Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załącznika Wzór listy sprawdzającej – 25.09.2017 r.

25 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu.

Informujemy, iż w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu, tj. Wzorze listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych), wyboru projektów zmianie uległo pytanie nr 36, które otrzymało następujące brzmienie: „Czy projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020?”.

Zmiana w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu wynika z konieczności dostosowania zapisów występujących na przedmiotowej Liście sprawdzającej do Karty z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi stanowiącej Załącznik nr 12  do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ-28-001/17.  

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

 

Zmiany obowiązują od 25 września 2017 r.

Wprowadzona zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej

2017-09-25

Uzasadnienie zmian

2017-09-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS