Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 7 września 2017 r.

Pytanie 1

Czy instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego, która jest współprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może składać wniosek w ramach konkursu 6.1.2. Niepokoi mnie zapis w  paragrafie 4 pkt. 15 regulaminu
Odpowiedź1

Z przytoczonego ograniczenia, wymienionego w §4 ust. 15 Regulaminu wynika, że instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez wymienione w nim podmioty nie mogą ubiegać się o dofinasowanie w ramach RPO, gdyż dla nich wsparcie przewidziano w ramach PO IiŚ:

„Projekty  realizowane  przez  instytucje  kultury  (państwowe  oraz  współprowadzone  przez  Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ”.

Pytanie 2

Jednym z Kryteriów merytorycznych jest analiza popytu. Wg ‘DEFINICJI KRYTERIUM”. Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt. Wzrost popytu należy wyliczyć odejmując od liczby osób korzystających z oferty instytucji (beneficjenta projektu) w ciągu pełnego roku po realizacji projektu – liczbę osób korzystającą z oferty instytucji (beneficjenta projektu) w ciągu ostatniego pełnego roku przed realizacją projektu. Przeprowadzona analiza popytu wykazuje zapotrzebowania na dany projekt, poprzez oszacowanie na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna, wnioski poparte są wynikami badań zewnętrznych (ankiety lub inny rodzaj badań wykonane przez firmę zajmująca się badaniem rynku). Wynikiem analizy powinna być wartość większa od zera. Uzyskane wyniki dla projektów w ramach danego konkursu spełniających powyższe warunki zostaną uszeregowane malejąco.

Czy w związku z tym zapisem taką Analizę może przygotować Beneficjent czy tylko określona firma?

Odpowiedź 2

 Powyższe badanie/ analizę popytu może przeprowadzić sam Wnioskodawca (ankieta) lub zlecić wykonanie firmie zajmującej się badaniem rynku.

Analizę popytu należy przeprowadzić w Studium Wykonalności, dlatego przy jej sporządzaniu należy również wziąć pod uwagę zapisy Instrukcji sporządzania studium wykonalności, szczególnie, punkt 1.2 Analiza celów projektu:

„Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne). Należy uzasadnić, na jakiej podstawie określono wielkość popytu (np. doświadczenia z przeszłości projektodawcy, doświadczenia z podobnych inwestycji po realizacji działań o podobnym zakresie). Wielkość popytu zawsze będzie wynikiem sposobu realizacji celów projektu, dlatego może on być różny w zależności od przyjętego wariantu realizacji projektu. Jednak kluczowe znaczenie dla popytu ma osiągnięcie zaplanowanych celów. To od ich realizacji zależy, czy użytkownicy będą chcieli korzystać z rezultatów projektu. (…)

Pytanie 3

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu ( §4 ust. 12) „W przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymają wydarzenia, które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i tylko takie, w których partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy. Ponadto na projekty obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych zostanie przeznaczone maksymalnie 10% środków alokowanych na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach PI 6c “.

Czy jako wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych (festiwal filmowy, festiwal piosenki filmowej) zaliczyć można zakup nagłośnienia i projektora do kina? Czy wówczas projekt będzie wpisywał się w Typ 1 Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp. i projekt będzie spełniał założenia konkursu? Tu jak najbardziej partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy.

Odpowiedź 3

Organizację festiwalu można sfinansować wyłącznie w Typie 3, jednak projekt nie może polegać tylko na organizacji festiwalu, gdyż głównym założeniem tego typu projektów jest przede wszystkim interwencja w infrastrukturę:  „Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)”, a więc festiwal można zorganizować niejako „przy okazji”.

Z ograniczenia, (§4 ust. 12 Regulaminu), wynika, że na projekty wymienione w Typie 3, nie można przeznaczyć więcej niż 10% alokacji Działania 6.1, tj. 3 900 000 EUR, jest z tym również związane inne ograniczenie wymienione w §4 ust. 5 Regulaminu: „Projekty obejmujące wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych - maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu nie może przekroczyć 4 mln PLN”.
Odnosząc się do kwestii zakupu nagłośnienia i projektora informuję, że nie jest to wparcie infrastruktury tylko zakup wyposażenia, a więc jest to tylko element projektu, który można by zakwalifikować wyłącznie w przypadku wsparcia w infrastrukturę na cele organizacji wydarzeń kulturalnych.

Ponadto informuję, że Typ 1 dotyczy kompleksowych projektów polegających na: „Rozbudowie, modernizacji (w tym przebudowie) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.”, więc również nie można realizować tu projektu polegającego wyłącznie na zakupie wyposażenia. Jednocześnie nie można połączyć elementów kwalifikujących się w Typie 1 oraz w Typie 3, ponieważ projekty realizowane w ramach tych typów mają inny charakter.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS