Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 20 października 2017 r.

Pytanie 1

Warunek min. 2 zajęć dodatkowych dla dzieci – czy chodzi o to, aby zorganizować po 2 zajęcia z każdej kompetencji kluczowej (a jest ich 5 w regulaminie) wymienionej w regulaminie czy są to po prostu 2 zajęcia, np. z angielskiego i zajęcia muzyczne i już warunek jest spełniony (organizacja 2 zajęć dodatkowych)?

Odpowiedź 1

1 Zgodnie z Regulaminem konkursu str.17, realizując projekt należy zaplanować we wniosku minimum dwa rodzaje zajęć dla dzieci w zakresie:
- porozumiewania się w językach obcych, - kompetencji społecznych, - inicjatywności,
- przedsiębiorczości, - kreatywności.

Każde z zaplanowanych zajęć w projekcie będą realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Wnioskodawca wybiera minimum 2 rodzaje zajęcia z ww. obszarów, które chce realizować w swojej placówce pod warunkiem, iż wpisują się w katalog wyżej wymienionych kompetencji kluczowych oraz każdorazowo należy w treści wniosku o dofinansowanie projektu je uzasadnić.

Pytanie 2

Czy w ramach zajęć dodatkowych kosztami kwalifikowalnymi mogą być wycieczki edukacyjne: kino, muzeum, teatr – wycieczki takie rozwijają kompetencje kluczowe dzieci.

Odpowiedź 2

Tak w ramach realizacji zajęć dodatkowych kosztami kwalifikowalnymi mogą być wycieczki do wskazanych przez Państwa miejsc pod warunkiem uzasadnienia ich w kontekście wsparcia kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości oraz kreatywności. Chodzi tutaj o to, że zaproponowane wycieczki nie mogą być realizowane indywidualnie, a jedynie jako uzupełnienie zajęć mających na celu kształtowanie i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Pytanie 3
Czy w ramach szkoleń/kursów dla nauczycieli możemy wysłać kilku nauczycieli na. Ogólnopolski Maraton Artystyczny w Warszawie? (jest to innowacyjna forma warsztatów muzycznych, plastycznych i tanecznych, skierowana do nauczycieli szkół, przedszkoli, animatorów zabaw dziecięcych)

Odpowiedź 3

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zakres wsparcia udzielany na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych może odbywać się w szczególności we wskazanych w Regulaminie konkursu (str. 17-19 ) formach. Katalog form wsparcia dla nauczycieli jest katalogiem otwartym. Mając na względzie powyższe zaproponowana przez Państwa forma wsparcia po przedstawieniu szczegółowego uzasadnienia możliwa jest do realizacji. Po pierwsze wskazana przez Państwa forma powinna wynikać z potrzeby nauczycieli objętych wsparciem, po drugie powinna wskazać w jaki sposób realizacja tej formy wsparcia będzie miała wpływ na wzrost kompetencji oraz umiejętności w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych. Opis tej formy wsparcia musi zostać szczegółowo przedstawiony w pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie projektu oraz znaleźć przełożenie w budżecie szczegółowym wraz z uzasadnieniem kosztów wchodzących w skład przedmiotowego wyjazdu.

Pytanie 4

Czy należy gdzieś opisać we wniosku spełnienie wymogu sprawdzianu klas VI poniżej średniej wojewódzkiej czy tylko wystarczy zaznaczyć oświadczenie we wniosku?

Odpowiedź 4

Odpowiadając na przedmiotowe pytanie należy mieć na uwadze, że pkt. 4.8.2 „Limity i ograniczenia realizacji projektu” również stanowią cześć wniosku o dofinansowanie projektu. Mając na względzie powyższe należy odznaczyć check-box „TAK” w zakresie limitu „Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej średniej wojewódzkiej. Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL oraz programów rządowych. „W przypadku spełnienia przedmiotowego warunku wystarczy tylko prawidłowo odznaczyć check-box TAK”. W treści wniosku o dofinansowanie projektu nie trzeba dodatkowo umieszczać informacji o spełnieniu wymogu w zakresie sprawdzianu klas VI.

 

Pytanie 5

Czy w ramach szkoleń można wpisać studia podyplomowe z języka angielskiego?

Odpowiedź 5

Studia podyplomowe jako forma wsparcia są możliwe w ramach przedmiotowego konkursu. Wpisują się one w zakres wsparcia możliwy do realizacji na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Wsparcie zaplanowane w formie studiów podyplomowych musi każdorazowo wynikać z diagnozy potrzeb nauczycieli w tym zakresie.

Pytanie 6
Czy jest ustalona max kwota na 1 uczestnika w projekcie ?

Odpowiedź 6
Regulamin konkursu nie określa maksymalnej kwoty na 1 uczestnika projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.