Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.5

Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe, subregion elbląski (konkurs numer RPWM.10.05.00-IP.01-28-002/15)

zakończony     od: 2015-12-31 do: 2016-01-15
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie elbląskim.

Konkurs numer RPWM.10.05.00-IP.01-28-002/15

Termin, od którego można składać wnioski

31 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 stycznia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) oraz w wersji papierowej, wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (2 egzemplarze) - osobiście, kurierem lub pocztą.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym m.in.:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
  • staże, praktyki zawodowe,
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • dodatek relokacyjny,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń, przy czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • jest osobą z niepełnosprawnością,
   • jest osobą powyżej 50. roku życia,
   • jest kobietą,
   • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
   • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w rozdziale III regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 330 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 12 do regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 15 do regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale IV regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, I piętro, pok. 1
 • telefonicznie: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
 • mailowo: k.dobrenko@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS