Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 29.09.2017 r.

Pytanie 1

Pytanie dotyczy Schematu A.
Czy w przypadku inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej (o nawierzchni mineralnej) dopuszczającej ruch pieszych, możliwe jest zakwalifikowanie do dofinansowanie całego zakresu inwestycji, tj. pełnej szerokości ścieżki = 2,50 metra?
Na naturalnej nawierzchni nie ma możliwości wydzielenia odrębnego ciągu pieszego i odrębnego ciągu rowerowego. Ścieżka rowerowa nie będzie wykluczała ruchu pieszych z prostej przyczyny – będzie bezpłatnie i bez ograniczeń ogólnodostępna dla mieszkańców i turystów odwiedzających region.

Odpowiedź 1
W przypadku projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej (o nawierzchni mineralnej), dopuszczającej ruch pieszych, kwalifikowalny jest cały zakres inwestycji.

 

Pytanie 2

Czy w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO Schemat A: trasy rowerowe, możliwe jest dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej ścieżce w postaci toru rowerowego i minirampy, które będą integralną częścią trasy rowerowej? Czy wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny?”

 

Odpowiedź 2

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu A: trasy rowerowe, możliwy do realizacji jest następujący zakres:

- budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m.in. następujące wydatki:

  • Wydatki związane z procesem inwestycyjnym oraz prace budowlano-montażowe niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
  • Wydatki na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP;
  • Wydatki na oznakowanie dotyczące ruchu rowerowego;
  • Wydatki na budowę, modernizację, remont łączników rowerowych w wymiarze dotyczącym wyłącznie ruchu rowerowego;
  • modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A – SZOOP;
  • Wydatki związane z infrastrukturą rekreacyjną w zakresie funkcji niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z § 4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014–2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS