Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Wzoru umowy o dofinansowanie – 23.10.2017 r.

Informujemy o zmianie załącznika nr 3 – Wzoru umowy o dofinansowanie – do Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z konieczności modyfikacji postanowień umowy związanej z:

  • nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
  • obowiązkami ewaluacyjnymi wynikającymi z Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  • wprowadzeniem zapisów wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięćw obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

 

Zmiany Regulaminu konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu i obowiązują od 23.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-10-18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS