Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu – 27.09.2017 r.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa jest aktualizacja załącznika nr 15 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższa zmiana skutkuje także aktualizacją załącznika nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/17 Instrukcji zabezpieczeń, w zakresie terminów uzgadniania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

W związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament EFRR wprowadza do wzoru umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 15 do Regulaminu) i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik nr 18 do Regulaminu) zapisy pozwalające na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów/ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załącznika nr 15 i nr 18, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów umowy o dofinansowanie projektu i Instrukcji zabezpieczeń pod przedmiotowym konkursem, wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 25 września 2017 r.

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu

2017-09-27

Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 25.09.2017 r.

2017-09-27

Instrukcja zabezpieczania umowy - obowiązuje od 25.09.2017 r.

2017-09-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS