Bezpłatne Wbinarium - Zmiany w świetle nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 128 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W arkuszu kalkulacyjnym pytanie odnośnie generowania dochodu w projekcie sformułowane jest w następujący sposób:

„Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)”. W związku z tym, czy przepisy znajdujące się w art. 61 ust. 7 i 8 (określające sytuacje w których art. 61 ust. 1–6 nie mają zastosowania) mogą zostać zastosowane przy określaniu, czy projekt jest projektem generującym dochód?

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Projekty realizowane przez przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Chodzi o taki dochód, który jest bezpośrednio związany z projektem.

W związku z powyższym, w punkcie „Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)” należy wpisać „Nie”.

  1. Czy szkolenia w ramach projektu można skierować do pracowników BRANŻY PRODUKCYJNEJ, gdzie wchodzi szeroko pojęta produkcja związana z przetwórstwem przemysłowym, czy trzeba wskazać konkretną branżę produkcyjną, zawężoną, co będzie stanowiło niejako ograniczenie dla pracowników innych firm produkcyjnych?
  2. Czy 1 osoba może wziąć udział w 3 różnych kursach (modułach), czy 1 kursem (modułem) można objąć tylko 1 osobę, by spełnić warunek, iż dla każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia?

Temat: szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Branża – jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W związku z tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien określić konkretnie, która branża/branże objęte zostały diagnozą, np. branża produkcji mięsnej i mleczarskiej.

Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób (grupa docelowa wskazana została na stronie 20 Regulaminu konkursu). Mimo iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń, np. w szkoleniu z komunikacji może wziąć udział każda osoba dorosła, ale w kursie na prawo jazdy kat. E może wziąć udział osoba, która posiada już prawo jazdy kat. C.

 


Czy w ramach projektu musi powstać CKZiU? (dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

 

Temat: szkolenia, szkoła

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe


Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach projektu nie musi obligatoryjne powstać CKZiU, można otrzymać dofinasowanie na rozwój istniejącego CKZiU. Ponadto, wsparcie na tworzenie i/lub rozwój mogą także otrzymać inne jednostki organizacyjne realizujące tego typu zadania, jak ukierunkowane branżowo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 inne zespoły realizujące zadania CKZiU to podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmujące działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w tym również dla osób dorosłych, które są tworzone w inny sposób, niż określony w art. 62a ustawy o systemie oświaty.
 


Czy w ramach projektu wsparcie może uzyskać więcej niż 1CKZiU? Chodzi o grupę docelową nauczycieli do studiów podyplomowych, którzy pochodzić będą z różnych ośrodków – dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

Temat: oświata, szkolenia

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Regulamin konkursu nie przewiduje ograniczenia, co do ilości możliwych do objęcia wsparciem CKZiU w ramach jednego projektu, jednakże z punktu widzenia celu konkursu oraz kompleksowości wsparcia, jakie ma zapewnić ukierunkowane branżowo CKZiU, a także założeń projektu, które powinny przyczyniać się integracji i efektywnego wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU powinno koncentrować się wokół potrzeb kadr danego ośrodka kształcenia. Wsparcie to powinno być odpowiednio poprzedzone szczegółową diagnozą potrzeb, uwzględniającą zapotrzebowanie danego podmiotu na nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji, jak również współpracę z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zapotrzebowanie rynku pracy.


Dotyczy Poddziałania 11.1.1, konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/17

Czy w ramach konkursu możliwe jest pośrednictwo pracy dedykowanego uczestnikom projektu jako jedno z działań?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Tak, w ramach Poddziałania 11.1.1 istnieje możliwość sfinansowania usług pośrednictwa pracy jako jedno z działań zaplanowanych w projekcie.

Czy 18 miesięcy w projekcie mają trwać zajęcia np. zajęcia językowe dla jednej grupy, czy ogólnie zajęcia językowe  mają być prowadzone przez 18 miesięcy, ale dla różnych grup (np. w trybie jedna kończy, druga zaczyna)? Czy jedna grupa ma trwać 18 miesięcy?

Temat: czas trwania zajęć

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca powinien przewidzieć uczestnictwo każdego dziecka przez 18 miesięcy w min. 2 rodzajach zajęć, każde muszą być realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę definicję przedmiotowego kryterium, podejście takie ma na celu poprawę rezultatów procesu kształcenia poprzez realizację systematycznych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności w projekcie. Dopuszczalny jest krótszy udział dziecka w danych zajęciach, np. w przypadku dzieci 6 letnich, które po roku edukacji przedszkolnej opuszczą przedszkole, niemniej jednak każdorazowo taka sytuacja powinna zostać odpowiednio uzasadniona w treści wniosku i jednocześnie będzie podlegała ocenie biorąc pod uwagę powyższe. Zaproponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania, które stanowiłyby wyłączenie reguły dotyczącej realizacji dla każdego dziecka min. 2 rodzajów zajęć, z których każde realizowane jest przez co najmniej 18 miesięcy, również  każdorazowo muszą być uzasadnione we wniosku.

Czy biorąc pod uwagę, iż diagnoza zapotrzebowania na szkolenia prowadzona jest w odniesieniu do konkretnej branży/branż, to czy diagnoza grupy docelowej również powinna odnosić się do osób z tych branż czy diagnoza powinna się odnosić ogólnie do osób dorosłych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Mimo, iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czy demontaż na zimę pomostu pływającego (projekt realizowany w ramach poddziałania 6.2.3 – schemat B) przerywa okres trwałości projektu?

Temat: pomosty pływające, trwałość projektu

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

W przypadku, gdy w ramach projektu został zaplanowany zakup, montaż oraz demontaż pomostu na okres zimowy i jest to zgodne z celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie, taka sytuacja w opinii IOK nie spowoduje naruszenia trwałości. Jeżeli jednak demontaż pomostu nie został zaplanowany w dokumentacji projektowej, taka sytuacja może doprowadzić do naruszenia trwałości projektu, opisanej w Artykule 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Trwałość operacji:

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie która­kolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przed się biorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 

Czy dla projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej, planowanego do aplikowania w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO WiM, schemat A, należy wybrać następujące wskaźniki:

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok];

- liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok] ?

Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien monitorować wartość ww. wskaźników, skoro projekt dotyczy utworzenia infrastruktury technicznej w postaci ścieżki rowerowej, która będzie ogólnodostępna i niczym nie ogrodzona?

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Przywołane wskaźniki są adekwatne dla projektu polegającego na budowie ogólnodostępnej ścieżki rowerowej, dlatego należy je wybrać we wniosku o dofinasowanie.

Zgodnie z zapisami INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu adekwatnych dla danego typu projektu zawartego w SzOOP RPO WiM oraz Regulaminie do konkursu w ramach danego Działania/Poddziałania. Ponadto, w polu opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru należy podać opis wybranego wskaźnika, zasadność jego wyboru oraz źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (nazwę dokumentu). Źródłem danych nie może być studium wykonalności/biznes plan. Z dokumentu pochodzić będą dane, które później Wnioskodawca będzie wykazywał w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika (dokumenty zostaną zweryfikowane na zakończenie realizacji projektu). Ponadto, należy przedstawić w odniesieniu do poszczególnych wskaźników sposób pomiaru i monitorowania wskaźników oraz wiarygodną metodologię oszacowania założonej ich wartości. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości. Na podstawie przywołanych przez Państwa wskaźników ocenie podlegać będzie kryterium merytoryczne punktowe „Analiza popytu”:

„Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających – poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych)”.

W tym wypadku metodologia pomiaru będzie wynikała z przeprowadzonej analizy popytu, a sposobem pomiaru i monitorowania może być np. system oparty na fotokomórkach.

Czy dofinansowanie może być przeznaczone na wynagrodzenie osób pochodzących z zagranicy prowadzących szkolenia na terenie realizacji działania (EŁK)?. Jeżeli tak, to czy jest odgórnie ustalona forma wypłacania wynagrodzenia np. rodzaj umowy/faktury itp?

Temat: wynagrodzenie osób

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Co do zasady, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, z punktu widzenia realizacji projektu, nie ma znaczenia czy osoba prowadząca zajęcia w projekcie będzie pochodziła z zagranicy czy też nie (o ile jej kwalifikacje i doświadczenie umożliwiają realizację takiego wsparcia). Ponadto, należy zwrócić uwagę, że angażowanie personelu do projektu musi być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu).

Sposób angażowania personelu do projektu zależy każdorazowo od rodzaju kadry (własna czy zewnętrzna) i przy konstruowaniu projektu m.in. w tym zakresie, należy kierować się zasadami wyznaczonymi ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe powinny być w głównej mierze skierowane na aktywizację społeczną uczestników projektu. Dlatego też, przy planowaniu budżetu projektu należy pamiętać o racjonalnym podziale środków pomiędzy kosztami personelu a działaniami skierowanymi bezpośrednio do uczestników projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS