Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 12.10.2017 r.

Pytanie

Gmina przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 schemat B.

Chciałbym dowiedzieć się, jak należy ująć środki przekazane przez podmiot prywatny lub spółdzielnię mieszkaniową na realizację działań w projekcie (darowizna pieniężna na zagospodarowanie plaży gminnej).

Czy podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym o współfinansowaniu projektu (właściciel pobliskiego kempingu lub spółdzielnia mieszkaniowa), który nie będzie partnerem projektu, ale ze względu na interes społeczny mieszkańców i turystów chce on udzielić Gminie pomocy finansowej, będzie uznane jako wykorzystanie innych źródeł finansowania, a co za tym idzie będzie premiowane dodatkowym punktem zgodnie z kryteriami premiującymi punktowymi pkt 4?

 

Odpowiedź
Kryterium merytoryczne premiujące „Wykorzystanie innych źródeł finansowania”, ocenione zostanie zgodnie z definicją w nim zawartą:
Ocenie będzie podlegać wykorzystanie innych źródeł finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki.

0 pkt – projekt nie wykorzystuje innych źródeł finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki,

1 pkt – w projekcie wykorzystano inne źródła finansowania działań w projekcie niż wkład własny, unijny, kredyty i pożyczki.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że „darowizna, przekazana przez podmiot prywatny lub spółdzielnię mieszkaniową na realizację działań w projekcie” wypełnia definicję kryterium, gdyż jest „innym źródłem finansowania” działań w projekcie.

Należy jednak pamiętać, że KRYTERIA MERYTORYCZNE (PREMIUJĄCE), oceniane są przez niezależnych ekspertów zewnętrznych podczas oceny merytorycznej, a ocena ta dokonywana jest na podstawie pełnej, złożonej dokumentacji projektu.

W związku z powyższym na tym etapie nie jest możliwe określenie, czy projekt otrzyma punkty w tym kryterium.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS