Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 16.10.2017 r.

Informujemy o zmianie ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Zmiany Regulaminu ww. konkursu dotyczą wydłużenia oceny formalno-merytorycznej z 70 dni na 105 dni od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3) co  skutkuje wydłużeniem całego procesu oceny wniosków w ww. konkursie (§ 7 ust. 4, ogłoszenie konkursu).

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 i zamieszczeniu jego aktualnej wersji na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 16.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-10-16

Ogłoszenie o konkursie

2017-10-16

Uchwała Zarządu

2017-10-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS