Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.3.2

Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (tryb pozakonkursowy)

zakończony     od: 2017-10-24 do: 2017-11-10
Komunikaty

10 kwietnia zarząd województwa podjął decyzję o aktualizacji załącznika nr 1 do uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu – Zasady realizacji projektów, dla których beneficjentem jest województwo warmińsko-mMazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz  ze zmianami w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji – załącznika nr 1 do uchwały do nowo obowiązujących przepisów.

Wyniki naboru

16.01.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego nr RPWM.11.03.02-IZ.00-28-001/17. Projekt złożony na wezwanie Instytucji Organizującej Nabór otrzymał ocenę pozytywną i został rekomendowany do dofinansowania.

Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór i wzywamy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach: Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (tryb pozakonkursowy)

Nabór nr 11.03.02-IZ-00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

24 października 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

10 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 
Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie ION osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko-Mazurskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wyłonienie do dofinansowania projektu określonego dla Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, realizującego działania mające na celu koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, obejmującą:

 1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 2. tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 3. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w  osiąganiu standardów usług;
 4. inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, jak również  w celu realizacji uzgodnionych przedsięwzięć, zawartych w programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 5. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy;
 6. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu);
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 8. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z  OWES w tym zakresie;
 9. zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu ds. ekonomii społecznej i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 10. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja wieloletniego Wojewódzkiego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania;
 11. rzecznictwo sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województw w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej
 12. ewaluacja działań OWES

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 836 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naborów projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii naboru, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać mailowo, telefonicznie lub osobiście od pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pod numerem telefonu 89 512 55 45, faks 89 512 55 09 oraz poprzez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Zasady realizacji projektu własnego – obowiązuje od 10.04.2019 r.

2019-04-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-10-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.