Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 14 września 2017 r.

Pytanie 1

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury istnieje możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji festiwali, wystaw, imprez wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (same środki trwałe bez robót budowlanych)?

Odpowiedź 2

Możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych istnieje w ramach 3 typu projektu w ramach poddziałania 6.1.2. Instytucje kultury. Zgodnie z SZOOP Kultura i dziedzictwo wsparcie dotyczy miejsc promocji kultury, tzn. infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp. Równocześnie zapisy wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków przyjętych dla konkursu nr RPWM. 06.01.02-IZ.00-28-003/17 (podrozdział 5.1.,punkt 2.) wskazują, że za kwalifikowalne uznaje się „Wydatki na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP”. Biorąc powyższe pod uwagę, projekty obejmujące zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych (bez robót budowlanych) nie wpisują się w warunki wsparcia tego typu projektów.

 

Pytanie 2

Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to czy taki zakres projektu miałby być realizowany w ramach 2 typu projektu: Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej, czy w ramach 3 typu: Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp.?

Proszę również o wyjaśnienie zapisu zawartego w 2 typie projektu dotyczącego „oferty wypoczynkowo-turystycznej”. Wnioskodawcy kierując swoje zapytania niejednokrotnie w swoich zakresach rzeczowych projektu wskazują rozbudowę instytucji kultury w celu utworzenia bazy noclegowej bądź gastronomicznej.

Wobec powyższego proszę o informację czy proponowany przez wnioskodawców zakres rzeczowy wpisuje się w pojęcie ”oferty wypoczynkowo-turystycznej”?

Odpowiedź 2

Pojęcie oferty wypoczynkowo-turystycznej zawarte w 2 typie projektu poddziałania 6.1.2. odnosi się stricte do oferty kulturalnej budującej tożsamość regionalną w województwie, świadczonej przez instytucje kultury. Zgodnie z limitami i ograniczeniami w realizacji projektów określonymi w SZOOP Kultura i dziedzictwo „w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/ utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa”.

Baza noclegowa i gastronomiczna nie wpisuje się w pojęcie oferty wypoczynkowo-turystycznej opisanej w powyższym kontekście i nie powinna zostać uznana za kwalifikowalną.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS