Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 20.09.2017 r.

Pytanie 1. Zgodnie z treścią regulaminu projektodawcy zobowiązani do efektywnego udzielania dotacji, co oznacza, że co najmniej 56,00% całkowitych wydatków projektu przeznaczone ma być w budżecie na wsparcie w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy wskazany odsetek odnosi się wyłącznie do środków przeznaczonych na wypłatę dotacji inwestycyjnych, czy obejmuje również finansowe wsparcie pomostowe? 

Odpowiedź: Zapisany w regulaminie warunek, by co najmniej 56,00% całkowitych wydatków projektu było przeznaczone na wsparcie w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej odnosi się wyłącznie do tzw. dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Wsparcie pomostowe w formie finansowej nie jest zatem wliczane do tego limitu. 

Pytanie 2. W ramach Działania 10.3 istnieje możliwość realizacji wsparcia doradczoszkoleniowego na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również wsparcia pomostowego doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Czy ww. rodzaje wsparcia powinny mieć charakter indywidualny czy grupowy? 

Odpowiedź: Wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 1 wg SzOOP) ma na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy – w zależności od przyjętych założeń projektowych. Co do zasady doradztwo przyjmuje formę indywidualną (doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu), natomiast szkolenia formę grupową (tzw. „mała przedsiębiorczość”). W przypadku zamiaru realizacji części tego etapu w formie grupowego szkolenia należy pamiętać, że powinno ono mieć formę kursu obejmującego średnio 30 godzin dydaktycznych (45 min) i odbywać się w grupach szkoleniowych liczących od 10 do 30 uczestników. Z kolei wsparcie pomostowe w postaci usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 wg SzOOP) wspomaga rozwój działalności gospodarczej i ma na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego. Wsparcie to może przybrać wyłącznie zindywidualizowaną formę. 2 

Pytanie 3. Czy monitoring prowadzenia działalności gospodarczej uczestnika projektu dotacyjnego powinien być prowadzony przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG/KRS, czy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności? 

Odpowiedź: Należy wyróżnić dwa podstawowe obowiązki wnioskodawcy w zakresie monitoringu uczestników projektu: 1. Monitoring prowadzenia działalności gospodarczej uruchomionej w ramach projektu: prowadzony przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS) – wg zapisów Regulaminów Konkursów Działania 10.3 i 10.5. 2. Monitoring wskaźnika rezultatu bezpośredniego wynikającego z WLWK „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej”: prowadzony przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS) – wg zapisów Regulaminów Konkursów Działania 10.3. 

Pytanie 4. Kryterium obligatoryjne brzmi: Wnioskodawca zapewnia biura rekrutacyjnokonsultacyjne w każdym z powiatów objętych projektem. Czy biura te należy prowadzić przez cały okres realizacji projektu czy tylko w trakcie prowadzenia rekrutacji do projektu? Czy funkcjonowanie biur należy finansować z kosztów bezpośrednich, czy pośrednich? 

Odpowiedź: Kryterium merytoryczne- specyficzne obligatoryjne nr 8 zobowiązuje projektodawcę do prowadzenia biur rekrutacyjno-konsultacyjnych w każdym powiecie objętym wsparciem co najmniej w okresie rekrutacji uczestników. Koszty związane z prowadzeniem biur (np.: wynagrodzenia pracowników, lokal) stanowią koszty pośrednie projektu. 

Pytanie 5. Kryterium merytoryczne fakultatywne brzmi: Wnioskodawca zapewnia we wniosku o dofinansowanie, że w dokumencie regulującym zasady przydzielania bezzwrotnych dotacji w ramach projektu, zawarte zostaną zapisy premiujące uczestników planujących prowadzenie działalność gospodarczej w obszarze inteligentnych specjalizacjach województwa. - czy jeśli wnioskodawca założy premiowanie w projekcie osób planujących działalność gospodarczą w tych sektorach, ale na etapie realizacji projektu okaże się, że żaden z uczestników nie planuje uruchomienia działalności w tych sektorach to kryterium zostanie spełnione, czy też na etapie realizacji projektu co najmniej 1 firma musi powstać w tych sektorach, aby kryterium zostało spełnione? 

Odpowiedź: Przedmiotowe kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wnioskodawca założy premiowanie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacji województwa nawet w sytuacji, gdy żaden uczestnik nie zaplanuje założenia działalności w tych sektorach. 

Pytanie 6. Czy w budżecie można zaplanować wkład własny wnoszony przez uczestników projektu, który będzie stanowił częściowo wymagany 2,2% wkład do całości projektu?

Odpowiedź: Ze względu na charakter grupy docelowej (osoby niepracujące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) nie jest możliwe zobowiązanie uczestników do wniesienia 3 wkładu własnego do zaplanowanej przez nich inwestycji, ponieważ taki wkład może być istotnym ograniczeniem w dostępnie do projektu. W związku z powyższym również wkład własny wnioskodawcy w rozumieniu regulaminu nie może pochodzić ze środków wnoszonych przez uczestników. 

Pytanie 7. Czy w związku z pojawieniem się nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków opracowując wniosek o dofinansowanie mamy bazować na nowych wytycznych z dnia 19 lipca 2017 roku czy zgodnie z regulaminem konkursu na wytycznych z 19 września 2016 r. 

Odpowiedź: W trakcie opracowywania wniosku o dofinansowanie proszę kierować się aktualną wersją wytycznych z dnia 19 lipca 2017 r., która zaczęła obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2017 r. Regulaminy konkursu odwołują się do poprzedniej wersji wytycznych, która obowiązywała jeszcze w dniu ogłoszenia konkursów. 

Pytanie 8. Obligatoryjnie na etapie rekrutacji należy zweryfikować predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej - czy koszty związane z badaniem predyspozycji stanowią koszty bezpośrednie czy też są to koszty pośrednie. Czy osoby biorące udział w identyfikacji predyspozycji należy traktować jako uczestników projektu, czy też uczestnikami projektu będą dopiero osoby korzystające ze wsparcia szkoleniowodoradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej? 

Odpowiedź: Koszty związane z badaniem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (wynagrodzenie doradcy zawodowego czy psychologa) można finansować w ramach kosztów bezpośrednich. Osoby objęte badaniem predyspozycji nie stanowią uczestników projektu

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.