logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.4.1 Schemat C

Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C

zakończony     od: 2017-11-27 do: 2017-12-28
Komunikaty

22 grudnia 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie konkursu następującej treści:

§13 ust.1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba odbiorców/uczestników przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.];
  • Liczba odbiorców/uczestników przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [szt.];
  • Liczba porozumień/listów intencyjnych z zewnętrznymi kontrahentami jako efekt promocji gospodarczej [szt].
  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.];
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł]
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych przez Instytucję Otoczenia Biznesu;”

Powyższe zmiany obowiązują od dnia podjęcia powyższej uchwały.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu jest aktualizacja § 13, tj. wskaźników monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektu. Konieczność aktualizacji wynika z potrzeby dostosowania możliwych do wyboru wskaźników monitorowania postępu rzeczowego projektu do wymagań Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI MAKS 2).

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja,
Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C

 

Regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-003/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 listopada 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 grudnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek:  7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  1. Grupy przedsiębiorstw (MŚP) – w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja, IOB
  2. IOB

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min. 3 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

1. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;

2. tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;

3. kampanie medialne;

4. organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczególowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 865 625,10 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  – obowiązuje od 22.12.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulamin konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

lub

 

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 36

       89 521 93 97

       89 521 96 26

       89 521 96 06

       89 521 96 41

       89 521 93 72

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 22.12.2017 r.

2017-12-22

Załącznik nr 3 Instrukcji wypełniania załączników (wersja edytowalna)

2017-11-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-10-23

Wytyczne ministerialne

2017-10-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.