Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 18.09.2017 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 91 dni liczonych od dnia powołania KOP (§11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu
z sierpnia 2017 r. na październik 2017
r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 oraz Ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest przedłużającą się oceną ekspercką w związku z okresem urlopowym ekspertów oraz obowiązkiem doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo, karty oceny i listy sprawdzające przesyłane przez ekspertów bardzo często zawierały liczne błędy i uchybienia, co wymagało korekty dokumentów. Ostatnie karty z naniesionymi poprawkami jeszcze nie wpłynęły do Biura Projektów Transport.

Wskazania wymaga, iż w myśl §11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17: „W szczególnych przypadkach (…) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”. Ponadto, zgodnie z Ogłoszeniem konkursu: „Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 18 września 2017 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 18.09.2017 r.

2017-09-18

Uchwała Zarządu

2017-09-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS