Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.5

Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

zakończony     od: 2017-11-30 do: 2017-12-18
Wyniki naboru

27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektu.

Oba wnioski otrzymały ocenę negatywną i nie zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

 1. w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020 pojawiła się konieczność zmiany zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana dotyczy dodania znaków RP do dotychczas obowiązującego zestawienia znaków. Nowe zasady oznaczania projektów obowiązywać będą wszystkich Beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie projektów po 1 stycznia 2018 roku.

Wobec powyższego, zaistniała potrzeba aktualizacji zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17.

 

Aktualizacja zapisów załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy do Regulaminu konkursu przedstawia się w następujący sposób:

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1:
 • dotychczasowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa:”
 • nowe brzmienie: „oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej - także barwami Rzeczpospolitej Polskiej:”

 

 • zmianie ulega brzmienie § 25 ust. 2:
 • dotychczasowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków
  w zakresie informacji i promocji”
 • nowe brzmienie: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz Poradnik z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM, można stosować pomocniczo podczas realizacji projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji”.

 

2. ponadto, w związku z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Rozwoju Karty wizualizacji RPO WiM 2014–2020, zaistniała potrzeba aktualizacji zestawienia znaków, umieszczonych na załącznikach do Regulaminu konkursu (znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej oraz oficjalne logo wraz z hasłem promocyjnym województwa).

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu oraz załączniki do Regulaminu dostępne są w części „Niezbędne dokumenty".

 

Zmiany obowiązują od 08 stycznia 2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Etapy oceny projektów
Informacje

Błędy ogólne:

 • błędnie wskazany przeważający kod działalności PKD Wnioskodawcy. W polu 2.4 Wnioskodawca zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (Rozdział II Wnioskodawca, punkt 2.4) powinien wpisać swój przeważający kod PKD. Wnioskodawcy popełniają błąd i wpisują taki sam kod w punkcie 1.11, Rozdział I Informacje o projekcie oraz w Rozdziale II Wnioskodawca, punkt 2.4,
 • brak podpisów w części VII wniosku „Oświadczenie: - sprawdź, czy podpisy złożyły wszystkie osoby wymienione w polu 2.11 wniosku (osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy). Nie zapomnij o pieczęci instytucji oraz o tym, że podpis powinien być czytelny, a w przypadku podpisu nieczytelnego należy pamiętać o pieczątce imiennej. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dodatkowo wymagany jest podpis osób wskazanych w punkcie 2.14 wniosku (osoby uprawnione do podejmowana decyzji wiążących w imieniu Partnera).
 • brak wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami – Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia wersji papierowej wniosku w wyznaczonym terminie (każdorazowo podany na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl właściwej dla danego konkursu – jeżeli wniosek wraz z załącznikami zostanie nadany w placówce poczty polskiej ostatniego dnia naboru to termin na złożenie wersji papierowej zostanie uznany za zachowany). W przypadku braku wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jej przedłożenia na etapie weryfikacji warunków formalnych. Dodatkowo, w ramach tego konkursu
  do wersji papierowej wniosku należy koniecznie dołączyć następujące załączniki:
 1. Rekomendacja wydana przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014-2020 (Załącznik nr 13 do Regulaminu);
 2. Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (Załącznik nr 16 do Regulaminu)

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych załączników, które należy złożyć wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu, znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.1 Przedmiot konkursu).

Opis grupy docelowej:

 • nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju) – kwestie te zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (podrozdział 3.5 Zasady horyzontalne)
 • podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie Powiatu X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji)
 • brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych
 • podawanie danych jakościowych, które nie dotyczą konkretnego problemu lub konkretnego obszaru lub używanie ogólnych sformułowań w celu diagnozy problemu, potrzeb uczestników i barier na jakie napotykają
 • w przypadku wskazania barier na jakie napotykają potencjalni uczestnicy projektu, brak jest wskazania sposobów ich niwelowania

Opis sposobu rekrutacji:

 • brak wskazania w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjno-promocyjne
 • brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie
 • brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników
 • brak wskazania sposobu w jaki do projektu mogą zgłaszać się potencjalni uczestnicy
 • niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej
 • brak informacji czy dostęp do projektu będą miały w równym stopniu osoby z niepełnosprawnościami

Opis zakładanego celu projektu:

 • brak wskazania okresu w jaki cel zostanie zrealizowany
 • opisywanie celu w sposób nieprecyzyjny i nieczytelny – dodawanie niepotrzebnych elementów opisu, które same w sobie nie stanowią celu projektu
 • cel projektu nie koresponduje z zaplanowanymi działaniami

Opis wskaźników realizacji projektu:

 • brak informacji na temat sposobu pomiaru wskaźników (np. analiza dokumentów)
 • niezgodnie z Regulaminem  konkursu momenty pomiaru wskaźników, źródła do ich pomiaru i wartości docelowe
 • brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych)
 • brak podziału wartości docelowych wskaźników uwzględniającego płeć

Opis zadań i harmonogram realizacji projektu:

 • szczegółowy opis zadań nie jest spójny z harmonogramem projektu (np. okresy realizacji zadań nie pokrywają się z okresami wskazanymi w harmonogramie)
 • brak uwzględniania w harmonogramie etapu rekrutacji uczestników
 • planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii)
 • brak racjonalności zaplanowanych działań (np. planowanie w projekcie zbyt wielu zajęć wyjazdowych, które są bardzo kosztochłonne, lecz nie przekłada się to na efektywność wsparcia)
 • opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)
 • brak uzasadnienia potrzeby realizacji zadania
 • uzasadnienie wyboru Partnera do realizacji zadania nie przywołuje dlaczego dokonano takiego wyboru (jak wybór Partnera przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu)
 • uzasadnienie wyboru Partnera nie koresponduje z pozostałymi częściami wniosku (tj. w szczegółowym budżecie projektu brak symbolu Partnera przy zadaniu, za którego realizację będzie odpowiedzialny/współodpowiedzialny

 

Opis potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

 • brak informacji na temat rocznego obrotu podmiotów zaangażowanych w realizację projektu
 • angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej
 • przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań)
 • wskazywanie wymiaru zaangażowania kadry merytorycznej w projekcie niespójnego z opisem zadań
 • opis zakresu obowiązków wskazuje na katalog kosztów pośrednich (np. pracownik ma być odpowiedzialny za monitoring realizacji wsparcia, nadzór merytoryczny nad realizacją wsparcia, rekrutację uczestników projektu)
 • brak informacji na temat efektów zrealizowanych dotychczas projektów/działań/przedsięwzięć

Opis sposobu zarządzania projektem:

 • brak informacji na temat równościowego zarządzania projektem przy opisie sposobu zarządzania projektem
 • brak informacji na temat sposobu podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą

Szczegółowy budżetu projektu:

 • zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od tych zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku
 • w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku
 • brak uzasadnienia dla poszczególnych wydatków (np. zakupu środków trwałych) lub uzasadnienie, które nie spełnia warunków określonych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • brak uzasadnienia dla wnoszonego wkładu własnego
 • informacje zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok).
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

W grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne, do których potrzeb powinno zostać dostosowane Centrum, w którym będzie realizowana część działań projektowych. Czy możliwy jest zakup farb, gładzi, tynków i zaangażowanie lokalnej społeczności do odnowienia pomieszczeń Centrum? Czy możliwy jest zakup drzwi wraz z montażem, które muszą być odpowiednio szersze aby działalność Centrum dla osób niepełnosprawnych była dostępna? Lub - czy możliwy jest zakup drzwi (środek trwały) a ich montaż sfinansowany ze środków własnych?

Odpowiedź 1:

Zgodnie z podrozdziałem 4.6 Regulaminu konkursu, w ramach konkursu nie ma możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu. Zgodnie z zapisami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatki wskazane przez Wnioskodawcę w zapytaniu będą stanowiły cross-financing (np. zakup farb, gładzi, tynków oraz zakup drzwi z ich montażem).

Tym samym nie ma możliwości, aby zostały zakupione farby, gładzie, tynki do odnowienia pomieszczeń Centrum. Ponadto zakup drzwi wraz z ich montażem również nie jest możliwy.

W przypadku, w którym Wnioskodawca zaplanuje zakup drzwi ze środków projektu, natomiast
ich montaż będzie pokryty ze środków własnych, zakup drzwi nie będzie stanowił wydatku w ramach cross-financingu. Jednakże przy wskazywaniu takich kosztów w budżecie projektu, Wnioskodawca powinien każdorazowo przeanalizować kwestię prawidłowości ponoszenia takiego wydatku (czy jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakupu środków trwałych zawartymi  ww. Wytycznych). Zaplanowany koszt powinien również wynikać z zaplanowanych działań i być spójny z koncepcją projektu. Ponadto we wniosku należy zamieścić uzasadnienie dla zaplanowanego wydatku.

 

Pytanie 2:

W ramach typu projektów wskazano: podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych - czy możliwe są zakupy produktów (farby, pędzle itp.), które będą mogły zostać wykorzystane przez lokalną społeczność np. do odnowy podwórza lub renowacji ławek zamontowanych w podwórzu itp.?

Odpowiedź 2:

Zakup produktów (tj. farby, pędzle itp.) jest możliwy, jeżeli zostaną one wykorzystane do zaplanowanego wsparcia w ramach projektu, które wpisuje się w wskazane w Regulaminie konkursu przykładowe działania, jakie można realizować (np. podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych).

Należy pamiętać, iż zakupu ww. produktów należy ponieść z kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika projektu (tj. 10 000 zł). Udział innych osób w ramach zaplanowanego wsparcia, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty.

 

Pytanie 3:

Czy zakup mebli (w tym biurek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, mebli), które zostaną zewidencjonowane jako środki trwałe (o wartości pow. 3 500 zł i przydatności pow. 1 roku) do 10% wartości projektu będzie kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z podrozdziałem 4.7 Regulaminu konkursu dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. W związku z tym, zakup środków trwałych, który mieści się powyższym limicie, będzie stanowił koszt kwalifikowalny. Należy zaznaczyć, iż przy zaplanowaniu tego rodzaju kosztów należy spełnić warunki zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczące zakupu środków trwałych.

Dodatkowo, przy planowaniu zakupu środków trwałych w ramach projektu należy pamiętać, że taki zakup musi każdorazowo wynikać ze specyfiki realizowanego wsparcia oraz służyć aktywizacji społecznej uczestników projektu. Ponadto we wniosku należy zawrzeć uzasadnienie dotyczące zakupu mebli.

Pytanie: 

Mam pytanie w kwestii zakwalifikowania osób w rodzinie na bezpośrednich uczestników projektu: przykład - dziecko niepełnosprawne, mama na świadczeniu pielęgnacyjnym, ojciec pracujący, babcia na emeryturze. Wszyscy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem. Czy wszyscy mogą być bezpośrednimi odbiorcami projektu (działań zaplanowanych w projekcie)? Czy osoby tj. ojciec czy babcia to otoczenie beneficjentów projektu?

Odpowiedź:

Ogłoszony konkurs nr RPWM.11.02.05–IZ.00–28-003/17 skierowany jest do osób i rodzin, w których występuje ryzyko ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego zamieszkujących obszar MOF Ełk.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.05–IZ.00–28-003/17 do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym należą  m. in.:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby, dla których ustalono III profil pomocy,
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż wszystkie osoby wskazane w powyższym pytaniu mogą być bezpośrednimi odbiorcami projektu, gdyż wpisują się w definicję osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W rodzinie tej występują ograniczenia wpływające na jej funkcjonowanie (rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, bezrobocie). Przesłanką do zaliczenia tych osób do grona bezpośrednich odbiorców projektu powinna być diagnoza rodziny i jej członków, zawierająca opis problemów i dysfunkcji. Na tej podstawie można określić czy wszyscy członkowie rodziny potrzebują wsparcia i w jakim zakresie. Jeśli uczestnictwo ojca dziecka i babci może pomóc i zaowocować większą efektywnością podejmowanych działań w projekcie to osoby te mogą być zaliczone do bezpośrednich  uczestników projektu. 

Komunikaty

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.8 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się
o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.

 

Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Nr konkursu: RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:

3-24 listopada 2017 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

 1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”)

należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w Biurze Związku ZIT MOF Ełk, przy ul. Małeckich 3 lok 12 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku,
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12,

tel. 87 73 26 184. 87 73 26 240

e-mail: zit@um.elk.pl

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk  

Konkurs nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-003/17 

Lokalne działania integracyjne społeczności, sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz, np.:

 • wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji,
 • aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy,
 • udział w rodzinnych piknikach,
 • wspieranie rodzin w ich środowiskach (w szczególności przez usługi streetworkera i animatora).

 

Przykładowe działania, jakie można realizować:

 • podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz poprawy przestrzeni publicznych;
 • ułatwienie dostępu do niedrogich i wysokiej jakości usług społecznych;
 • działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych, w szczególności biednych i marginalizowanych;
 • realizowanie lokalnych działań z aktywnym udziałem społeczności (podejmowanie działań o charakterze środowiskowym i integracyjnym, organizowanie grup inicjatywnych, grup samopomocowych, grup wsparcia);
 • aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo, pozostających długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem szkoleń o charakterze zawodowym);
 • działania realizowane metodą streetworkingu i animacji skierowane do osób, w tym dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, realizowane przez liderów młodzieżowych i pedagogów ulicznych;
 • poradnictwo prawne, psychologiczne, obywatelskie i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej;
 • kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, animowanie środowisk lokalnych.

W przypadku objęcia usługami społecznymi danej rodziny, sfinansowaniu mogą podlegać również usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych (związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej dorosłych członków rodziny) takie jak:

 • usługi opiekuńcze dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 • usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań.

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18.12.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

 • rekomendację wydaną przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014-2020 (oryginał)
 • oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (Rozdział III).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, obejmujące działania sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym oraz prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%. W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 718 015,93 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – 8.01.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 8.01.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 8.01.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacje o konkursie można uzyskać od Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) - pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  pod numerem tel. 89 512-55-42 oraz poprzez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza. 

 

Ogólne pytania można  kierować do:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dodatkowo, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 8.01.2018 r.

2018-01-08

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-10-31

Załącznik nr 1 Wniosek o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF EŁK

2017-11-02

Załącznik nr 2 Oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk

2017-11-02

Załącznik nr 3 Procedura wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF EŁK

2017-11-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.