Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu (zwiększenie alokacji) - 30.10.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 27.10.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie:

 

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 tj. kwota alokacji wynosi: 12 643 244,37 EUR, co daje kwotę 54 520 198,37 PLN, liczoną po kursie 4,3122 EUR/PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1.”

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację, tj. 29.09.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,3122 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

 

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17.

 

Zmiana obowiązuję od 27.10.2017 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS