Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 09.10.2017 r.

Pytanie

W związku z brakiem wyjaśnienia w słowniku terminologicznym (w SzOOP) znaczenia dla ciągów pieszych, ścieżek dydaktycznych oraz szlaków turystycznych, proszę o informację, czy trasa rowerowa gruntowa w lesie utworzona z nawierzchni mineralnej może być również wskazana w katalogu wskaźników produktu jako szlak turystyczny, ścieżka dydaktyczna (z uwagi na znajdujące się wzdłuż trasy oznaczenia roślinności) oraz ciąg pieszy (jeśli ruch pieszych na tej trasie jest dopuszczony)?

 

Odpowiedź

Zgodnie z SZOOP do podziałania 6.2.3 projekty związane z trasami rowerowymi są możliwe do realizacji wyłącznie w schemacie A – trasy rowerowe: - budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczenie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zapisy SZOOP w schemacie B dotyczące zagospodarowania przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne jednoznacznie wyłączają przedsięwzięcia wskazane w schemacie A.

W związku z powyższym trasa rowerowa gruntowa w lesie utworzona z nawierzchni mineralnej nie może być wskazana w katalogu wskaźników produktu jako szlak turystyczny.

 

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków wydatkiem kwalifikowalnym jest modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów (pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS