Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (typ 1) - RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-18
Wyniki naboru

11.10.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Etapy oceny projektów

Informujemy, że 31 marca 2016 r. zakończyliśmy etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-001/15. Ocena merytoryczna rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 24 lutego 2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej. Ocena formalna rozpocznie się 26 lutego 2016 r.

 

Informujemy, że przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs.

Nowy termin zakończenia oceny formalnej to 31 marca 2016 r.

Zmiana terminu wynika z konieczności uzupełnienia składu KOP oraz z aktualizacji regulaminów KOP. Związane jest to z realizacją obowiązkowego programu szkoleniowego dla osób oceniających wnioski współfinansowane ze środków EFS.

Komunikaty

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Informacje
Wyniki naboru

Informujemy, że 13.06.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie przez Komisję Oceny Projektów (KOP).

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały wybrane do dofinansowania wraz z listą członków KOP zaangażowanych do ww. konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

 • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt,
 • inne podmioty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w szczegółowym opisie osi priorytetowej kadry dla gospodarki - załącznik 3 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 716 176,98 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu.

Komunikat Instytucji Ogłaszającej Konkurs - dotyczy konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).
 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Niezbędnych informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86
   
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16
   
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl

  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2015-11-27

Załącznik nr 1 do regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie

2015-11-27

Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-11-27

Załącznik nr 3 do regulaminu - Karta weryfikacji wymogów formalnych

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Karta oceny formalnej

2015-11-27

Załącznik nr 4 do regualminu - Karta oceny formalnej

2015-11-27

Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta oceny merytorycznej

2015-11-27

Załącznik nr 6 do regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 do regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2015-11-27

Załącznik nr 7 do regulaminu - Zestawienie standardu i cen rynkowych

2015-11-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.