bezpłatne szkolenie online
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 185 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W arkuszu kalkulacyjnym pytanie odnośnie generowania dochodu w projekcie sformułowane jest w następujący sposób:

„Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)”. W związku z tym, czy przepisy znajdujące się w art. 61 ust. 7 i 8 (określające sytuacje w których art. 61 ust. 1–6 nie mają zastosowania) mogą zostać zastosowane przy określaniu, czy projekt jest projektem generującym dochód?

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Projekty realizowane przez przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Chodzi o taki dochód, który jest bezpośrednio związany z projektem.

W związku z powyższym, w punkcie „Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)” należy wpisać „Nie”.

Czy istnieje wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu?

Temat: dokumentacja, dokumenty do załączenia, partner, partnerstwo

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Nie ma określonego wzoru umowy partnerstwa. Jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, umowa powinna określać w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Czy jeśli każda ze szkół z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) pisze wniosek, to kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych przy liczbie uczniów powyżej 300 w danej szkole?

 

Temat: limity, oświata, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 

W związku z niedoprecyzowaniem pytania udzielający odpowiedzi domyśla się, że pytający miał na myśli informacje zawarte w Regulaminie konkursu nr str. 34:
„Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:

i.          dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł

ii.         dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów – 200 000,00 zł”.

Powyższy warunek dotyczy wyłącznie projektu zakładającego realizację działania 3.1 w ramach 3 typu projektu. Ponadto, wskazana dla szkół od 301 uczniów kwota 200 000,00 zł nie jest kwotą dofinansowania projektu, ale maksymalną kwotą przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, w związku z czym kwota dofinansowania dla danego projektu realizującego działanie 3.1 może być większa niż 200 000 zł (obejmuje również inne działania projektowe poza zakupem pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK). Wskazana wyżej kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dotyczy każdej szkoły objętej działaniem 3.1 oddzielnie. Nie ma więc znaczenia, czy Wnioskodawca (np. Gmina) składa jeden wniosek, w którym działaniem 3.1 zostaną objęte 2 szkoły, czy składa 2 wnioski – odrębnie dla każdej szkoły objętej działaniem 3.1, ponieważ maksymalny limit na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi TIK wynosi 200 000,00 zł na szkołę (przy założeniu, że każda szkoła liczy powyżej 301 uczniów).


Czy każda szkoła z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) może oddzielnie napisać i złożyć wniosek ?

Temat: oświata, partnerstwo, wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 10) w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę. Jednakże szkoła nie może złożyć wniosku (być Wnioskodawcą), ponieważ wniosek złożony przez szkołę nie spełni kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 weryfikowanego na etapie oceny formalnej: „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt” (str. 87 w Regulaminie konkursu). Zgodnie z ww. kryterium Wnioskodawcą albo Partnerem projektu musi być organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, a więc jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) albo inny podmiot wskazany jako organ prowadzący danej szkoły.

Podsumowując, organ prowadzący 2 szkoły podstawowe (np. konkretna gmina) może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, oddzielnie dla każdej z tych szkół. W takiej sytuacji to ten organ prowadzący musi być wskazany w każdym z ww. wniosków jako Wnioskodawca (a szkoła może być wskazana w pkt 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”). Drugą możliwością jest wskazanie organu prowadzącego jako Partnera, a podmiotu prowadzącego statutową działalność w zakresie edukacji jako Wnioskodawcy.

Czy w ramach typu 1 projektu można zaplanować obozy językowe za granicą dla uczniów w projekcie, którego celem jest zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku obcym? Jeśli tak, jakie warunki musi spełnić beneficjent w tym zakresie? Czy może zlecić to zadanie w całości firmie zewnętrznej?
 

Temat: oświata, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Realizacja wsparcia w danej szkole/placówce systemu oświaty każdorazowo poprzedzona jest diagnozą potrzeb edukacyjnych szkoły/placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, w tym uczniów, nauczycieli oraz wyposażenia szkoły/placówki systemu oświaty.

Fakt zaplanowania we wniosku o dofinansowanie projektu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji językowych powinien wynikać z przedstawionej diagnozy. Dodatkowo obóz językowy może stanowić uzupełnienie zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji językowych pod warunkiem przedstawienia jego niezbędności do realizacji celu projektu. Konstruując budżet, Wnioskodawca powinien mieć na uwadze racjonalność i efektywność ponoszonych wydatków.

Sposób organizacji przedmiotowego wyjazdu Wnioskodawca może określić samodzielnie i może zrealizować go we własnym zakresie, planując poszczególne wydatki w ramach budżetu, lub też zlecić firmie zewnętrznej w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Czy w związku z tym, że: „trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” – w budżecie projektu można zaplanować wynagrodzenie dla takiego nauczyciela za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym?

Temat: finansowanie wyjazdu za granicę uczestników projektu, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapis „w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” nie jest jednoznaczne z tym, że nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy może otrzymywać stricte za tę opiekę dodatkowe wynagrodzenie. Warunki określone w odniesieniu do pomocy stypendialnej nie przewidują wypłaty za opiekę jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego dla osoby pełniącej opiekę nad uczniem. Nie zmienia to jednak faktu, że wynagrodzenie za opiekę nad uczniem zdolnym nie jest tym samym co wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym. Jeśli z przedstawionej diagnozy wynika potrzeba objęcia uczniem zdolnym dodatkowymi godzinami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to takie wynagrodzenie za dodatkowe godziny może być wykazane w budżecie szczegółowym.

Gmina planuje termomodernizację budynku szkoły. Oprócz termomodernizacji planuje również wymianę źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła i fotowoltaikę. Jednakże z uwagi na niekorzystny układ dachu budynku szkoły, panele byłyby posadowione na budynku sali gimnastycznej, który znajduje się obok szkoły. Sala posiada płaski dach z dużym nasłonecznieniem, co sprawi, że instalacja będzie efektywna.


Pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jeśli budynek sali gimnastycznej nie wymaga termomodernizacji, a przedmiotowy projekt nie będzie jej obejmował? Zostany wykorzystany jedynie dach sali. Ponadto sala gimnastyczna ma oddzielną kotłownię, która w ramach tego projektu nie będzie modernizowana.

Temat: panele fotowoltaiczne

Poddziałanie: 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Odnośnie możliwości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła oraz fotowoltaikę Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż jest możliwość dofinansowania projektu, w którym panele fotowoltaiczne z uwagi na większy stopień efektywności instalacji posadowione byłyby nie na dachu budynku szkoły stanowiącym przedmiot projektu, a  na dachu budynku sali gimnastycznej znajdującej się w kompleksie szkolnym.

Obecnie do 30.03.2018 r. trwa nabór projektów  w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Schematu B. Jest to konkurs skierowany do sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego obejmujący uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jednocześnie Departament EFRR informuje, iż zgodnie Z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w czerwcu 2018 roku planowany jest nabór projektów w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w dedykowanym dla Państwa Schemacie A.

Czy mogę otrzymać pieniądze na dożywianie tych osób ponieważ mam już działającą stołówkę (50 osób dziennie)?

Temat: dożywianie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Załącznik nr 4d do Regulaminu konkursu określa takie kategorie kosztów jak przerwa kawowa (w przypadku spotkania, które trwa minimum 4 godziny dydaktyczne) i obiad (w przypadku spotkania, które trwa powyżej 6 godzin dydaktycznych). Tak więc koszty zaplanowane na wyżywienie uczestników projektu podczas zajęć powinny być zgodne z tym standardem (szczegółowe informacje znajdą Państwo we wspomnianym załączniku).

Czy mogę uzyskać pieniądze na doradztwo dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym czyli rodziny patologiczne alkoholicy, emeryci, dzieci?

Temat: doradztwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Grupę docelową w ramach konkursu z Poddziałania 11.2.3 są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pojęcie to zostało zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 – Słownik pojęć (pkt 15, 20), jak i Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Rozdziale 1 – Informacje ogólne, Podrozdział 1.1 – Wykaz skrótów i najważniejszych pojęć. Jeżeli osoby planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu spełniają przesłanki określone dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na tego typu działania. Należy przy tym również pamiętać, że wsparcie świadczone w projekcie musi być zgodne z zapisami ww. Regulaminu (Rozdział 3 – Zasady konkursu, Podrozdział 3.2 – Typy projektów) oraz wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników.

 

Czy uzyskam pieniądze na media i środki chemiczne na ten lokal oraz za wynajęcie lokalu?

Temat: media, środki chemiczne, wynajem lokalu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca powinien uszczegółowić informacje na temat tego lokalu (czy będzie to lokal na potrzeby np. zarządzania projektem – biuro projektu, czy też będzie to lokal wykorzystywany do przeprowadzenia zajęć merytorycznych w ramach projektu).

Należy zwrócić uwagę, że koszty w projekcie dzieli się na koszty bezpośrednie (wszystko związane bezpośrednio z przedmiotem projektu i udzielaniem wsparcia jego uczestnikom) oraz koszty pośrednie (czyli koszty np. zarządzania projektem). Jeżeli więc, wynajęty lokal będzie wykorzystywany jako biuro projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość zadeklarowania takich wydatków w ramach kosztów pośrednich w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat kosztów w ramach projektu znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS