Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne z Działania 2.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 3 typ projektu

Informacje o spotkaniu

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 3 typ projektu ukierunkowany na wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności.

Na spotkaniu prelegenci przedstawią założenia konkursu, w którym można otrzymać dofinansowanie na:

  1. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych 
  2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

Na spotkaniu dowiecie się:

1.       Co i w jakim czasie? – organizacja konkursu (10:00 – 10:15)

- harmonogram konkursu

- alokacja na konkurs

- procedura oceny wniosków

2.       Kto, dla kogo i w jaki sposób? - założenia konkursu (10:15 – 12:00)

- Wnioskodawcy i Partnerzy

- odbiorcy projektów

- typ projektu i działania

- komplementarność

- kryteria oceny wniosków oraz limity i ograniczenia

3.       Ile i na jakich warunkach? – finanse w projekcie (12:00 – 12:30)

- kwoty ryczałtowe

- wkład własny

- cross-financing

- środki trwałe

PRZERWA 12.30-13.00

4.       Ona i on – równość w praktyce, osoby z niepełnosprawnościami w projekcie (13.00 – 13:30)

- zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

- zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. mechanizm racjonalnych usprawnień, koncepcja uniwersalnego projektowania)

5.       Kogo i jak? – zatrudnianie nauczycieli w projekcie (13:30 – 14:00)

6.       Czegoś nie wiecie? – dyskusja (14:00 – 15:00)


REKRUTACJA  ZAKOŃCZONA

Termin i miejsce spotkania

21 września 2017r. w godzinach 10.00-15.00.

Szczególy co do miejsca prześlę po zakończonej rekrutacji.

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do  15 września 2017 r. do godz. 14.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa, jednak nie później niż na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

agenda spotkania

2018-05-08

prezentacja wstęp

2017-09-22

prezentacja typy projektow z 2.1

2017-09-22

prezentacja warunki finansowe

2017-09-22

prezentacja zatrudnianie nauczycieli

2017-09-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS