Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 25 października 2017 r.

Pytanie 1

W projekcie planujemy objąć wsparciem oddział przedszkolny, który w obecnej chwili realizuje tylko podstawę programową, zajęcia trwają 5h dziennie. W związku z wprowadzeniem dodatkowych zajęć w ramach projektu dzieciom biorącym w nich udział musiałby zostać zapewniony catering. Czy do budżetu projektu możemy wpisać wyżywienie dla tych dzieci? Jest to wydatek niezbędny, aby móc realizować zajęcia.

Odpowiedź 1

W ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, koszty cateringu są kwalifikowalne, niemniej jednak każdorazowo zasadność ponoszenia takiego wydatku będzie podlegała ocenie merytorycznej.

Pytanie 2

Czy w przypadku, gdy projekt jest o wartości 550 tys zł można stosować kwoty ryczałtowe? Wnioskodawcą będzie podmiot prywatny MŚP, partnerem JST (gmina)

 

Odpowiedź 2

W przypadku projektów, gdzie wkład publiczny (dofinansowanie ze środków EFS oraz wkład własny jeżeli pochodzi ze środków JST) przekracza kwotę 100 000 EUR (424 930,00 zł) zastosowanie kwot ryczałtowych nie jest możliwe.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS