Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana załączników do Regulaminu konkursu – 13.10.2017 r.

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej: Wytyczne) koniecznym stało się zaktualizowanie następujących załączników do Regulaminu konkursu:

  • Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu – „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu”, – w pkt. 4.4: zapis „dokumenty do każdego WOP” zmieniono na „dokumenty do WOP rozliczającego kwotę ryczałtową”.

Uzasadnienie zmiany: Aktualne zapisy wniosku obligują Beneficjenta do przesyłania wskazanych dokumentów do każdego wniosku o płatność co wydłuża proces weryfikacji. Przedmiotowa zmiana skutkować będzie weryfikacją dokumentów jedynie do wniosku o płatność rozliczającego kwotę ryczałtową. Jednocześnie opiekun dysponuje możliwością wezwania Beneficjenta do dostarczenia dokumentów na wezwanie IZ.

  • w części VII WND „Oświadczenie”, zmieniono treść oświadczeń, które zostały dostosowane do zmian wprowadzonych w Ustawie wdrożeniowej oraz Wytycznych.
  • Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu – „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”, dostosowano zapisy zgodnie z nowelizacją Wytycznych.

 

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 10.10.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

  1. Zaktualizowany załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
  2. Zaktualizowany załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.