Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu – 12.09.2017 r.

Informujemy, że:

w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 do Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17:

  1. W Rozdziale  I Informacje ogólne, w podrozdziale 1.3 Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu wprowadzamy następującą zmianę:

 „ ● Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020 − z dnia 19.07.2017 r.”

 

  1. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.5 Podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzamy następującą zmianę: 

 „Wydatki te mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.”

„Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłączne wówczas, gdy Wnioskodawcy ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym,  nie przysługuje prawo (czyli wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa.”

 

  1. W Rozdziale IV Zasady finansowania projektu, w podrozdziale 4.11 Zasada konkurencyjności a rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko wprowadzamy następujące zmiany: 

 

  1.  „4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu”

b. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień udzielanych zgodnie z Ustawą PZP,  z zasadą konkurencyjności oraz rozeznania rynku opisane są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.Zgodnie z zapisami ww. Wytycznych Beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza).

W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub na innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję.

Wszystkie podmioty nieposiadające własnej strony internetowej, a chcące na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie rozpocząć realizację projektu, mogą umieszczać swoje zapytania ofertowe
na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce „zapytania ofertowe wnioskodawców”.

Zapytania muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014−2020 powinno zawierać elementy określone w Rozdziale 6.5.2 pkt. 11 ww. Wytycznych.

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu dostępny jest w części Niezbędne dokumenty.

Zmiany obowiązują od 11 września 2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-09-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.