Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.5

Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

zakończony     od: 2017-10-30 do: 2017-11-24
Wyniki naboru

20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17.

W ramach konkursu dwa projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

 1. w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020 pojawiła się konieczność zmiany zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana dotyczy dodania znaków RP do dotychczas obowiązującego zestawienia znaków. Nowe zasady oznaczania projektów obowiązywać będą wszystkich Beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 roku.

Wobec powyższego, zaistniała potrzeba aktualizacji zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17.


Aktualizacja zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu przedstawia się w następujący sposób:

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1:
 • dotychczasowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa:”
 • nowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej – także barwami Rzeczpospolitej Polskiej:”

 

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 2:
 • dotychczasowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązkóww zakresie informacji i promocji”
 • nowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”.

 

2. ponadto, w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020, zaistniała potrzeba aktualizacji zestawienia znaków, umieszczonych na załącznikach do Regulaminu konkursu (znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej oraz oficjalne logo wraz z hasłem promocyjnym województwa).

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu oraz załączniki do Regulaminu dostępne są w części „Niezbędne dokumenty". Zmiany obowiązują od 8 stycznia 2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 i w ogłoszeniu o konkursie:

 1. W ogłoszeniu o konkursie nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/904/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
 • w akapicie Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„- dla projektów państwowych jednostek budżetowych:

• wartość dofinansowania wynosi 85%

 • w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%.”
 • w akapicie Minimalny wkład własny dodaje się zapis o następującym brzmieniu:

„- minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% (projekty państwowych jednostek budżetowych).”.

 1. W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/904/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r. (dalej: Regulamin konkursu) w rozdziale 3 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.3 Kwota przeznaczona na konkurs omyłkowo nie dodano zapisów dotyczących maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania i minimalnego wkładu własnego Beneficjenta, w przypadku państwowych jednostek budżetowych (zmiany te wynikają z aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne – wykaz zmian z dnia 25.09.2017 r.). W związku
  z czym do Regulaminu konkursu wprowadza się następujące zmiany:
 • w rozdziale 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdziale 2.3 Kwota przeznaczona na konkurs:
 1. po punkcie 4 dodaje się pkt 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

6. W przypadku państwowych jednostek budżetowych minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

      b. dotychczasowy pkt 5 otrzymuje numer 7.

 • w rozdziale 4 Zasady finansowania projektu, podrozdziale 4.4 Wkład własny, dotychczasowa treść w ramce:

„UWAGA! W ramach tego konkursu minimalny wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„UWAGA! W ramach tego konkursu minimalny wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku państwowych jednostek budżetowych minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.”

 1. W Regulaminie konkursu w rozdziale 4 Zasady finansowania projektu podrozdział 4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu zmiany wymaga wskazany sposób publikacji zapytań ofertowych w przypadku projektów, które ze względu na swoją specyfikę wymagają rozpoczęcia realizacji jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Dotychczasowe zapisy Regulaminu konkursu, wynikające z komunikatu IZ RPO WiM dotyczącego interpretacji Ministerstwa Rozwoju w zakresie stosowania zasady konkurencyjności z dnia 26 września 2017 r., wskazują, że Beneficjent może publikować zapytania ofertowe na swojej stronie internetowej. Jednakże, w związku z odwołaniem komunikatu IZ RPO WiM oraz treścią pisma z Departamentu Audytu Wewnętrznego
  i Certyfikacji tut. Urzędu z dnia 25 października 2017 r. dotychczasowe zapisy Regulaminu konkursu w tym zakresie są nieprawidłowe. Tym samym należy dokonać zmiany Regulaminu konkursu zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  W związku z czym w rozdziale 4 Zasady finansowania projektu podrozdział 4.11 Udzielanie zamówień w ramach projektu, dotychczasowa treść zawarta w akapicie nr 2
  i 3:

„W przypadku gdy, ze względu na specyfikę projektu, podmiot rozpoczyna jego realizację na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę, lub na innej stronie internetowej wskazanej przez IZ.

Wszystkie podmioty nieposiadające własnej strony internetowej, a chcące na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu rozpocząć realizację projektu, mogą umieszczać swoje zapytania ofertowe na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl  w zakładce „zapytania-ofertowe-wnioskodawców”.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu Wnioskodawca rozpoczyna jego realizację na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien zamieścić je na stronie internetowej wskazanej przez IOK (czyli takiej, która gwarantuje odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu – nie może być to strona własna Beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego).

Właściwą stroną do publikacji ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem: https//rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow.”

 1. W Regulaminie konkursu w rozdziale 9 Załączniki, wskazano jako załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014−2020 wraz z załącznikami do umowy. W strukturze dokumentów IZ funkcjonuje wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami, który został zaktualizowany dnia 2 października 2017 r. (pismo o sygn. FS-II.410.112.2017).
  W związku z ogłoszeniem przedmiotowego konkursu na wzorze umowy o dofinansowanie projektu już nie funkcjonującym w strukturze dokumentów IZ należy dokonać zmiany Regulaminu konkursu w tym zakresie.
 2. W Regulaminie konkursu w rozdziale 9 Załączniki, wskazano jako załącznik nr 9 Kryteria formalne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia. W wyniku omyłki przy definicji kryterium i opisie znaczenia kryterium nr 1 Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 2014-2020 zostały wskazane nieprawidłowe zapisy. W związku z czym do załącznika wprowadza się następujące zmiany:
 1. w definicji kryterium formalnego nr 1 pn. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 2014-2020

dodaje się następujące zdanie:

„Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”.”

      b. opis znaczenia kryterium formalnego nr 1 pn. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 2014-2020

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.”


Zmiany obowiązują od 14 listopada 2017 roku.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.8 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, w ramach ww. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Nr konkursu: RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 2 października – 6 listopada 2017 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

 1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),

 2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)

należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w Biurze Związku ZIT MOF Ełk, przy ul. Małeckich 3 lok 12 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl .

 

Link do strony BIP Ełk

 

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektów (11.2.5):

Błędy ogólne:

·      brak podpisów w części VII wniosku „Oświadczenie: – sprawdź, czy podpisy złożyły wszystkie osoby wymienione w polu 2.11 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy). Nie zapomnij o pieczęci instytucji oraz o tym, że podpis powinien być czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego należy pamiętać o pieczątce imiennej. W przypadku projektu realizowane w partnerstwie dodatkowo wymagany jest podpis osób wskazanych w punkcie 2.14 wniosku (osoby uprawnione do podejmowana decyzji wiążących w imieniu Partnera).

·      brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami – Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wersji papierowej wniosku w wyznaczonym terminie (każdorazowo podany na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl właściwej dla danego konkursu – jeżeli wniosek wraz z załącznikami zostanie nadany w placówce poczty polskiej ostatniego dnia naboru to termin na złożenie wersji papierowej zostanie uznany za zachowany). W przypadku braku wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej przedłożenia na etapie weryfikacji warunków formalnych. Dodatkowo, w ramach tego konkursu do wersji papierowej wniosku należy koniecznie dołączyć następujące załączniki:

      I.     Rekomendacja wydana przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014-2020 (Załącznik nr 13 do Regulaminu);

    II.     Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:

a)   kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji;

b)   kopia listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 15 do Regulaminu – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”);
- wyciąg z programu rewitalizacji lub oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym tylko w przypadku projektów o typie „rewitalizacyjny”

  III.     Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (Załącznik nr 18 do Regulaminu)

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych załączników, które należy złożyć wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu, znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.1 Przedmiot konkursu oraz 6.3 Ocena programu rewitalizacji).

Opis grupy docelowej:

·      nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju) – kwestie te zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.5 Zasady horyzontalne)

·      podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie Powiatu X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji)

·      brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych

·      podawanie danych jakościowych, które nie dotyczą konkretnego problemu lub konkretnego obszaru lub używanie ogólnych sformułowań w celu diagnozy problemu, potrzeb uczestników i barier na jakie napotykają

·      w przypadku wskazania barier na jakie napotykają potencjalni uczestnicy projektu, brak jest wskazania sposobów ich niwelowania

Opis sposobu rekrutacji:

·      brak wskazania w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne

·      brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie

·      brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników

·      brak wskazania sposobu w jaki do projektu mogą zgłaszać się potencjalni uczestnicy

·      niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej

·      brak informacji czy dostęp do projektu będą miały w równym stopniu osoby z niepełnosprawnościami

Opis zakładanego celu projektu:

·      brak wskazania okresu w jaki cel zostanie zrealizowany

·      opisywanie celu w sposób nieprecyzyjny i nieczytelny – dodawanie niepotrzebnych elementów opisu, które same w sobie nie stanowią celu projektu

·      cel projektu nie koresponduje z zaplanowanymi działaniami

Opis wskaźników realizacji projektu:

·      brak informacji na temat sposobu pomiaru wskaźników (np. analiza dokumentów)

·      niezgodnie z Regulaminem  konkursu momenty pomiaru wskaźników, źródła do ich pomiaru i wartości docelowe

·      brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych)

·      brak podziału wartości docelowych wskaźników uwzględniającego płeć

Opis zadań i harmonogram realizacji projektu:

·      szczegółowy opis zadań nie jest spójny z harmonogramem projektu (np. okresy realizacji zadań nie pokrywają się z okresami wskazanymi w harmonogramie)

·      brak uwzględniania w harmonogramie etapu rekrutacji uczestników

·      planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii)

·      brak racjonalności zaplanowanych działań (np. planowanie w projekcie zbyt wielu zajęć wyjazdowych, które są bardzo kosztochłonne, lecz nie przekłada się to na efektywność wsparcia)

·      opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami)

·      brak uzasadnienia potrzeby realizacji zadania

·      uzasadnienie wyboru Partnera do realizacji zadania nie przywołuje dlaczego dokonano takiego wyboru (jak wybór Partnera przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu)

·      uzasadnienie wyboru Partnera nie koresponduje z pozostałymi częściami wniosku (tj. w szczegółowym budżecie projektu brak symbolu Partnera przy zadaniu, za którego realizację będzie odpowiedzialny/współodpowiedzialny

Opis potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

·      brak informacji na temat rocznego obrotu podmiotów zaangażowanych w realizację projektu

·      angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej

·      przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań)

·      wskazywanie wymiaru zaangażowania kadry merytorycznej w projekcie niespójnego z opisem zadań

·      opis zakresu obowiązków wskazuje na katalog kosztów pośrednich (np. pracownik ma być odpowiedzialny za monitoring realizacji wsparcia, nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia, rekrutację uczestników projektu)

·      brak informacji na temat efektów zrealizowanych dotychczas projektów/działań/przedsięwzięć

Opis sposobu zarządzania projektem:

·      brak informacji na temat równościowego zarządzania projektem przy opisie sposobu zarządzania projektem

·      brak informacji na temat sposobu podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą

Szczegółowy budżetu projektu:

·      zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od tych zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku

·      w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku

·      brak uzasadnienia dla poszczególnych wydatków (np. zakupu środków trwałych) lub uzasadnienie, które nie spełnia warunków określonych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)

·      brak uzasadnienia dla wnoszonego wkładu własnego

·      informacje zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok)

Pytanie 1:

W grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne, do których potrzeb powinno zostać dostosowane Centrum, w którym będzie realizowana część działań projektowych. Czy możliwy jest zakup farb, gładzi, tynków i zaangażowanie lokalnej społeczności do odnowienia pomieszczeń Centrum? Czy możliwy jest zakup drzwi wraz z montażem, które muszą być odpowiednio szersze aby działalność Centrum dla osób niepełnosprawnych była dostępna? Lub - czy możliwy jest zakup drzwi (środek trwały) a ich montaż sfinansowany ze środków własnych?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z podrozdziałem 4.6 Regulaminu konkursu, w ramach konkursu nie ma możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu. Zgodnie z zapisami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki wskazane przez Wnioskodawcę w zapytaniu będą stanowiły cross-financing (np. zakup farb, gładzi, tynków oraz zakup drzwi z ich montażem).

Tym samym nie ma możliwości, aby zostały zakupione farby, gładzie, tynki do odnowienia pomieszczeń Centrum. Ponadto zakup drzwi wraz z ich montażem również nie jest możliwy.

W przypadku, w którym Wnioskodawca zaplanuje zakup drzwi ze środków projektu, natomiast ich montaż będzie pokryty ze środków własnych, zakup drzwi nie będzie stanowił wydatku w ramach cross-financingu. Jednakże przy wskazywaniu takich kosztów w budżecie projektu, Wnioskodawca powinien każdorazowo przeanalizować kwestię prawidłowości ponoszenia takiego wydatku (czy jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakupu środków trwałych zawartymi  ww. Wytycznych). Zaplanowany koszt powinien również wynikać z zaplanowanych działań i być spójny z koncepcją projektu. Ponadto we wniosku należy zamieścić uzasadnienie dla zaplanowanego wydatku.

 

Pytanie 2:

W ramach typu projektów wskazano: podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych - czy możliwe są zakupy produktów (farby, pędzle itp.), które będą mogły zostać wykorzystane przez lokalną społeczność np. do odnowy podwórza lub renowacji ławek zamontowanych w podwórzu itp.?

Odpowiedź 2:

Zakup produktów (tj. farby, pędzle itp.) jest możliwy, jeżeli zostaną one wykorzystane do zaplanowanego wsparcia w ramach projektu, które wpisuje się w wskazane w Regulaminie konkursu przykładowe działania, jakie można realizować (np. podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych).

Należy pamiętać, iż zakupu ww. produktów należy ponieść z kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika projektu (tj. 10 000 zł). Udział innych osób w ramach zaplanowanego wsparcia, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty.

Pytanie 3:

Czy zakup mebli (w tym biurek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, mebli), które zostaną zewidencjonowane jako środki trwałe (o wartości pow. 3 500 zł i przydatności pow. 1 roku) do 10% wartości projektu będzie kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z podrozdziałem 4.7 Regulaminu konkursu dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. W związku z tym, zakup środków trwałych, który mieści się powyższym limicie, będzie stanowił koszt kwalifikowalny. Należy zaznaczyć, iż przy zaplanowaniu tego rodzaju kosztów należy spełnić warunki zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczące zakupu środków trwałych.

Dodatkowo, przy planowaniu zakupu środków trwałych w ramach projektu należy pamiętać, że taki zakup musi każdorazowo wynikać ze specyfiki realizowanego wsparcia oraz służyć aktywizacji społecznej uczestników projektu. Ponadto we wniosku należy zawrzeć uzasadnienie dotyczące zakupu mebli.

Pytanie:

Mam pytanie w kwestii zakwalifikowania osób w rodzinie na bezpośrednich uczestników projektu: przykład - dziecko niepełnosprawne, mama na świadczeniu pielęgnacyjnym, ojciec pracujący, babcia na emeryturze. Wszyscy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Czy wszyscy mogą być bezpośrednimi odbiorcami projektu (działań zaplanowanych w projekcie)? Czy osoby tj. ojciec czy babcia to otoczenie beneficjentów projektu?

Odpowiedź:

Ogłoszony konkurs nr RPWM.11.02.05–IZ.00–28-003/17 skierowany jest do osób i rodzin, w których występuje ryzyko ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujących obszar MOF Ełk.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.05–IZ.00–28-003/17 do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym należą  m. in.:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby, dla których ustalono III profil pomocy,
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż wszystkie osoby wskazane w powyższym pytaniu mogą być bezpośrednimi odbiorcami projektu, gdyż wpisują się w definicję osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W rodzinie tej występują ograniczenia wpływające na jej funkcjonowanie (rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, bezrobocie). Przesłanką do zaliczenia tych osób do grona bezpośrednich odbiorców projektu powinna być diagnoza rodziny i jej członków, zawierająca opis problemów i dysfunkcji. Na tej podstawie można określić czy wszyscy członkowie rodziny potrzebują wsparcia i w jakim zakresie. Jeśli uczestnictwo ojca dziecka i babci może pomóc i zaowocować większą efektywnością podejmowanych działań w projekcie to osoby te mogą być zaliczone do bezpośrednich uczestników projektu. 

Pytanie 1

Czy wsparciem projektu mogą być objęci rodzice na zasiłku pielęgnacyjnym? W naszym przypadku są to mamy opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Odpowiedź 1

Grupę docelową w ramach konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 stanowią osoby i rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujące na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.

Definicja osób lub rodzin zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z tą definicją do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaliczamy m.in. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Z przedstawionego zapytania jednakże nie wynika, czy rodzice, którzy zostaną objęci wsparciem w projekcie, wpisują się w definicję osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany osobom z tytułu niepełnosprawności, natomiast osobom, które nie pracują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne – dlatego też zwrot „rodzice na zasiłku pielęgnacyjnym” jest niejednoznaczny).

 

Pytanie 2

Czy w ramach projektu możemy sfinansować kursy dla beneficjentów projektu z metod rehabilitacyjnych tj Bobat? Organizacja takiego kursu na miejscu była by szalenie kosztowna. Ośrodki specjalizujące się w metodach pracy z dziećmi przeważnie tylko na miejscu organizują kursy tj SI, Bobat, metoda krakowska. W ramach naszego projektu twardego remontujemy budynek z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, dlatego osoby, które wzmocniły by swoje kwalifikacje w ww. zakresach, z momentem uzyskania kwalifikacji otrzymały by zatrudnienie. Nasz lokalny rynek jest niezwykle ubogi jeśli chodzi o dostęp do takich specjalistów. W naszym zespole mamy rehabilitantów, którzy chętnie podwyższyli by swoje kwalifikacje w ramach projektu.

 

Odpowiedź 2

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w podrozdziale 3.2 Typy projektu określono katalog przykładowych działań jakie można realizować w ramach konkursu – przykład opisany w pytaniu Wnioskodawcy nie wpisuje się w katalog możliwych form wsparcia w ramach konkursu. Dodatkowo, należy wskazać, że celem projektów w ramach tego konkursu powinna być m.in. integracja społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ponadto, należy zaznaczyć, że środki dofinansowania w ramach niniejszego konkursu nie mogą być przeznaczone na organizację kursów zawodowych, dotyczy to uczestników projektu, a w szczególności kadry projektu.

Pytanie 1

Czy dofinansowanie może być przeznaczone na wynagrodzenie osób pochodzących z zagranicy prowadzących szkolenia na terenie realizacji działania (EŁK)?. Jeżeli tak, to czy jest odgórnie ustalona forma wypłacania wynagrodzenia np. rodzaj umowy/faktury itp?

Odpowiedź 1

Co do zasady, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, z punktu widzenia realizacji projektu, nie ma znaczenia czy osoba prowadząca zajęcia w projekcie będzie pochodziła z zagranicy czy też nie (o ile jej kwalifikacje i doświadczenie umożliwiają realizację takiego wsparcia). Ponadto, należy zwrócić uwagę, że angażowanie personelu do projektu musi być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu).

Sposób angażowania personelu do projektu zależy każdorazowo od rodzaju kadry (własna czy zewnętrzna) i przy konstruowaniu projektu m.in. w tym zakresie, należy kierować się zasadami wyznaczonymi ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe powinny być w głównej mierze skierowane na aktywizację społeczną uczestników projektu. Dlatego też, przy planowaniu budżetu projektu należy pamiętać o racjonalnym podziale środków pomiędzy kosztami personelu a działaniami skierowanymi bezpośrednio do uczestników projektu.

Pytanie 2

Czy istnieje możliwość finansowania wyjazdu (zarówno przejazdu, zakwaterowania jak i wyżywienia) za granicę uczestników projektu? Celem takiego wyjazdu jest przede wszystkim integracja, nauka tolerancji oraz szacunku do różnorodności kulturowej, a także nauka języka obcego - angielskiego w praktyce.

Odpowiedź 2

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w podrozdziale 3.2 Typy projektu określono katalog przykładowych działań jakie można realizować w ramach konkursu – przykład opisany w pytaniu Wnioskodawcy nie wpisuje się w katalog możliwych form wsparcia w ramach konkursu. Ponadto, należy wskazać, że celem projektów w ramach tego konkursu powinna być m.in. integracja społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu zagranicę nie będzie możliwe.

Pytanie 3

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazanie co do zatrudnienia w projekcie w ramach dofinansowania jednego z fundatorów, czy takie zatrudnienie może dotyczyć kosztów pośrednich czy bezpośrednich również oraz czy rodzaj współpracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, faktura) ma znaczenie?

Odpowiedź 3

Co do zasady, jeżeli fundator (rozumiany jako założyciel/współzałożyciel fundacji) posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub doświadczenie przy realizacji i zarządzaniu takimi projektami, nie ma przeciwskazań aby zatrudnić taką osobę w ramach projektu (np. jako koordynatora projektu).

Rodzaj kosztów z jakich zostanie pokryte wynagrodzenie kadry w projekcie zależy od Wnioskodawcy (tj. kadra merytoryczna – taka która świadczy wsparcie dla uczestników projektu – będzie finansowana z kosztów bezpośrednich; kadra zarządzająca – taka która jedynie zarządza i koordynuje realizacją projektu – będzie finansowana z kosztów pośrednich). To samo tyczy się formy zaangażowania kadry do projektu (inne zasady dotyczą kadry własnej, a inne kadry zewnętrznej – kwestię regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków).

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk  

Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00.28-002/17

Lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, np.:

 • wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji,
 • aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy,
 • udział w rodzinnych piknikach,
 • wspieranie rodzin w ich środowiskach
  (w szczególności przez usługi streetworkera
  i animatora).

 

Przykładowe działania, jakie można realizować:

 • podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych;
 • ułatwienie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych;
 • działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych, w szczególności biednych i marginalizowanych;
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (podejmowanie działań o charakterze środowiskowym i integracyjnym, organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia);
 • aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, pozostających długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem szkoleń o charakterze zawodowym);
 • działania realizowane metodą streetworkingu i animacji skierowane do osób, w tym dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, realizowane przez liderów młodzieżowych i pedagogów ulicznych;
 • poradnictwo prawne, psychologiczne, obywatelskie i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej;
 • kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, animowanie środowisk lokalnych

Termin, od którego można składać wnioski

30.10.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

24.11.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

 • rekomendację wydaną przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014-2020,
 • wyciąg z programu rewitalizacji,
 • oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (Rozdział III).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Projekty będą realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Szczegółowe informacje na temat obszaru realizacji projektu znajdują się w Regulaminie konkursu (Podrozdział 3.4).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, obejmujące działania sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym oraz prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 935 563,43 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 8.01.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (14.11.2017–7.01.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 8.01.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 8.01.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (14.11.2017–7.01.2017 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie- wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel. 89 512 55 42

faks 89 512 55 09

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 8.01.2018 r.

2018-01-08

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (14.11.2017–7.01.2018 r.)

2017-11-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-09-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.