Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 51 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

  1. Czy szkolenia w ramach projektu można skierować do pracowników BRANŻY PRODUKCYJNEJ, gdzie wchodzi szeroko pojęta produkcja związana z przetwórstwem przemysłowym, czy trzeba wskazać konkretną branżę produkcyjną, zawężoną, co będzie stanowiło niejako ograniczenie dla pracowników innych firm produkcyjnych?
  2. Czy 1 osoba może wziąć udział w 3 różnych kursach (modułach), czy 1 kursem (modułem) można objąć tylko 1 osobę, by spełnić warunek, iż dla każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia?

Temat: szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Branża – jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W związku z tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien określić konkretnie, która branża/branże objęte zostały diagnozą, np. branża produkcji mięsnej i mleczarskiej.

Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób (grupa docelowa wskazana została na stronie 20 Regulaminu konkursu). Mimo iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń, np. w szkoleniu z komunikacji może wziąć udział każda osoba dorosła, ale w kursie na prawo jazdy kat. E może wziąć udział osoba, która posiada już prawo jazdy kat. C.

 


Czy w ramach projektu musi powstać CKZiU? (dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

 

Temat: szkoła, szkolenia

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe


Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach projektu nie musi obligatoryjne powstać CKZiU, można otrzymać dofinasowanie na rozwój istniejącego CKZiU. Ponadto, wsparcie na tworzenie i/lub rozwój mogą także otrzymać inne jednostki organizacyjne realizujące tego typu zadania, jak ukierunkowane branżowo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 inne zespoły realizujące zadania CKZiU to podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmujące działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w tym również dla osób dorosłych, które są tworzone w inny sposób, niż określony w art. 62a ustawy o systemie oświaty.
 


Czy w ramach projektu wsparcie może uzyskać więcej niż 1CKZiU? Chodzi o grupę docelową nauczycieli do studiów podyplomowych, którzy pochodzić będą z różnych ośrodków – dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

Temat: szkolenia, oświata

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Regulamin konkursu nie przewiduje ograniczenia, co do ilości możliwych do objęcia wsparciem CKZiU w ramach jednego projektu, jednakże z punktu widzenia celu konkursu oraz kompleksowości wsparcia, jakie ma zapewnić ukierunkowane branżowo CKZiU, a także założeń projektu, które powinny przyczyniać się integracji i efektywnego wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU powinno koncentrować się wokół potrzeb kadr danego ośrodka kształcenia. Wsparcie to powinno być odpowiednio poprzedzone szczegółową diagnozą potrzeb, uwzględniającą zapotrzebowanie danego podmiotu na nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji, jak również współpracę z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zapotrzebowanie rynku pracy.

Czy do wskaźnika rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia wliczają się jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje w ramach KKZ i kursów umiejętności zawodowych, czy wliczone mogą zostać również osoby uzyskujące kwalifikacje w ramach realizacji Kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji?

 

Temat: kryterium, szkolenia, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia monitoruje liczbę osób w projekcie, które uzyskały kwalifikacje (definicja kwalifikacji znajduje się w Załączniku nr 9 do Regulaminu) w ramach KKZ, kursów oraz szkoleń.

Czy jeden uczestnik może wziąć udział w kilku szkoleniach?

Temat: szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Według dokumentacji konkursowej nie ma ograniczenia ilości szkoleń, w których może brać udział jedna osoba. Należy jednak uwzględnić zapis zawarty w instrukcji wypełniania wniosku – str. 21: Liczba osób, podmiotów objętych wsparciem: „Wnioskodawca wypełnia pola liczbowe, wskazując planowaną liczbę osób/ podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu. Należy pamiętać, iż w przypadku objęcia wsparciem jednego uczestnika lub podmiotu kilkoma rodzajami wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest wykazać ww. uczestnika/ podmiot tylko jeden raz”.

Czy należy w projekcie wskazać branże i jej potrzeby, czy wystarczy opisać potrzeby pracodawców bez wskazania konkretnych branż?

 

* Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź będzie twierdząca, to nasuwają się kolejne pytania:
Czy minimum 3 kursy/szkolenia muszą być skierowane do konkretnej branży, co oznacza w przypadku występowania w diagnozie kilku branż dla każdej z nich powinny być wyodrębnione minimum 3 szkolenia, np. dwie odrębne branże=minimum 6 rodzajów szkoleń? Czy jednak na odwrót: szkolenia powinny być na tyle uniwersalne i ich zapotrzebowanie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego powinno obejmować więcej niż jedną branżę?

 

Temat: wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji muszą wynikać z potrzeb danej branży/branż, odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i osób dorosłych. Diagnoza musi być wynikiem współpracy z pracodawcami.

 

* Zgodnie z  kryterium obligatoryjnym nr 3 dla danej branży (a nie zawodu) Wnioskodawca powinien zaplanować minimum 3 kursy/ szkolenia, które są wynikiem przeprowadzonej diagnozy we współpracy z pracodawcą/pracodawcami. Aby spełnić założenia opisane w kryterium, koniecznym jest wskazanie jakiego rodzaju szkolenia Wnioskodawca planuje zorganizować przy jednoczesnym spełnieniu warunku, iż stanowić one będą kompleksową odpowiedź na potrzeby branż, o których mowa w projekcie. Dla każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia, przy czym dopuszczalna jest sytuacja, że jedno szkolenie stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby kilku branż. Np. W projekcie zaplanowano wsparcie dla dwóch branż X i Y. Dla branży X założono 3 szkolenia (a, b, c) dla branży Y zaplanowano również 3 szkolenia (a, b, d). Z przykładu wynika, że kryterium nr 3 zostało spełnione dla każdej z branż założono po 3 szkolenia, jednak dwa spośród nich będą takie same.

Czy nasz Partner może wystąpić w ramach tego samego konkursu jako Wnioskodawca w innym projekcie, bądź Partner w innym projekcie – z inną instytucją? Czy też dopuszczone jest wystąpienie w charakterze Partnera lub Wnioskodawcy jedynie jednokrotnie?

Temat: partnerstwo, wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

W przedmiotowym konkursie nie ma ograniczeń określających liczbę projektów, w których jeden podmiot może występować jako Wnioskodawca/Parter.

Czy odbiorcą projektu w Poddziałaniu 2.4.1 mogą być więźniowie, którzy kształcą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym na prawach placówki oświatowej, ale działającej przy Zakładzie Karnym? CKU na stałe współpracuje z pracodawcami, którzy dzierżawią pomieszczenia i hale produkcyjne od Zakładu Karnego, więc ewentualne partnerstwo jest jak najbardziej możliwe.
Pytanie tylko, czy uczeń, który będzie odbywał staż u pracodawcy, ale na terenie zakładu karnego, spełni wymogi konkursu? Nie wszyscy skazani mają bowiem możliwość wychodzenia na zewnątrz do pracy (dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17).

Temat: rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, szkoła, szkolenia, oświata

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Wskazani przez Państwa odbiorcy, którzy kształcą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego mogą stanowić uczestników projektu w ramach przedmiotowego konkursu, z uwagi na to, iż celem niniejszego konkursu jest dofinansowanie podmiotów, które mogą tworzyć i/lub rozwijać CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU, w branżach/zawodach służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości oraz wspierające branże służące rozwojowi IS w zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Jednakże staż dla słuchaczy Państwa placówki nie stanowi możliwego do realizacji działania w ramach przedmiotowego konkursu. Zakres wsparcia, udzielonego w ramach przedmiotowego konkursu obejmuje m.in.:

  • wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie,
  • rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli,
  • realizację usług doradztwa zawodowego,
  • tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
  • opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii.

 

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty, Art. 62a.
1. „Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a (tj. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”.
2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.
3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców”.

Czy rekrutacja do projektu musi być otwarta i prowadzona do wyczerpania miejsc szkoleniowych, czy nie jest to obligatoryjne? Czy wprowadzenie np. rund naboru nie będzie stanowić ograniczenia dla grupy docelowej?


Dotyczy konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17

Temat: rekrutacja

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

ekrutacja powinna obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów, technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria, tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu. Wybór metody rekrutacji oraz naboru uczestników należy do Beneficjenta, który zgodnie z koncepcją i założeniami projektu planuje harmonogram realizacji szkoleń. Wprowadzenie rund naboru może być zasadne, np. w sytuacji, gdy dotyczą one różnych szkoleń (np. szkolenie X realizowane jest w lutym 2018 r. – rekrutacja prowadzona w styczniu 2018 r.; szkolenie Y realizowane jest w maju 2018 r. – rekrutacja prowadzona jest w kwietniu 2018 r.).

Czy w działaniu 9.2 infrastruktura socjalna możliwy byłby, jako koszt kwalifikowalny uznany koszt umowy zlecenie / umowy o pracę/ o dzieło dla osoby (np. animatora), która świadczyłaby usługi np. z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 9.2 Infrastruktura socjalna

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Działaniu 9.2 Infrastruktura socjalna (dla aktualnie ogłoszonego konkursu http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2041/dzialanie-92-infrastruktura-socjalna ) zostały przedstawione w zał. 17.  Zgodnie z punktem 6.2 tych wytycznych  – koszty związane z zaangażowaniem personelu są niekwalifikowalne.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS