logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Komunikat Instytucji Zarządzającej w sprawie zasad kwalifikowalności po interpretacji Ministerstwa Rozwoju z 11.10.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane poniżej (Komunikat z 26.09.2017 r. – wersja archiwalna), nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Wynika to z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w wersji obowiązującej od 23.08.2017 r. oraz sporządzonych na ich podstawie regulaminów konkursów i postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zobowiązujących beneficjentów do stosowania ww. Wytycznych i regulaminów.

W ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stosuje się zasady wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt 14 ww. Wytycznych, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu” wraz z przypisem: Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu,  nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego”.

Wytyczne jednoznacznie wykluczają więc, by w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stroną, na której publikuje się zapytania ofertowe była własna strona internetowa beneficjenta. Tym samym w przypadku kontroli Państwa projektów prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje kierowanie się interpretacją Ministerstwa Rozwoju, pozostającą w sprzeczności z przywołanym wyżej zapisem, naraża Państwa na kwestionowanie kwalifikowalności wydatków w realizowanych przez Państwa projektach.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że dostosuje Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować w Bazie zapytanie ofertowe.

Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju wspomnianej wyżej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności właściwą stroną do publikacji przez Państwa ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow, co wprost wskazuje również Regulamin konkursu właściwy dla Państwa projektu.

 

Jednocześnie przepraszamy za opublikowanie stanowiska Ministerstwa Rozwoju, niemającego zastosowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

 

Komunikat z 26.09.2017 r. – wersja archiwalna

Zgodnie z pismem, które uzyskaliśmy z Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju, zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące zasady konkurencyjności i publikacji zapytań ofertowych, opisanych w znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (punkt 14 sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności).

Od 1 stycznia 2018 r. podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, ale jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków, będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszająca nabór. Stroną tą nie będzie mogła być strona własna beneficjenta.

Natomiast do tego momentu stosowane mogą być  przepisy dotychczasowe, ujęte w wersji Wytycznych obowiązującej do 22 sierpnia 2017 r. Oznacza to, że do końca roku 2017 (bądź do udostępnienia nowej funkcjonalności Bazy, skierowanej do podmiotów, które nie mają statusu beneficjenta i nie podpisały jeszcze umowy o dofinansowanie – nad czym obecnie Ministerstwo Rozwoju pracuje) dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

 

Zapoznaj się z nowymi Wytycznymi.

Pliki do pobrania

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju w sprawie publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta

2017-09-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.