Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany załączników do Regulaminu konkursu – 12.10.2017 r.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe jest aktualizacja załącznika nr 16, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższa zmiana skutkuje także aktualizacją załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 – Instrukcji zabezpieczeń, w zakresie terminów uzgadniania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 19 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów/ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załączników Nr 16 i Nr 19, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 10.10.2017 r., czyli dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Pliki do pobrania

Umowa o dofinansowanie

2017-10-12

Instrukcja zabezpieczeń

2017-10-12

Uchwała

2017-10-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS