Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 18 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w działaniu 9.2 infrastruktura socjalna możliwy byłby, jako koszt kwalifikowalny uznany koszt umowy zlecenie / umowy o pracę/ o dzieło dla osoby (np. animatora), która świadczyłaby usługi np. z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 9.2 Infrastruktura socjalna

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Działaniu 9.2 Infrastruktura socjalna (dla aktualnie ogłoszonego konkursu http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2041/dzialanie-92-infrastruktura-socjalna ) zostały przedstawione w zał. 17.  Zgodnie z punktem 6.2 tych wytycznych  – koszty związane z zaangażowaniem personelu są niekwalifikowalne.

 

Czy w ramach danego programu jest finansowana infrastruktura informacyjno-komunikacyjna? Mianowicie okablowanie przewodami informatycznymi budynku, przygotowanie serwerowni? Wszystkie działania mają na celu cyfryzację szkoły i komputeryzację nauczania.

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Wszystkie działania przyczyniające się do poprawy nauczania są kwalifikowane, jeżeli w ramach projektu ujęto koszty wdrożenia infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej jako elementy służące dydaktyce – będą one kwalifikowane.

Czy w ramach projektu wydatkiem kwalifikowalnym jest zarówno audyt energetyczny ex- ante wykonany przed realizacją projektu oraz zadeklarowany audyt ex-post po realizacji projektu?

Temat: audyt energetyczny

Poddziałanie: 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Audyt energetyczny ex-ante  jak i ex-post w projektach objętych de minimis będzie kosztem kwalifikowalnym , natomiast w projektach objętych pomocą publiczna będzie kosztem niekwalifikowalnym (brak spełnienia efektu zachęty).

Dotyczy Regulaminu konkursu w § 9 Sporządzanie i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu i załączników 1. pkt 5: Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w systemie LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”. Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca nie może edytować/poprawiać wysłanego w systemie MAKS2 wniosku, w wersji która została przekazana do IOK do momentu nadania numeru rejestracyjnego projektu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.                                          

Co powinna zawierać wersja elektroniczna dołączona do wniosku?

Temat: dokumenty do załączenia

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

  

Działanie 10.7 aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu 10 – opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej - czy zakup samochodu byłby kosztem kwalifikowalnym, który służyłby osobie zajmującej się rehabilitacją? Czy BO mogą być osoby w podeszłym wieku, które ze względu na wiek nie podejmą już pracy?

Jaka jest trwałość projektu, czy jeśli zatrudnilibyśmy np. 5 rehabilitantów na 2 lata w ramach projektu, to czy przez kolejne 3 lata musielibyśmy mieć z nimi (rehabilitantami) dalej wiążące umowy? 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Zgodnie z punktem 16 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – w ramach działania zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu. Planując wydatki w zakresie zakupu środków trwałych, należy jednak uwzględnić, że wydatek musi być niezbędny do realizacji projektu i osiągania jego celów, musi być racjonalny i efektywny. Będzie to bowiem szczegółowo analizowane przez Komisję Oceny Projektów.

Zgodnie z punktem 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Grupę docelową stanowią  aktywni zawodowo mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia).

Trwałość projektu. W przypadku stosowania w projekcie wydatków w ramach cross-finansingu okres zachowania trwałości wynosi 5 lat (a w przypadku sektora MŚP – 3 lata). Trwałość rezultatów projektu, sposób ich wyboru i pomiaru będzie szczegółowo określony w dokumentacji konkursowej.

Projekt będzie polegał na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych postawionych na dachu budynku. Czy ten projekt będzie spełniał wymagania dotyczące dokumentacji technicznej? Projekt zawiera: strona tytułowa – nazwa projektu, inwestor, nazwa projektanta wraz z uprawnieniami, opis zawartości projektu, opis techniczny zawiera: opis szczegółowy, parametry projektowanych urządzeń, opis szczegółowy automatyki i sterowania – opis konfiguracji, sposób łączenia paneli z dwoma falownikami , opis i rzut z góry (plan sytuacyjny piętra) miejsce montażu falownika, opis wizualizacji danych z instalacji fotowoltaicznej wraz z prezentacją, schemat zasilania, widok instalacji fotowoltaicznej – sposób montażu paneli, miejsce montażu - rzut dachu, karty katalogowe i certyfikaty

Temat: dokumentacja techniczna, zaprojektuj i wybuduj

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zał. nr 5 wyciąg z dokumentacji technicznej powinna zawierać wymienione w e-mailu elementy, ale o tym czy projekt będzie spełniał wymogi , dotyczące dokumentacji technicznej, zadecydują eksperci po zapoznaniu się z  ta dokumentacja na ocenie wniosku.

Proszę pamiętać, że załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Instrukcja wypełniania załączników. Szczegółowy opis zał. nr 5 wyciąg z dokumentacji technicznej znajduje się na str. 11 w/w instrukcji.

Wyciąg z dokumentacji technicznej

„Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji. Ponadto, na żądanie IOK/ION, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotny w procesie oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie projektu przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

W przypadku projektów drogowych należy załączyć dodatkowo Plan sytuacyjny drogi oraz przekroje porzeczne i podłużne.

Wyciąg z dokumentacji technicznej powinien dotyczyć prac przewidzianych w projekcie (dokument może mieć szerszy charakter niż zakładany w projekcie, nie może jednak zakładać węższego katalogu prac). Jeśli dokument ten zawiera numery działek, powinny być one zgodne z działkami wskazanymi w pozwoleniu na budowę lub dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. nr 3.1, 3.2, 3.3) lub zał. 4.1, 4.2 oraz zał. 6.

IOK/ION przewiduje dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” obowiązkowym załącznikiem jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).”.

Dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć niepodlegających zgłoszeniu powinna zawierać opis techniczny wraz ze schematami / rysunkami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego projektu wraz z charakterystyką prac i głównymi urządzeniami do zamontowania

Dodatkowo do Wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych powinien zostać dołączony plan sytuacyjny budynku na którym zaznaczone powinno być docelowe pomieszczenie, w którym dany środek trwały zostanie zamontowany”.

 

Czy koszty promocji projektu powinny być ujęte w ramach pomocy publicznej czy de minimis?

 

Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Promocja projektu jest kosztem zgodnym z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015

Czy w przypadku kosztów promocji dotyczących targów można uznać za kwalifikowalne następujące koszty: diety pracowników, bilety lotnicze, koszt transportu eksponatów, koszt wynajmu stanowiska targowego, opłata rejestracyjna, obowiązkowy wpis do reklamowego katalogu targowego, ubezpieczenie pracowników podczas delegacji, ubezpieczenie eksponatów?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Zgodnie z załącznikiem 17 do Regulaminu konkursu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków pkt.8.2 t) „koszty organizacji wyjazdów i uczestnictwa w imprezach targowych, misjach gospodarczych, wyjazdach biznesowych” są kosztem niekwalifikowalnym.

Czy w sytuacji gdy nieruchomość do projektu zostanie dopiero zakupiona, powinniśmy wykazać załącznik – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane? Czy także powinniśmy wykazać ew. umowę warunkową zakupu bądź list intencyjny? Czy taka umowa bądź list nie będzie rozumiana jako rozpoczęcie projektu i złamanie zasady efektu zachęty?

Czy należy wykazać dokument potwierdzający wartość planowanej do zakupu nieruchomości? Jaki dokument spełni to wymaganie?

Temat: dokumenty do załączenia

Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być dostarczone na etapie składania wniosku. W wyjątkowych sytuacjach (zakup planowany po złożeniu wniosku) najpóźniej do etapu oceny merytorycznej. Potwierdzeniem planowanego zakupu, jego terminu  oraz kosztu i warunków zakupu powinien być list intencyjny zawarty z właścicielem nieruchomości dołączony do wniosku o dofinansowanie.

Czy w sytuacji gdy w ramach projektu zaplanowano adaptację i modernizację budynku, która nie będzie wymagała pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia budowy, niezbędne jest załączenie do dokumentacji załączników:

a.       Z grupy 3 dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego. W lokalizacji istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w tej sytuacji dołączam wypis i wyrys z zagospodarowania)

b.      Z grupy 5 plan sytuacyjny z budynkiem z oznaczonym pomieszczeniem gdzie montowane będą środki trwałe. W całym budynku będą montowane środki trwałe. Gdzie na rysunku zaprezentować zakup wózka widłowego?

Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników: pkt.3.2 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Jeżeli został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt infrastrukturalny, należy dołączyć aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego po 1 stycznia 1995 r., określający przeznaczenie terenu oraz zawierający numery działek, na których będzie realizowany projekt. Na wyrysie należy zaznaczyć działki będące przedmiotem projektu.

Kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowi wypisu i wyrysu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS