bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Istotne zmiany w dokumentacji konkursowej EFRR

W związku z nowelizacją Ustawy wdrożeniowej, w dokumentacji konkursowej/pozakonkursowej dotyczącej naborów ogłaszanych po 2 września 2017 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach:

 • Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
 • Osi 3 Cyfrowy region
 • Osi 4 Efektywność energetyczna
 • Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
 • Osi 6 Kultura i dziedzictwo
 • Osi 7 Infrastruktura transportowa
 • Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji
 • Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

wprowadzono istotne zmiany:

 • korespondencja kierowana do Wnioskodawcy przekazywana jest drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a w przypadku pisma skierowanego do podmiotów publicznych na elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu (ePUAP); powyższe nie dotyczy informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku lub informacji o spełnieniu albo  niespełnieniu  kryteriów  wyboru  projektów – w tych przypadkach stosuje się formę określoną w KPA;
 • obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie prawidłowego działania adresu poczty elektronicznej (e-mail), wskazanego we wniosku o dofinansowanie, na który przekazywana będzie korespondencja kierowana do Wnioskodawcy; odpowiedzialność za brak skutecznego kanału szybkiej komunikacji, leży po stronie Wnioskodawcy; zaleca się sprawdzanie zawartości folderu wiadomości - śmieci (SPAM) skrzynki pocztowej.
 • wnioskodawca składa oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie i należy je złożyć w formie papierowej oraz na płycie CD/innym nośniku elektronicznym, zgodnie z wzorem znajdującym się w załączniku do Regulaminu – Instrukcja wypełniania załączników (…).
 • wzór umowy o dofinansowanie projektu został uzupełniony o zapis mówiący o tym, że umowa może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną Projektu;

 

Ponadto od 2 września 2017 r. nie ma obowiązku załączania do Wniosku o dofinansowanie następujących Oświadczeń:

 • Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.

Informacje zawarte ww. załącznikach Beneficjent umieszcza w Studium Wykonalności.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS