Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.1

Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-29
Wyniki naboru

W wyniku przeprowadzonej w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 procedury odwoławczej Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27 listopada 2017 r. podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 60/923/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 61/952/17/V z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17,
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 1 kolejnego pozytywnie ocenionego wniosku, który znajduje się na „Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP”. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 24.07.2018 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 3 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu   nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 16.10.2017 r.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe jest aktualizacja załącznika nr 16, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższa zmiana skutkuje także aktualizacją załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 – Instrukcji zabezpieczeń, w zakresie terminów uzgadniania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 19 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów/ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załączników Nr 16 i Nr 19, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 10.10.2017 r., czyli dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 100 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r. (§  7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17, ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest przedłużającą się oceną ekspercką w związku z okresem urlopowym ekspertów oraz obowiązkiem doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia  dodatkowych wyjaśnień/informacji  na etapie oceny formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”. Ponadto, zgodnie z ogłoszeniem konkursu „Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 4 września 2017 r. 

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.
Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu). Instytucja Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-002/17). 

Powyższe spowodowane jest: 1. Prowadzeniem przez IZ oceny projektów w kilku konkursach jednocześnie. 2. Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Obowiązkiem doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wskazania wymaga, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ- 00-28-002/17 W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków. 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-002/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu. 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w projekcie z poddziałania 6.1.1 jest kosztem kwalifikowalnym, zlecenie wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu programów zajęć edukacyjnych dotyczących dziedzictwa regionu z uwzględnieniem dziedzictwa konkretnego obiektu zabytkowego, które będą realizowane w tym obiekcie zabytkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami kwalifikowalności: „wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem (z wyłączeniem punktu 3.4)” są niekwalifikowalne.

W związku z powyższym wydatek poniższy jest niekwalifikowany.

 

Pytanie:

 Czy w zakresie finansowo – ekonomicznym do wniosku należy dołączyć tylko plik Załącznik nr 3.1 Analiza finansowo – ekonomiczna? Czy trzeba dołączyć jeszcze inne wyliczenia finansowe? Jeśli tak, proszę o podanie jakie. Czy należy sporządzać np. bilans i rachunek zysków i strat z prognozą na kolejne lata okresu odniesienia? Jeśli tak, co w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zobligowany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat?

Odpowiedź:

Wnioskodawca musi wraz z wnioskiem dołączyć analizę przygotowaną w oparciu o załącznik 3.1 (Plik EXCEL) na płycie CD w formie wypełnionego pliku EXCEL oraz wydruk z tej analizy.

Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie musi dołączyć jeden z załączników nr 14:

-  14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne

 - 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT za 3 ostatnie lata obrachunkowe.

A w przypadku jeżeli Wnioskodawcą jest JST to 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO

RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

 

Środki na remont zabytkowego kościoła katolickiego oraz na wykończenie domu parafialnego z pokojami dla gości i pomieszczeniami wspólnymi.

Pytania:

1. Jaka jest konkretna  suma, o którą można starać się jednorazowo na jednego beneficjenta?

2. Czy można złożyć i potem realizować 2 lub więcej  wniosków jednocześnie przez jednego beneficjenta?

3. Czy operacje mogą mieć charakter komercyjny (np. wykończenie pokoi gościnnych w domu parafialnym  gdzie można znaleźć listę środków kwalfikowalnych)?

 

Odpowiedzi:

Ad 1 Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln euro.

Ad 2 Nie ma ograniczeń, co do ilości złożonych projektów.

Ad 3 Zgodnie z załącznikiem nr 18 Wytyczne kwalifikowalności wydatków „pkt 1) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego na cele, które nie miałyby związku z kulturą i turystyką (np. na cele mieszkalne lub cele administracyjne)” są wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Konkurs nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. instytucje kultury;
 4. jednostki administracji rządowej;
 5. państwowe jednostki budżetowe;
 6. organizacje pozarządowe;
 7. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystywania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek (obszary miejskie o ludności poniżej 50 000) i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie);

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych  oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

63 302 186,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.07.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 10.10.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 29

       89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

       89 512 54 83

       89 512 54 85

       89 512 54 86

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-24

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-10-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (12-15.10.2017 r.)

2017-10-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (4.09.2017–9.10.2017)

2017-09-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-06-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-01-26

Wytyczne ministerialne zip

2017-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.