Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Wzoru umowy o dofinansowanie - 23.10.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-004/17 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się w zakresie załącznika Nr 3, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020.

 

Wprowadzane zmiany wynikają m.in. z konieczności modyfikacji postanowień umowy związanej z:

- nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 ;

- obowiązkami ewaluacyjnymi wynikającymi z Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

- wprowadzeniem zapisów wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-004/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 23.10.2017 r.

Pliki do pobrania

Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 23.10.2017 r.

2017-10-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.