedstawić w odniesieniu do poszczególnych wskaźników sposób pomiaru i monitorowania wskaźników oraz wiarygodną metodologię oszacowania założonej ich wartości. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości. Na podstawie przywołanych przez Państwa wskaźników ocenie podlegać będzie kryterium merytoryczne punktowe „Analiza popytu”:

„Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających – poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych)”.

W tym wypadku metodologia pomiaru będzie wynikała z przeprowadzonej analizy popytu, a sposobem pomiaru i monitorowania może być np. system oparty na fotokomórkach.

 

Pytanie 4
Gmina planuje złożyć wniosek do konkursu RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 schemat B. W tym konkursie premiowane jest partnerstwo przy realizacji projektu (kryterium merytoryczne premiujące, pkt 3 komplementarność projektu, Czy premiowane będzie tylko partnerstwo w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, czy jest możliwa inna forma wyboru partnera i współpracy?

Odpowiedź 4
W kryterium merytorycznym premiującym Komplementarność projektu premiowane będą również projekty realizowane w  partnerstwach i innych formach współpracy (na mocy: porozumień, umów, listów intencyjnych), a także projekty kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej likwidacji problemu na danym obszarze). Jednostka organizacyjna JST nie może być partnerem w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

Pytanie 1

Czy przedsiębiorca zarządzający własnym portem może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.3, Schemat B?

Odpowiedź 1

Jeśli chodzi o typ beneficjenta „zarządcy portów” to nie ma go uregulowanego w przepisach, a także w SzOOP nie ma również nigdzie zawężenia do podmiotów publicznych. W związku z powyższym przedsiębiorcy zarządzający własnym portem mogą ubiegać się o wsparcie.

 

Pytanie 2

Czy w ramach Schematu C – szkółki żeglarskie mogą ubiegać się o dofinansowanie szkółki żeglarskie na budowę pomostów oraz zakup wyposażenia, podlegające pod:
a) Publiczne placówki oświatowe (podlegające JST), gdzie prowadzone są szkółki żeglarskie pozalekcyjne (nie związane z działalnością edukacyjną szkoły)  
b) Niepubliczne placówki oświatowe, gdzie prowadzone są szkółki pozalekcyjne (niezwiązane z działalnością edukacyjną szkoły)
c) Ośrodek Sportu i rekreacji – podlegający JST

Odpowiedź 2

a) Publiczne  placówki oświatowe (podlegające JST), gdzie prowadzone są szkółki żeglarskie pozalekcyjne (niezwiązane z działalnością edukacyjną szkoły ) – mogą ubiegać się o dofinansowanie

b) Niepubliczne placówki oświatowe, gdzie prowadzone są szkółki pozalekcyjne (niezwiązane z działalnością edukacyjną szkoły) – mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeśli będą prowadzone przez organizacje pozarządowe

c) Ośrodek Sportu i rekreacji (podlegający JST) – może ubiegać się o dofinansowanie

Pytanie 1

Pytanie dotyczy Schematu A.
Czy w przypadku inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej (o nawierzchni mineralnej) dopuszczającej ruch pieszych, możliwe jest zakwalifikowanie do dofinansowanie całego zakresu inwestycji, tj. pełnej szerokości ścieżki = 2,50 metra?
Na naturalnej nawierzchni nie ma możliwości wydzielenia odrębnego ciągu pieszego i odrębnego ciągu rowerowego. Ścieżka rowerowa nie będzie wykluczała ruchu pieszych z prostej przyczyny – będzie bezpłatnie i bez ograniczeń ogólnodostępna dla mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Odpowiedź 1
W przypadku projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej (o nawierzchni mineralnej), dopuszczającej ruch pieszych, kwalifikowalny jest cały zakres inwestycji.

 

Pytanie 2

Czy w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO Schemat A: trasy rowerowe, możliwe jest dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej ścieżce w postaci toru rowerowego i minirampy, które będą integralną częścią trasy rowerowej? Czy wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny?”

 

Odpowiedź 2

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu A: trasy rowerowe, możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m.in. następujące wydatki:

 • Wydatki związane z procesem inwestycyjnym oraz prace budowlano-montażowe niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
 • Wydatki na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
 • Wydatki na oznakowanie dotyczące ruchu rowerowego;
 • Wydatki na budowę, modernizację, remont łączników rowerowych w wymiarze dotyczącym wyłącznie ruchu rowerowego;
 • modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A – SZOOP;
 • Wydatki związane z infrastrukturą rekreacyjną w zakresie funkcji niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z § 4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014–2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Pytanie 1

Wnioskodawcą będzie fundacja, która planuje składać wniosek w ramach schematu B. Planowane są następujące prace i zakupy, koszty kwalifikowalne nie precyzują szczegółowo poszczególnych kategorii więc chcielibyśmy dopytać czy będą one uznane za kwalifikujące się do wparcia:

1. Drogi dojazdowe na terenie posesji do miejsc postojowych dla camperów i ścieżki piesze utwardzone – tu mamy wątpliwości co do tych dróg dojazdowych czy będą one kosztem kwalifikowalnym? Ale przecież jakoś trzeba dojechać na te stanowiska?

2. miejsca postojowe dla camperów (w tym: odwonienie terenu, doprowadzenie prądu  i wody, wydzielenie stanowisk, oświetlenie terenu).

3. budowa wiaty wypoczynkowej z grillem

4.  budowa zaplecza kuchenno-świetlicowego (kuchnia, świetlica, pralnia)

5. budowa recepcji

6. budowa zaplecza sanitarnego (m.in. przechowalnia bagażu i rzeczy wartościowych)

7.wyposażenie kuchni (m.in. kuchenki gazowe, mikrofale)

8.wyposażenie łaźni parowej (sauna)

9.remont zaplecza sanitarnego (wc, prysznice)

9.zakup sprzętu rekreacyjnego (rowery turystyczne, rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe)

10.zakup pomostów pływających

Odpowiedź 1

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu B (Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne), możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych),

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m. in. następujące wydatki:

 • Wydatki  związane  z  procesem  inwestycyjnym  oraz  prace budowlano-montażowe  niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
 • Wydatki  na  zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  funkcjonowania  infrastruktury 
  będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami
  przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
 • Wydatki związane z  infrastrukturą rekreacyjną  w zakresie funkcji  niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Ponadto informuję, że wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z §4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014-2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przy realizacji projektu polegającego na urządzaniu i podnoszeniu standardu camperowisk i kempingów, należy również zwrócić uwagę na zapisy kryteriów oceny projektów, w szczególności KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO SPECYFICZNEGO (OBLIGATORYJNEGO) nr 2  Standard oferowanych usług, gdyż zgodnie z nim „weryfikowane będzie czy w przypadku projektów polegających na urządzaniu i podnoszeniu standardu camperowisk i kempingów zagwarantowano utworzenie nowego lub podniesienie standardu już istniejącego obiektu do minimum kategorii jednej gwiazdki wymaganego przy kategoryzacji obiektu typu kemping (camping) – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169 ze zm.)”.

Pytanie 2

Czy na moment składania wniosku musimy mieć już pełną dokumentację techniczną, czy możemy ją mieć na etapie oceny, czy też dopiero na moment podpisania ewentualnej umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź 2

Na moment składania dokumentacji do wniosku powinien być dołączony Wyciąg z dokumentacji technicznej (Zał. nr 5) w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji.

Pytanie 3

Czy w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO Schemat A: trasy rowerowe, możliwe jest dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej ścieżce w postaci toru rowerowego i minirampy, które będą integralną częścią trasy rowerowej?
Czy wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź 3

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu A (trasy rowerowe), możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m. in. następujące wydatki:

 • Wydatki  związane  z  procesem  inwestycyjnym  oraz  prace budowlano-montażowe  niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
 • Wydatki  na  zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  funkcjonowania  infrastruktury  będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
 • Wydatki na oznakowanie dotyczące ruchu rowerowego;
 • Wydatki na budowę, modernizację, remont łączników rowerowych w wymiarze dotyczącym wyłącznie ruchu rowerowego;
 • modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A – SZOOP;
 • Wydatki związane z  infrastrukturą rekreacyjną  w zakresie funkcji  niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Ponadto wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z §4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014-2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne,
Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.

Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 października 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

oraz
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00–16:00

Wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów, z zastrzeżeniem ust. 3 Regulaminu konkursu.

Schemat A:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej; 
 • organizacje pozarządowe; 
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Schemat B: 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 
 • jednostki organizacyjne administracji rządowej;
 • zarządcy portów; 
 • organizacje pozarządowe; 
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Schemat C

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

Schemat A: – trasy rowerowe:

 • budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem schematu A)

 • budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • urządzanie i podnoszenie standardu camperowisk i kempingów, zagospodarowanie terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, mała infrastruktura żeglarska, uporządkowanie bindug i małych obozowisk poprzez m.in. budowę, remont pomostów wraz z tworzeniem sezonowych programów sanitarnych, zagospodarowanie terenu (jego uporządkowanie, wyposażenie w infrastrukturę w postaci ławek i stołów, wiat chroniących przed deszczem, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).

Schemat C – szkółki żeglarskie:

 • modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).

 

2. Wspierane będą oraz preferowane przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 170 830,71 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.07.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (21.05.2018 – 23.07.2018)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (23.04.2018–20.05.2018 r.)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 23.04.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Małgorzata Kulczyk m.kulczyk@warmia.mazury.pl

Katarzyna Malinowska k.malinowska@warmia.mazury.pl

Martyna Gutkowska m.gutkowska@warmia.mazury.pl

 

Tel.

89 521 96 44

89 521 96 92

89 521 96 48

89 521 96 57

89 521 93 80

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

2018-06-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-26

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-05-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-04-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-11-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-08-25

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju

2017-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS